Seminariet
Studieavsnitt 23: Dag 3; Helaman 13–14


Studieavsnitt 23: Dag 3

Helaman 13–14

Inledning

Några år före Frälsarens födelse sände Herren en lamanitisk profet som hette Samuel att predika omvändelse för nephiterna i Zarahemla. Profeten Samuel var ett andra vittne om Jesus Kristus, jämte profeten Nephi. Han profeterade för nephiterna om deras undergång såvida de inte omvände sig. Han konfronterade dem med deras benägenhet att förkasta profeterna och söka lycka i att göra ont. Han tillkännagav tecknen på Jesu Kristi födelse och död. Han lärde att tack vare Jesu Kristi försoning skulle hela människosläktet föras tillbaka till Guds närhet för att dömas.

Helaman 13

Samuel profeterar för nephiterna om deras undergång såvida de inte omvänder sig

Bild
Lamaniten Samuel på muren

När du gör något som är fel och blir tillrättavisad av dina föräldrar eller av en ledare, hur reagerar du då?

Skildringen i Helaman 13–16 om en profet som kallar ett folk till omvändelse är unik eftersom det är enda gången i Mormons bok som en lamanitisk profet kallar nephiter till omvändelse.

Läs Helaman 13:1–8, 11 för att förstå varför Samuel predikade för nephiterna och vad Herren befallde honom att säga. De här verserna illustrerar den här principen: Profeter framför de budskap som Herren inger dem i hjärtat. Vilket budskap ingav Gud i Samuels hjärta? Vilken inverkan hoppades Samuel att hans budskap skulle ha på nephiterna enligt Helaman 13:7?

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att en förälder eller ledare var inspirerad att framföra ett särskilt budskap. Hur påverkade det budskapet dig?

Besvara frågorna i uppställningen nedan på avsedd plats när du studerar Helaman 13:17–23 och Helaman 13:24–30.

Helaman 13:17–23

Princip: När vi inte kommer ihåg Herren är vi mottagliga för högmod och ogudaktighet.

Vilka verser tycker du undervisar om ovanstående princip?

Vilken förbannelse sade Samuel skulle komma över nephiterna?

Vad var det nephiterna inte gjorde enligt Samuel när de fäste sina hjärtan vid rikedomar?

På vilka sätt fäster ungdomar i vår tid kanske sina hjärtan vid rikedomar – ägodelar, handlingsmönster och önskningar – som kan leda till högmod och ogudaktighet.

Varför tror du att det är så viktigt att du ”kommer … ihåg Herren [din] Gud för det han har välsignat [dig] med”? (Vers 22.)

Helaman 13:24–30

Princip: Om vi förkastar Herrens profeters ord, kommer vi att få ångra oss och sörja.

Vilka verser tycker du undervisar om ovanstående princip?

Vad sade Samuel att nephiterna ursäktade sig med när de förkastade Herrens profeter?

Varför tror du att människor ofta tar emot falska profeter på det sätt som Samuel beskrev?

Besvara följande två frågor genom att läsa tal i Liahona från den senaste generalkonferensen.

Vad undervisar de levande profeterna och apostlarna alldeles särskilt om?

Vad finns det för särskilda problem som profeter och apostlar har varnat oss för och sagt att vi ska undvika?

Läs Helaman 13:26–28 och ta reda på hur nephiterna hade bemött falska profeter. President Ezra Taft Benson sade: ”Vår reaktion på en levande profets ord när han talar om för oss vad vi absolut måste veta, men helst inte vill höra, är ett mått på vår trofasthet” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 140).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vilket råd från en profet har du till exempel valt att lyda?

  2. Hur har du blivit välsignad för att du har följt det rådet?

  3. Hur kan du bli bättre på att följa levande profeters råd?

Samuel profeterade att nephiterna skulle förintas inom 400 år såvida de inte omvände sig (se Helaman 13:9–10) och sade att den enda anledningen till att de inte redan hade förintats var att det fortfarande fanns rättfärdiga bland dem (se Helaman 13:12–14).

Läs Helaman 13:38 för att få veta varför så många nephiter på Samuels tid hade blivit så ogudaktiga.

Samuel sade att vi inte kan finna lycka i att göra ont, vilket hjälper oss att förstå att sann lycka finner vi bara när vi håller Guds bud. Vilket nyckelskriftställe undervisar om den här sanningen? (Se fotnot c till Helaman 13:38.)

President Ezra Taft Benson hjälpte oss att förstå den här principen då han sade: ”Det finns ett gammalt talesätt: Det är bättre att förbereda och förebygga än att reparera och ångra. Hur sant är inte det … Vår första försvarslinje för att hålla oss moraliskt rena är att förbereda oss att stå emot frestelser och förhindra att vi faller i synd” (”The Law of Chastity”, i Brigham Young University 1987–1988 Devotional and Fireside Speeches [1988], s. 51; speeches.byu.edu).

Samuel sade att nephiternas beslut att dröja med att omvända sig skulle leda till elände och deras slutliga undergång. Andra skildringar i Mormons bok visar att om människor framhärdar i uppror och ogudaktighet så kan det leda till att omvändelsens ande lämnar dem. Laman och Lemuel till exempel ville inte hörsamma Gud ord och blev ”känslolösa” (1 Nephi 17:45). Sådana exempel visar varför det är så viktigt att vi inte skjuter upp vår omvändelse. Genom att omvända dig kan du ställa saker och ting till rätta och förhindra att synd och frestelse övervinner din önskan att följa Gud.

