Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 76


Tiết 76

Khải tượng ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Hiram, Ohio, ngày 16 tháng Hai năm 1832. Trong lời tựa về khải tượng này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Sau khi tôi từ đại hội ở Amherst trở về, tôi đã bắt đầu lại việc phiên dịch Thánh Thư. Qua các điều mặc khải khác nhau đã nhận được, thì rõ ràng là nhiều điều quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi loài người, đã bị lấy đi khỏi Kinh Thánh, hoặc đã mất đi trước khi Kinh Thánh được sưu tập. Qua các lẽ thật còn lại thì hiển nhiên rằng, nếu Thượng Đế thưởng mọi người theo hành động họ đã làm lúc còn sống trong thể xác, danh từ ‘Thiên Thượng’, nơi mà được đề cập đến là chốn cư ngụ vĩnh cửu của các Thánh Hữu, phải gồm có nhiều vương quốc hơn là có một. Phù hợp với điều này, … trong khi phiên dịch Phúc Âm của Thánh Giăng, tôi và Anh cả Rigdon trông thấy khải tượng sau đây.” Vào lúc khải tượng này được ban cho, Vị Tiên Tri đang phiên dịch Giăng 5:29.

1–4, Chúa là Thượng Đế; 5–10, Những điều kín nhiệm của vương quốc sẽ được tiết lộ cho tất cả những người trung thành biết; 11–17, Tất cả mọi người sẽ sống lại trong lần phục sinh của người công minh hoặc người không công minh; 18–24, Các dân cư trong nhiều thế giới là các con trai và con gái của Thượng Đế sinh ra qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô; 25–29, Một thiên sứ của Thượng Đế sa ngã và trở thành quỷ dữ; 30–49, Những đứa con trai diệt vong phải mắc tội vĩnh cửu; tất cả những người khác nhận được một mức độ cứu rỗi nào đó; 50–70, Vinh quang và phần thưởng của những người được tôn cao trong vương quốc thượng thiên được miêu tả; 71–80, Những người mà sẽ thừa hưởng vương quốc trung thiên được miêu tả; 81–113, Tình trạng của những người ở trong các vinh quang hạ thiên, trung thiên và thượng thiên được giải thích; 114–119, Những người trung thành có thể thấy và hiểu được những điều kín nhiệm của vương quốc của Thượng Đế bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

1 Hãy nghe đây, hỡi các tầng trời, và hãy lắng tai, hỡi thế gian, và các ngươi hãy vui mừng, hỡi dân cư ở trên đó, vì Chúa là Thượng Đế, và ngoài Ngài ra chẳngĐấng Cứu Rỗi nào khác.

2 Sự thông sáng của Ngài lớn lao, những đường lối của Ngài kỳ diệu, và tầm mức của những việc làm của Ngài không ai có thể khám phá ra được.

3 Mục đích của Ngài không bao giờ thất bại, cũng không ai có thể chặn đứng bàn tay của Ngài được.

4 Từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác, Ngài vẫn như vậy, và những năm tháng của Ngài không bao giờ chấm dứt.

5 Vì Chúa đã phán như vậy—Ta, là Chúa, đầy lòng thương xót và nhân từ đối với những ai biết kính sợ ta, và thích tôn vinh những ai biết phục vụ ta trong sự ngay chính và trong lẽ thật cho đến cùng.

6 Phần thưởng của họ sẽ vĩ đại và vinh quang của họ sẽ vĩnh cửu.

7 Và đối với họ, ta sẽ tiết lộ tất cả những điều kín nhiệm, phải, tất cả những điều kín nhiệm thuộc vương quốc của ta bị giấu kín từ những ngày xưa, và trong những thời đại tương lai, ta sẽ tiết lộ cho họ biết nhã ý của ta về tất cả những điều liên quan tới vương quốc của ta.

8 Phải, ngay cả những kỳ diệu của vĩnh cửu, họ cũng sẽ biết đến, và ta cũng sẽ chỉ cho họ thấy những sự việc tương lai, ngay cả những sự việc trong nhiều thế hệ.

9 sự khôn ngoan của họ sẽ rất lớn lao, và sự hiểu biết của họ sẽ cao tới tận trời; và trước mắt họ, sự thông sáng của những kẻ khôn ngoan sẽ tàn lụn, và sự hiểu biết của những kẻ thông thái sẽ trở thành số không.

10 Vì qua Thánh Linh của ta, ta sẽ soi sáng cho họ, và qua quyền năng của ta, ta sẽ cho họ biết những bí mật của ý muốn của ta—phải, ngay cả những điều mắt chưa từng thấy được, tai chưa từng nghe được, và cũng chưa từng xâm nhập vào tâm trí của loài người.

11 Trong khi chúng tôi là Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon được Thánh Linh cảm hóa vào ngày mười sáu tháng Hai, vào năm của Chúa chúng ta một ngàn tám trăm ba mươi hai—

12 Qua quyền năng của Thánh Linh, mắt chúng tôi được mở ra và sự hiểu biết của chúng tôi được soi sáng, để thấy và hiểu những điều của Thượng Đế—

13 Ngay cả những sự việc mà đã xảy ra từ lúc khởi đầu trước khi có thế gian, những sự việc được Đức Chúa Cha thiết lập, qua Con Độc Sinh của Ngài, là Đấng trong lòng của Đức Chúa Cha từ lúc khởi đầu;

14 Là Đấng mà chúng tôi làm chứng về; và điều mà chúng tôi làm chứng đây là phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô, là Vị Nam Tử mà chúng tôi thấy và nói chuyện với Ngài trong một khải tượng từ trên trời.

15 Vì trong lúc chúng tôi đang làm công việc phiên dịch mà Chúa đã chỉ định cho chúng tôi, khi chúng tôi dịch đến câu hai mươi chín của chương thứ năm trong sách Giăng, thì chương này được ban cho chúng tôi như sau—

16 Nói về sự phục sinh của những kẻ đã chết, về những kẻ sẽ được nghe tiếng nói của Con của Người:

17 Và sẽ ra khỏi; những ai đã làm lành, trong lần phục sinh của những người công minh; và những ai đã làm ác, trong lần phục sinh của những người không công minh.

18 Giờ đây, điều này đã khiến chúng tôi kinh ngạc, vì nó đã được Thánh Linh ban cho chúng tôi.

19 Và trong khi chúng tôi đang suy ngẫm về những điều này, thì Chúa sờ vào mắt hiểu biết của chúng tôi và chúng được mở ra, và vinh quang của Chúa chói lòa xung quanh.

20 Và chúng tôi nhìn thấy vinh quang của Vị Nam Tử, ở bên tay phải của Đức Chúa Cha, và nhận được sự trọn vẹn của Ngài;

21 Và trông thấy các thiên sứ thánh, và những vị được thánh hóa trước ngai của Ngài, đang thờ phượng Thượng Đế, và Đấng Chiên Con, họ thờ phượng Ngài mãi mãi và đời đời.

22 Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng ngôn mà đã được nói về Ngài, thì đây là chứng ngôn, gần đây nhất trong tất cả các chứng ngôn, mà chúng tôi nói về Ngài: Rằng Ngài hằng sống!

23 Vì chúng tôi đã trông thấy Ngài, ngay cả ở bên tay phải của Thượng Đế; và chúng tôi đã nghe được tiếng nói làm chứng rằng Ngài là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha—

24 Rằng, bởi Ngài, qua Ngài và do Ngài mà các thế giới đã và đang được sáng tạo, và dân cư trên ấy là con trai và con gái của Thượng Đế sinh ra.

25 Và điều mà chúng tôi cũng thấy, và xin làm chứng rằng một thiên sứ của Thượng Đế từng có thẩm quyền trong chốn hiện diện của Thượng Đế, là người đã chống lại Con Độc Sinh mà Đức Chúa Cha yêu quý và là Đấng đã ở trong lòng Đức Chúa Cha, đã bị đuổi ra khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế và Vị Nam Tử,

26 Và bị gọi là Diệt Vong, vì các tầng trời đã khóc cho nó—nó là Lu Xi Phe, con trai của ban mai.

27 Và chúng tôi thấy, và trông kìa, nó ngã xuống! Ngã xuống, ngay cả con trai của ban mai!

28 Và trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh, thì Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng chúng tôi phải viết về khải tượng này; vì chúng tôi đã thấy Sa Tan, con rắn ngày xưa, tức là quỷ dữ, kẻ đã chống lại Thượng Đế, và tìm cách chiếm vương quốc của Thượng Đế của chúng ta và của Đấng Ky Tô của Ngài—

