Skrifterna
Helaman 15


Kapitel 15

Herren tuktade nephiterna därför att han älskade dem – De omvända lamaniterna är fasta och ståndaktiga i tron – Herren ska vara barmhärtig mot lamaniterna i de sista dagarna. Omkring 6 f.Kr.

1 Och nu, mina älskade bröder, se, jag förkunnar för er att om ni inte omvänder er ska era hus lämnas öde.

2 Ja, om ni inte omvänder er ska era kvinnor ha stor orsak att sörja den dag då de ammar, för ni ska försöka fly men det ska inte finnas någon fristad. Ja, och ve dem som är med barn, för de är tunga och kan inte fly. Därför ska de trampas ner och lämnas att gå under.

3 Ja, ve detta folk som kallas Nephis folk, om de inte omvänder sig när de ser alla dessa tecken och under som ska visas dem. För se, de har varit ett av Herren utvalt folk, ja, han har älskat Nephis folk och har även tuktat dem. Ja, under deras ondskas dagar har han tuktat dem därför att han älskar dem.

4 Men se, mina bröder, lamaniterna har han hatat eftersom deras gärningar ständigt varit onda, och detta till följd av ondskan i deras fäders tradition. Men se, frälsning har kommit till dem genom nephiternas predikningar, och i denna avsikt har Herren förlängt deras dagar.

5 Och jag önskar att ni ska märka att större delen av dem går pliktens väg, och att de vandrar samvetsgrant inför Gud, och att de vinnlägger sig om att hålla hans befallningar och hans stadgar och hans lagar enligt Moses lag.

6 Ja, jag säger er att större delen av dem gör detta, och med outtröttlig flit strävar de efter att bringa återstoden av sina bröder till kunskapen om sanningen. Därför finns det många som dagligen ökar deras antal.

7 Och se, ni vet själva, för ni har bevittnat det, att alla de som bringas till kunskap om sanningen, och till kännedom om sina fäders ogudaktiga och avskyvärda traditioner, och bringas till att tro de heliga skrifterna, ja, de heliga profeternas profetior, som är skrivna och som bringar dem till tro på Herren och till omvändelse, den tro och omvändelse som åstadkommer en hjärtats förändring i dem –

8 ja, ni vet själva att alla de som har kommit fram till detta är fasta och ståndaktiga i tron och i det varmed de har gjorts fria.

9 Och ni vet även att de har grävt ner sina krigsvapen, och att de fruktar att ta upp dem igen för att inte på något sätt synda, ja, ni kan se att de fruktar att synda – för se, de låter sig nedtrampas och dräpas av sina fiender och lyfter inte sina svärd mot dem, och detta på grund av sin tro på Kristus.

10 Och till följd av deras ståndaktighet i sin tro på det som de tror på, ja, till följd av deras fasthet när de en gång har blivit upplysta, ska Herren välsigna dem och förlänga deras dagar trots deras ondska.

11 Ja, även om de skulle nedsjunka i otro ska Herren förlänga deras dagar, till dess den tid kommer som våra fäder och likaså profeten Zenos och många andra profeter har talat om rörande våra bröder lamaniternas återställelse till kunskapen om sanningen.

12 Ja, jag säger er att i den sista tiden blir Herrens löften utsträckta till våra bröder lamaniterna, och oavsett de många lidanden som de ska utstå, och oavsett att de ska bli drivna hit och dit över jordens yta och bli jagade och bli slagna och skingrade vitt omkring utan att ha någon fristad, ska Herren vara barmhärtig mot dem.

13 Och detta är enligt profetian, att de ska åter bringas till den sanna kunskapen, som är kunskapen om deras Återlösare och deras store och sanne herde, och räknas bland hans får.

14 Därför säger jag er att det blir bättre för dem än för er, om ni inte omvänder er.

15 För se, om de kraftgärningar som ni har bevittnat hade bevittnats av dem, ja, dem som har nedsjunkit i otro på grund av sina fäders traditioner, då skulle de, det kan ni själva se, aldrig ha nedsjunkit i otro igen.

16 Därför säger Herren: ’Jag ska inte fullständigt förgöra dem, utan jag ska på den dag som jag i min visdom beslutar låta dem återvända till mig, säger Herren.’

17 Och se, säger Herren om det nephitiska folket: ’Om de inte omvänder sig och vinnlägger sig om att göra min vilja ska jag fullständigt förgöra dem, säger Herren, för deras otros skull trots de många kraftgärningar som jag har utfört bland dem.’ Och så sant Herren lever ska detta ske, säger Herren.”