Skrifterna
Mormon 9
föregående nästa

Kapitel 9

Moroni kallar dem som inte tror på Kristus till omvändelse – Han förkunnar en underverkens Gud som ger uppenbarelser och utgjuter gåvor och tecken över de trofasta – Underverken upphör på grund av otro – Tecken följer dem som tror – Människorna uppmanas att vara visa och hålla buden. Omkring 401–421 e.Kr.

1 Och nu talar jag även om dem som inte tror på Kristus.

2 Se, vill ni tro på er hemsökelses dag – se, när Herren kommer, ja, den astora dag när bjorden ska rullas ihop som en bokrulle och elementen ska csmälta av fruktansvärd hetta, ja, på den stora dag då ni ska föras fram för att stå inför Guds Lamm – kommer ni då att säga att det inte finns någon Gud?

3 Kommer ni då fortfarande att förneka Kristus, eller kan ni se Guds Lamm? Tror ni att ni ska bo hos honom medvetna om er skuld? Tror ni att ni skulle kunna glädjas åt att bo hos denna heliga Varelse, när er själ plågas av skuldmedvetenhet för att ni ständigt har överträtt hans lagar?

4 Se, jag säger er att det skulle vara eländigare för er att bo hos en helig och rättvis Gud, medvetna om er orenhet inför honom, än att bo bland de afördömda själarna i bhelvetet.

5 För se, när ni förs fram för att se er anakenhet inför Gud, och även Guds härlighet och Jesu Kristi helighet, kommer detta att inom er tända en låga av outsläcklig eld.

6 O, ni aicke troende, bvänd er då till Herren. Ropa mäktigt till Fadern i Jesu namn så att ni kanske kan befinnas obefläckade, crena, vackra och vita efter att ha renats genom dLammets blod på den stora och yttersta dagen.

7 Och vidare talar jag till er som aförnekar Guds uppenbarelser och säger att de har upphört, att det varken finns uppenbarelser eller profetior eller gåvor eller helbrägdagörelse eller tungomålstalande och buttydning av tungomål.

8 Se, jag säger er att den som förnekar dessa ting känner inte aKristi evangelium. Ja, han har inte läst skrifterna, och om han har det bförstår han dem inte.

9 För läser vi inte att Gud är adensamme i går, i dag och i evighet, och att det hos honom inte finns vare sig förvandling eller en skugga av förändring?

10 Och om ni nu har föreställt er en gud som förvandlas eller hos vilken det finns en skugga av förändring så har ni föreställt er en gud som inte är en underverkens Gud.

11 Men se, jag ska visa er en underverkens Gud, ja, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Och detta är samme aGud som skapade himlarna och jorden och allt det som i dem är.

12 Se, han skapade aAdam, och genom Adam kom människans bfall. Och på grund av människans fall kom Jesus Kristus, ja, Fadern och Sonen. Och tack vare Jesus Kristus kom cmänniskans återlösning.

13 Och tack vare människornas återlösning, som kom genom Jesus Kristus, förs de tillbaka till Herrens närhet. Ja, det är det sätt varpå alla människor blir återlösta, för Kristi död åstadkommer auppståndelsen, vilken åstadkommer en återlösning från en oändlig bsömn ur vilken sömn alla människor ska väckas av Guds makt när basunen ljuder. Och de ska komma fram, både små och stora, och alla ska stå inför hans skrank och bli återlösta och befriade från dessa cdödens eviga band, vilken död är en timlig död.

14 Och sedan drabbas de av den Heliges adom. Och då kommer tiden då den som är boren ska förbli oren, och den som är rättfärdig ska förbli rättfärdig. Den som är lycklig ska förbli lycklig, och den som är olycklig ska förbli olycklig.

15 Och nu, o alla ni som har föreställt er en gud som ainte kan utföra underverk, vill jag fråga: Är allt detta som jag har talat om förbi? Har änden redan kommit? Se, jag säger er: Nej. Och Gud har inte upphört att vara en underverkens Gud.

16 Se, är inte det som Gud har utfört förunderligt i våra ögon? Jo, och vem kan fatta aGuds förunderliga verk?

17 Vem kan säga att det inte var ett underverk att himlen och jorden kom till genom hans aord, och att människan bskapades av jordens cstoft genom hans ords makt, och att underverken har utförts genom hans ords makt?