29 Vậy nên, nó đã gây chiến với các thánh hữu của Thượng Đế, và bao vây họ.

30 Và chúng tôi trông thấy một khải tượng về những nỗi khốn khổ của những người bị nó gây chiến và chinh phục, vì tiếng nói của Chúa đã đến với chúng tôi như vầy:

31 Chúa đã phán như vậy về tất cả những kẻ hiểu biết quyền năng của ta, và đã được chia sẻ quyền năng ấy, và rồi lại để cho mình bị quyền năng của quỷ dữ chinh phục, và chối bỏ lẽ thật và lại còn thách đố quyền năng của ta—

32 Chính những kẻ này là những đứa con trai diệt vong, là những kẻ mà ta nói rằng tốt hơn là chúng đừng bao giờ sinh ra;

33 Vì chúng là những bình chứa cơn thịnh nộ, phải hứng lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế, cùng với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó trong chốn vĩnh cửu;

34 Đối với những kẻ này, ta đã nói rằng không có sự tha thứ nào cho chúng trên thế gian này cũng như trong thế giới mai sau—

35 Vì chúng đã chối bỏ Đức Thánh Linh sau khi đã tiếp nhận Ngài, và đã chối bỏ Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá cho mình và bắt Ngài chịu sự tủi nhục công khai.

36 Những kẻ này là những kẻ sẽ phải đi vào hồ lửa với diêm sinh, với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó—

37 Và là những kẻ duy nhất mà cái chết thứ hai có quyền đụng đến;

38 Phải, thật vậy, là những kẻ duy nhất mà sẽ không được cứu chuộc vào kỳ định của Chúa, sau những khốn khổ bởi cơn thịnh nộ của Ngài.

39 Vì tất cả những kẻ khác sẽ được sống lại bởi sự phục sinh của kẻ chết, nhờ sự đắc thắng và vinh quang của Chiên Con, là Đấng bị giết chết, là Đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha trước khi thế gian được tạo dựng.

40 Và đây là phúc âm, tin lành, mà tiếng nói từ trên trời làm chứng cho chúng tôi biết—

41 Rằng Ngài đã đến với thế gian, Ngài là Giê Su, để bị đóng đinh trên thập tự giá vì thế gian, và để mang tội lỗi của thế gian, và để thánh hóa thế gian, và tẩy sạch nó khỏi mọi sự bất chính;

42 Rằng nhờ Ngài mà tất cả đều có thể được cứu rỗi, những người mà Đức Chúa Cha đã đặt vào quyền năng của Ngài và đã do Ngài tạo ra;

43 Ngài vinh danh Đức Chúa Cha, và cứu rỗi tất cả những công trình do tay Ngài tạo ra, ngoại trừ những đứa con trai diệt vong là những kẻ chối bỏ Vị Nam Tử sau khi Đức Chúa Cha đã biểu lộ Ngài.

44 Vậy nên, Ngài cứu rỗi tất cả ngoại trừ những kẻ đó—chúng sẽ phải đi vào hình phạt vĩnh viễn, đó là hình phạt bất tận, đó là hình phạt vĩnh cửu, để ngự trị cùng với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó trong chốn vĩnh cửu, nơi mà sâu bọ của chúng không bao giờ chết, và ngọn lửa không bao giờ tắt, tức là cực hình của chúng—

45 sự kết cuộc của cực hình, nơi chốn của cực hình, cùng cực hình của chúng, không ai biết được.

46 Điều này chưa được tiết lộ trước kia, hay bây giờ, và cũng chẳng sẽ bao giờ được tiết lộ cho mọi người biết, ngoại trừ những kẻ bị nhận cực hình này;

47 Tuy nhiên, ta, là Chúa, cho nhiều người trông thấy qua khải tượng, nhưng lại khép kín tức thời;

48 Vậy nên, sự kết cuộc, chiều rộng, chiều cao, bề sâu, và sự khốn khó của nó, họ không hiểu được, và cũng không ai hiểu được ngoại trừ những kẻ bị ấn định cho sự đoán phạt này.