Läs följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet för att förstå att du kan komma på rätt kurs igen i livet om du har valt fel kurs:

”Under min utbildning till flygkapten behövde jag lära mig att navigera mitt plan över stora avstånd. Flygturer över väldiga oceaner och vidsträckta öknar och att sammanlänka kontinenter kräver noggrann planering för att man ska komma säkert fram till sin planerade destination. Vissa av dessa nonstop-flygningar kan vara i 14 timmar och sträcka sig över nära 1 500 mil.

Det finns en viktig punkt under dessa långflygningar som brukar kallas punkten utan återvändo. Fram till den punkten har flygplanet nog med bränsle för att vända och återvända säkert till utgångspunkten. När man passerat den punkten har kaptenen inte längre den möjligheten utan måste fortsätta. Det är därför denna punkt ofta kallas för punkten utan återvändo …

 Satan vill att vi ska tro att när vi syndar så passerar vi en ’punkt utan återvändo’ – att det är för sent att ändra kurs …

För att få oss att förlora hoppet och bli olyckliga som han själv och tro att vi är bortom förlåtelse, kan Satan också missbruka ord i skrifterna som betonar Guds rättvisa för att antyda att det inte finns någon barmhärtighet …

Kristus kom för att rädda oss. Om vi valt fel kurs kan Jesu Kristi försoning ge oss förvissningen att synden inte är utan återvändo. Det är möjligt att återvända i säkerhet om vi följer Guds plan för vår frälsning” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 99).

Hur skulle president Uchtdorfs ord kunna hjälpa dem som känner att de har syndat så mycket att de är förbi ”punkten utan återvändo”?

Helaman 14

Samuel profeterar om tecknen i samband med Frälsarens födelse och död

Tänk på en händelse som ägde rum nyligen i utlandet som uppmärksammades runtom i världen. Hur får människor höra om händelser som äger rum i andra delar av världen, till exempel katastrofer och krig? Varför vill människor veta vad som händer i andra delar av världen?

Samuel profeterade om Frälsarens födelse och död, händelser som skulle äga rum långt från Zarahemla. Studera 2 Nephi 14:3–6 och markera i dina skrifter tecknen som skulle åtfölja Jesu Kristi födelse. Studera Helaman 14:20–27 och markera tecknen som skulle åtfölja hans död.

 1. Skriv i din studiedagbok om hur du tror att du hade reagerat om du varit där och hade hört Samuel profetera om dessa händelser. Vilket av tecknen tror du hade hjälpt dig mest att inse behovet av omvändelse?

De här tecknen är både åskådliga och symboliska. Ljuset tilltog när Jesus kom till världen. Mörkret tilltog när han dog. Det här händer också i vårt liv, när vi antingen låter honom komma in i vårt hjärta eller hindrar honom från att komma in.

Läs Helaman 14:11–13 och var uppmärksam på Samuels avsikt med att predika för nephiterna. Numrera gärna i dina skrifter vad Samuel ville att nephiterna skulle veta och göra. (Uttrycket ”genom hans förtjänster” i vers 13 betyder genom Jesu Kristi försoning.) Vi lär oss av de här verserna att tro på Jesus Kristus leder till omvändelse och syndernas förlåtelse.

Läs Helaman 14:28–29 och ta reda på varför Herren låter människor få se tecken och under. En sanning vi lär oss är: Herren låter människor få se tecken och under för att hjälpa dem att tro på honom. Begrunda tecknen (bevisen) som du känner hjälper dig att tro på Jesus Kristus.

När du läser om tecknen som Samuel profeterade om är det viktigt att komma ihåg att Herren ger tecken för att hjälpa de rättfärdiga att tro och omvända sig. De ogudaktiga däremot begär tecken av själviska skäl (se L&F 46:9). Även om det är viktigt att känna till tecknen på Herrens död eller tecknen på hans andra ankomst så är det väsentlig att känna till Samuels undervisning om betydelsen av Jesu Kristi död och uppståndelse.

Utforska Helaman 14:15–19 och studera sedan översikten nedan.

Bild
earth and God’s presence

När du har läst Helaman 14:15–19 och studerat översikten, begrunda då följande:

 • Vår födelse till jordelivet kan kallas en andlig död eftersom vi är skilda från vår himmelske Faders närhet.

 • Jesus Kristus återlöser hela människosläktet från fallet så att vi kan återvända till Guds närhet. Det sker genom hans död och uppståndelse.

 • Genom Jesu Kristi försoning förs alla människor tillbaka till Guds närhet för att dömas.

 • Vid den slutliga domen kommer de som fortsätter att vägra att omvända sig drabbas av en andra andlig död – att bli avskuren från Guds närhet.

 • Jesus Kristus återlöser oss från den andliga döden på villkor att vi omvänder oss.

Markera uttryck i Helaman 14:15–19 som svarar mot lärorna som är tryckta i halvfet stil som du just läste. Avsluta med att läsa Helaman 14:30–31.

 1. Skriv i din studiedagbok hur du skulle använda Helaman 14:30–31 för att förklara för en kamrat varför våra val i det här livet är så viktiga.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Helaman 13–14 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: