Skrifterna
1 Nephi 10


Kapitel 10

Lehi förutsäger att judarna ska tas tillfånga av babylonierna – Han berättar om en Messias, en Frälsares, en Återlösares ankomst bland judarna – Lehi berättar även om hans ankomst som ska döpa Guds Lamm – Lehi berättar om Messias död och uppståndelse – Han jämför Israels förskingring och insamling med ett olivträd – Nephi talar om Guds Son, om den Helige Andens gåva och om behovet av rättfärdighet. Omkring 600–592 f.Kr.

1 Och nu fortsätter jag, Nephi, att på adessa plåtar berätta om mina förehavanden och om min regering och andliga verksamhet. För att fortsätta min berättelse måste jag därför säga något angående min far och likaså om mina bröder.

2 För se, det hände sig att sedan min far slutat att tala orden om sin adröm och även att uppmana dem till stor flit, talade han till dem om judarna –

3 att sedan de, ja, den stora staden aJerusalem förstörts och många blivit bbortförda i fångenskap till cBabylon, skulle de i Herrens egen rätta tid dåtervända, ja, föras tillbaka ur fångenskapen. Och sedan de förts tillbaka ur fångenskapen skulle de åter besitta sitt arveland.

4 Ja, asex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem skulle Herren Gud uppresa en bprofet bland judarna – ja, en cMessias, eller med andra ord en världens Frälsare.

5 Och han talade även om profeterna, om de många som hade avittnat om dessa ting rörande denne Messias eller denne världens Återlösare som han hade talat om.

6 Därför befann sig hela människosläktet i ett förlorat och i ett afallet tillstånd, och skulle evigt så förbli om de inte förlitade sig på denne Återlösare.

7 Och han talade även om en aprofet som skulle komma före Messias för att bereda Herrens väg.

8 Ja, denne skulle gå fram och ropa i vildmarken: ”aBered Herrens väg och gör hans stigar raka, för det står en mitt ibland er som ni inte känner. Och han är mäktigare än jag, och hans skorem är jag inte värdig att knyta upp.” Och min far talade mycket om detta.

9 Och min far sa att han skulle döpa i aBetabara på andra sidan Jordan. Och han sa även att han skulle bdöpa med vatten, ja, att han skulle döpa Messias med vatten.

10 Och sedan han hade döpt Messias med vatten skulle han se och bära vittne om att han hade döpt aGuds Lamm som skulle ta bort världens synder.

11 Och det hände sig att sedan min far hade talat dessa ord, talade han till mina bröder om det evangelium som skulle predikas bland judarna, och även om att judarna skulle anedsjunka i botro. Och sedan de hade cdödat den Messias som skulle komma, ja, sedan han hade dödats skulle han duppstå från de döda och uppenbara sig genom den eHelige Anden för icke-judarna.

12 Ja, min far talade mycket om icke-judarna och likaså om Israels hus, att de skulle liknas vid ett aolivträd vars grenar skulle brytas av och skulle bskingras över hela jordens yta.

13 Därför sa han att det nödvändigtvis måste vara så att vi i enighet leds till alöftets land, så att Herrens ord om att vi skulle skingras över hela jordens yta uppfylls.

14 Och sedan Israels hus förskingrats skulle de aåter samlas in. Eller kort sagt: Sedan bicke-judarna fått evangeliets fullhet skulle colivträdets naturliga grenar, eller återstoden av Israels hus, ympas in eller komma till kunskap om den sanne Messias, deras Herre och deras Återlösare.

15 Och med sådana ord profeterade och talade min far till mina bröder, och likaså mycket annat som jag inte skriver i denna bok, för jag har skrivit så mycket därav som jag ansåg lämpligt i min aandra bok.

16 Och allt detta som jag har talat om ägde rum medan min far bodde i ett tält i Lemuels dal.

17 Och det hände sig att sedan jag, Nephi, hade hört alla min afars ord om det han sett i en bsyn, och likaså det han talade genom den Helige Andens kraft, den kraft som han fick genom tro på Guds Son – och Guds Son var den cMessias som skulle komma – önskade jag, Nephi, att även jag skulle få se och höra och veta allt detta genom den dHelige Andens kraft, vilken är Guds gåva till alla dem som eflitigt söker honom, såväl i fforna tider som då han ska uppenbara sig för människobarnen.

18 För han är adensamme i går, i dag och i evighet, och vägen är beredd för alla människor sedan världens grundläggning om så är att de omvänder sig och kommer till honom.

19 För den som flitigt söker ska finna, och aGuds hemligheter ska avslöjas för dem genom den bHelige Andens kraft såväl i vår tid som i forna tider, och såväl i forna tider som i kommande tider. Således är cHerrens väg ett evigt kretslopp.

20 Kom därför ihåg, o människa: För alla dina gärningar ska du ställas till adoms.

21 Om du således har sökt handla ogudaktigt under din aprövotids dagar så befinns du vara boren inför Guds domarsäte. Och inget orent kan vistas hos Gud, varför du för evigt måste förskjutas.

22 Och den Helige Anden ger mig myndighet och förpliktelse att tala detta och inte tiga.