49 Và chúng tôi nghe tiếng nói phán rằng: Hãy ghi chép khải tượng này, vì trông kìa, đây là sự chấm dứt khải tượng về những nỗi khốn khổ của những kẻ không tin kính.

50 Và chúng tôi làm chứng một lần nữa—vì chúng tôi đã thấy và nghe, và đây là chứng ngôn về phúc âm của Đấng Ky Tô về những người sẽ sống lại trong lần phục sinh của những người công minh—

51 Họ là những người nhận được chứng ngôn về Chúa Giê Su, và tin vào danh Ngài và chịu báp têm theo thể cách mai táng của Ngài, nghĩa là được chôn xuống nước trong danh Ngài, và điều này theo như giáo lệnh mà Ngài đã ban cho—

52 Để bằng cách tuân giữ những giáo lệnh, họ có thể được gột rửatẩy sạch khỏi tất cả tội lỗi của mình, và nhận được Đức Thánh Linh qua phép đặt tay bởi người được sắc phong và được đóng ấn với quyền năng này;

53 Và là những người nhờ đức tin mà khắc phục, và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn mà Đức Chúa Cha trút xuống trên tất cả những ai công minh và chân thật.

54 Họ là những người thuộc giáo hội Con Đầu Lòng.

55 Họ là những người mà Đức Chúa Cha đã ban tất cả mọi điều trong tay họ—

56 Họ là những thầy tư tế và là những vị vua, là những người đã nhận được sự trọn vẹn của Ngài, và vinh quang của Ngài;

57 Và là những thầy tư tế của Đấng Tối Cao, theo ban Mên Chi Xê Đéc, và ban này theo ban Hê Nóc, và ban này theo ban Con Độc Sinh.

58 Vậy nên, như đã được ghi chép, họ là những thượng đế, ngay cả là các con trai của Thượng Đế

59 Vậy nên, mọi sự là của họ, dù sự sống hay sự chết, hoặc những sự hiện tại, hay những sự sắp đến, tất cả đều là của họ và họ là của Đấng Ky Tô, và Đấng Ky Tô là của Thượng Đế.

60 Và họ sẽ khắc phục được mọi sự.

61 Vậy nên, chớ ai hãnh diện về loài người, mà tốt hơn là phải hãnh diện về Thượng Đế, là Đấng làm cho mọi kẻ thù phải khuất phục dưới chân Ngài.

62 Những người này sẽ được trong chốn hiện diện của Thượng Đế và Đấng Ky Tô của Ngài mãi mãi và đời đời.

63 Đây là những người mà Ngài sẽ đem theo với Ngài, khi Ngài từ các đám mây trên trời xuống trị vì dân Ngài trên thế gian này.

64 Đây là những người sẽ dự phần trong lần phục sinh thứ nhất.

65 Đây là những người sẽ sống lại trong lần phục sinh của những người công minh.

66 Đây là những người đã đến Núi Si Ôn, và vào thành phố của Thượng Đế hằng sống, là nơi thiên thượng, chốn thánh thiện nhất.

67 Đây là những người đã gia nhập với vô số thiên sứ, với đại hội và giáo hội của Hê Nóc, và của Con Đầu Lòng.

68 Đây là những người mà tên của họ được ghi trên thiên thượng, nơi Thượng Đế và Đấng Ky Tô là phán quan của tất cả.

69 Đây là những người công minh được vẹn lành nhờ Giê Su là Đấng trung gian của giao ước mới, Đấng đã làm nên sự chuộc tội hoàn hảo này bằng sự đổ máu của chính Ngài.

70 Đây là những người mà thể xác của họ thuộc thượng thiên giới, vinh quang của họ là vinh quang của mặt trời, là vinh quang của Thượng Đế, cao hơn tất cả, vinh quang của họ được ghi chép như là điển hình cho sự sáng chói của mặt trời trong bầu trời.

71 Và lại nữa, chúng tôi thấy trung thiên giới, và này, và trông kìa, đây là những người thuộc trung thiên giới, vinh quang của họ khác với vinh quang của giáo hội Con Đầu Lòng là Đấng đã nhận được sự trọn vẹn của Đức Chúa Cha, cũng như vinh quang của mặt trăng khác với mặt trời trên bầu trời vậy.