18 Och vem kan säga att Jesus Kristus inte utförde många mäktiga aunderverk? Och många mäktiga underverk utfördes av apostlarnas händer.

19 Och om aunderverk utfördes då, hur kan Gud ha upphört att vara en underverkens Gud och ändå vara en oföränderlig Varelse? Och se, jag säger er att han inte förändras. I så fall skulle han upphöra att vara Gud. Och han upphör inte att vara Gud, och han är en underverkens Gud.

20 Och orsaken till att han upphör att göra aunderverk bland människobarnen är att de nedsjunker i otro och avviker från den rätta vägen och inte känner den Gud som de borde blita på.

21 Se, jag säger er att var och en som tror på Kristus, utan att tvivla, ska få avad han än ber Fadern om i Kristi namn. Och detta löfte gäller alla, ända till jordens ändar.

22 För se, så sa Jesus Kristus, Guds Son, till sina lärjungar som skulle stanna kvar, ja, och även till alla sina lärjungar, så att mängden hörde det: ”a ut i hela världen och predika evangeliet för varje levande varelse.

23 Och den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli afördömd.

24 Och dessa atecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut bdjävlar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar, och om de dricker något dödligt ska det inte skada dem. De ska lägga chänderna på de sjuka och dessa ska tillfriskna.

25 Och för var och en som tror på mitt namn utan att tvivla ska jag abekräfta alla mina ord, ända till jordens ändar.”

26 Och se, vem kan stå emot Herrens verk? aVem kan förneka hans ord? Vem ska resa sig mot Herrens allsmäktiga kraft? Vem ska förakta Herrens verk? Vem ska förakta Kristi barn? Se, alla ni som bföraktar Herrens verk, för ni ska förundras och gå under.

27 O, förakta då inte och förundras inte utan hörsamma Herrens ord och be Fadern i Jesu namn om vad ni än står i behov av. Tvivla inte utan tro, och börja liksom i gamla tider och akom till Herren av allt ert bhjärta och carbeta på er egen frälsning med fruktan och bävan inför honom.

28 Var avisa under er prövotids dagar. Avkläd er all orenhet. Be inte om något för att slösa bort det på era bbegär, utan be med orubblig fasthet om att ni inte ska ge efter för någon frestelse, utan om att ni ska tjäna den sanne och clevande Guden.

29 Se till att ni inte döps aovärdigt. Se till att inte ta del av Kristi sakrament bovärdigt, utan se till att göra allt med cvärdighet och gör det i Jesu Kristi, den levande Gudens Sons, namn. Och om ni gör detta och håller ut intill änden kommer ni på intet sätt att bli utdrivna.

30 Se, jag talar till er som om jag atalade från de döda, för jag vet att ni kommer att få mina ord.

31 Döm mig inte för min aofullkomlighets skull och inte heller min far för hans ofullkomlighets skull, och inte heller dem som skrivit före honom, utan tacka hellre Gud för att han har uppenbarat våra ofullkomligheter för er, så att ni kan lära er att vara visare än vi har varit.

32 Och se, vi har skrivit denna uppteckning enligt vår kunskap med de skrivtecken som bland oss kallas areformerad egyptiska, vilka har förts vidare och av oss förändrats efter vårt sätt att tala.

33 Och om våra plåtar hade varit tillräckligt stora skulle vi ha skrivit på hebreiska, men även hebreiskan har förändrats av oss. Och om vi kunde ha skrivit på hebreiska, se, då skulle vi inte ha haft några ofullkomligheter i vår uppteckning.

34 Men Herren vet vad vi har skrivit och även att inget annat folk kan vårt språk. Och eftersom inget annat folk kan vårt språk har han berett amedel för översättningen därav.

35 Och detta har skrivits för att vi ska kunna befria våra kläder från våra bröders blod, vilka har nedsjunkit i aotro.

36 Och se, detta som vi har aönskat för våra bröder, ja, deras återställelse till kunskapen om Kristus, är enligt bönerna från alla de heliga som har bott i landet.

37 Och må Herren Jesus Kristus låta deras böner bli besvarade enligt deras tro. Och må Gud Fadern minnas det förbund som han har slutit med Israels hus. Och må han välsigna dem för evigt genom deras tro på Jesu Kristi namn. Amen.