72 Này, đây là những người đã chết mà không biết luật pháp;

73 Và họ cũng là những linh hồn của những người bị giam giữ trong ngục tù mà Vị Nam Tử đã viếng và thuyết giảng phúc âm cho họ nghe, để họ có thể được xét xử như loài người trong xác thịt;

74 Những người mà không nhận được chứng ngôn về Chúa Giê Su khi còn ở trong xác thịt, nhưng sau đó đã nhận được.

75 Đây là những người danh giá khi còn tại thế, nhưng bị mù quáng vì sự quỷ quyệt của loài người.

76 Đây là những người nhận được vinh quang của Ngài, nhưng không nhận được sự trọn vẹn của Ngài.

77 Đây là những người nhận được sự hiện diện của Vị Nam Tử, nhưng không nhận được sự trọn vẹn của Đức Chúa Cha.

78 Vậy nên, họ là những thể xác thuộc trung thiên giới, chứ không phải những thể xác thuộc thượng thiên giới, và khác biệt về vinh quang như mặt trăng khác với mặt trời vậy.

79 Đây là những người không quả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê Su; vậy nên họ không nhận được mão triều thiên của vương quốc của Thượng Đế chúng ta.

80 Và giờ đây, đây là phần kết thúc khải tượng mà chúng tôi thấy về trung thiên giới mà Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi phải viết lại trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh.

81 Và lại nữa, chúng tôi trông thấy vinh quang của hạ thiên giới, là vinh quang kém hơn, giống như vinh quang của các vì sao khác với vinh quang của mặt trăng trên bầu trời.

82 Đây là những kẻ không chấp nhận phúc âm của Đấng Ky Tô, và cũng không chấp nhận chứng ngôn về Chúa Giê Su.

83 Đây là những kẻ không chối bỏ Đức Thánh Linh.

84 Đây là những kẻ bị xô xuống ngục giới.

85 Đây là những kẻ sẽ không được cứu khỏi tay quỷ dữ cho đến khi có lần phục sinh sau cùng, cho đến khi Chúa, tức là Đấng Ky Tô Chiên Con, làm xong công việc của Ngài.

86 Đây là những kẻ không nhận được sự trọn vẹn của Ngài trong thế giới vĩnh cửu, nhưng nhận được Đức Thánh Linh qua sự phù trợ của trung thiên giới;

87 Và trung thiên giới qua sự phù trợ của thượng thiên giới.

88 Và hạ thiên giới cũng nhận được sự phù trợ của các thiên sứ là những vị được chỉ định để trợ giúp họ, hay là những vị được chỉ định làm những thần linh phù trợ cho họ; vì họ sẽ là những người thừa kế sự cứu rỗi.

89 Và như vậy chúng tôi đã thấy, trong khải tượng trên trời, vinh quang của hạ thiên giới, là vinh quang vượt khỏi mọi sự hiểu biết;

90 Và không một ai hiểu được nó ngoại trừ người mà Thượng Đế đã tiết lộ cho biết.

91 Và như vậy chúng tôi đã thấy vinh quang của trung thiên giới là vinh quang vượt hẳn vinh quang của hạ thiên giới về mọi phương diện, nghĩa là về vinh quang, và về quyền năng, và về sức mạnh, và về quyền thống trị.

92 Và như vậy chúng tôi đã trông thấy vinh quang của thượng thiên giới, là vinh quang vượt hơn tất cả về mọi phương diện—nơi đó Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha, ngự trị trên ngai của Ngài mãi mãi và đời đời;

93 Trước ngai Ngài, tất cả mọi vật đều khiêm nhường cúi đầu nghiêng mình một cách tôn kính, và tôn vinh Ngài mãi mãi và đời đời.

94 Những người sống trong chốn hiện diện của Ngài thuộc về giáo hội Con Đầu Lòng; và họ trông thấy như họ được trông thấy, và họ biết như họ được biết đến, vì họ đã nhận được sự trọn vẹn của Ngài và ân điển của Ngài;

95 Và Ngài làm cho họ được ngang nhau về quyền năng, và về sức mạnh, và về quyền thống trị.

96 Và vinh quang thượng thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của mặt trời thì độc nhất.

97 Và vinh quang trung thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của mặt trăng thì độc nhất.

98 Và vinh quang hạ thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của các vì sao thì độc nhất; vì như ngôi sao này khác với ngôi sao kia về vinh quang, thì cũng vậy, người này khác với người kia về vinh quang trong hạ thiên giới;

99 Vì đây là những người của Phao Lô, và của A Bô Lô và của Sê Pha.

100 Đây là những người nói rằng họ là một số của người này và một số của người khác—một số của Đấng Ky Tô và một số của Giăng, và một số của Môi Se, và một số của Ê Li A, và một số của Ê Sai A, và một số của Ê Sai và một số của Hê Nóc;

101 Nhưng không chấp nhận phúc âm, cũng không chấp nhận chứng ngôn về Chúa Giê Su, cũng không chấp nhận các vị tiên tri hay giao ước vĩnh viễn.

102 Sau rốt, đây là tất cả những kẻ không được quy tụ cùng với các thánh hữu, để được cất lên theo giáo hội Con Đầu Lòng, và được đón nhận vào trong mây.

103 Đây là những kẻ dối trá, và những kẻ đồng bóng, và những kẻ ngoại tình, và những kẻ gian dâm, và bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm điều dối trá.

104 Đây là những kẻ hứng chịu cơn thịnh nộ của Thượng Đế trên thế gian này.

105 Đây là những kẻ hứng chịu sự trả thù của ngọn lửa vĩnh cửu.

106 Đây là những kẻ bị xô xuống ngục giớihứng chịu cơn thịnh nộ của Thượng Đế Toàn Năng, cho đến thời kỳ trọn vẹn, khi mà Đấng Ky Tô đã khuất phục được tất cả kẻ thù dưới chân Ngài, và đã làm xong công việc của Ngài.

107 Khi mà Ngài dâng vương quốc lên, và giao lại cho Đức Chúa Cha, một vương quốc không tì vết, và nói rằng: Con đã khắc phục và giày đạp lên thùng ép rượu một mình, đó là thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Thượng Đế Toàn Năng.

108 Rồi Ngài sẽ được đội mão triều thiên đầy vinh quang của Ngài, ngồi lên ngai quyền năng của Ngài để trị vì mãi mãi và đời đời.

109 Nhưng này, và trông kìa, chúng tôi trông thấy vinh quang và dân cư trong thế giới hạ thiên, rằng họ nhiều vô kể như những ngôi sao trên bầu trời, hay chẳng khác chi những hạt cát trên bãi biển;

110 Và nghe tiếng nói của Chúa phán rằng: Tất cả những kẻ này quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ phải thú tội với Đấng mà ngồi trên ngai mãi mãi và đời đời;

111 Vì họ sẽ được xét xử tùy theo việc làm của mình, và mọi người sẽ nhận được vị thế của mình tùy theo việc làm của người ấy, lãnh vực thống trị của người ấy trong những gian nhà đã được chuẩn bị sẵn;

112 Và họ sẽ là những tôi tớ của Đấng Tối Cao; nhưng nơi Thượng Đế và Đấng Ky Tô thì họ sẽ không thể đến được, những thế giới vô tận.

113 Đến đây là chấm dứt khải tượng mà chúng tôi đã trông thấy, và chúng tôi được lệnh phải ghi chép lại trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh.

114 Nhưng vĩ đại thay và kỳ diệu thay những việc làm của Chúa, cùng những điều kín nhiệm của vương quốc của Ngài mà Ngài đã cho chúng tôi thấy, những điều này vượt khỏi mọi sự hiểu biết phàm tục về vinh quang, và về sức mạnh, và về quyền thống trị;

115 Những điều này Ngài đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng chúng tôi không được viết ra trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh, và loài người không được phép nói ra;

116 Và loài người cũng không có khả năng tiết lộ được những điều này, vì họ chỉ được thấy và hiểu được nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi, là quyền năng mà Thượng Đế ban cho những ai yêu mến Ngài, và biết trở nên thanh khiết trước mặt Ngài;

117 Đối với những người đó Ngài ban cho đặc ân này để họ tự mình thấy và biết được;

118 Để nhờ quyền năng và sự biểu hiện của Thánh Linh, trong khi còn đang ở trong xác thịt, họ có khả năng đương nổi sự hiện diện của Ngài trong thế giới của vinh quang.

119 Và cầu mong vinh quang, và vinh hiển, và quyền thống trị ở cùng Thượng Đế và Chiên Con mãi mãi và đời đời. A Men.