Писания
Учение и завети 93


Раздел 93

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 май 1833 г.

1–5, Всички, които са верни, ще видят Господа; 6–18, Йоан дава свидетелство, че Синът Божий е преминавал от благодат към благодат, докато не е получил пълнотата от славата на Отца; 19–20, Верните човеци, преминавайки от благодат към благодат, ще получат също от пълнотата Му; 21–22, Тези, които са родени чрез Христа, са Църквата на Първородния; 23–28, Христос е получил пълнотата на цялата истина и чрез подчинение човек може да стори същото; 29–32, Човекът в началото е бил с Бога; 33–35, Елементите са вечни и човек може да получи пълнота от радост при Възкресението; 36–37, Славата на Бог е разум; 38–40, Децата са невинни пред Бога поради Христовото изкупление; 41–53, На братята ръководители им е заповядано да сложат семействата си в ред.

1 Наистина, тъй казва Господ: Ще стане така, че всяка душа, която изостави греховете си и дойде при Мен, и призове Моето име, и се подчини на гласа Ми, и спазва заповедите Ми, ще види Моето лице и ще познае, че Аз съм;

2 и че Аз съм истинската светлина, която осветява всеки човек, който идва на света;

3 и че Аз съм в Отца, и Отец е в Мен, и че Аз и Отец сме едно:

4 Отец, понеже Той Ми даде от пълнотата Си, и Синът, понеже Аз бях в света и направих плътта Моя скиния, и живях сред чедата човешки.

5 Аз бях в света и получих от Моя Отец, и делата Му бяха ясно изявени.

6 И Йоан видя и даде свидетелство за пълнотата на Моята слава; и пълнотата на Йоановия летопис предстои да бъде разкрита.

7 И той даде свидетелство, казвайки: Аз видях славата Му и че Той беше в началото, преди светът да бъде.

8 Ето защо, Словото беше в началото, защото Той беше Словото, тъкмо вестителят на спасението,

9 светлината и Изкупителят на света, Духът на истината, Който дойде в света, защото светът беше създаден чрез Него, и в Него беше животът на човеците и светлината на човеците.

10 Световете бяха създадени чрез Него; човеците бяха създадени чрез Него; всички неща бяха създадени чрез Него и посредством Него, и от Него.

11 И аз, Йоан, давам свидетелство, че видях славата Му, славата на Единородния на Отца, пълен с благодат и истина, тъкмо Духът на истината, Който дойде и живя в плътта, и пребиваваше между нас.

12 И аз, Йоан, видях, че Той първоначално не получи от пълнотата, а получаваше благодат след благодат;

13 и Той първоначално не получи от пълнотата, а продължи от благодат към благодат, докато не получи пълнота.

14 И тъй, Той бе наречен Синът Божий, защото Той не получи от пълнотата първоначално.

15 И аз, Йоан, давам свидетелство, и вижте, небесата се отвориха, и Светият Дух се спусна над Него във вид на гълъб, и слезе върху Му, и дойде глас от небето, казвайки: Този е Моят Възлюбен Син.

16 И аз, Йоан, давам свидетелство, че Той получи пълнота от славата на Отца;

17 и Той получи всяка сила, и на небето, и на земята, и славата на Отца беше с Него, защото Той пребиваваше в Него.

18 И ще стане така, че ако сте верни, ще получите пълнотата на летописа на Йоан.

19 И Аз ви давам тези сказания, за да разберете и да знаете как да се покланяте, и да знаете на какво да се покланяте, за да може да дойдете при Отца в Мое име и в определеното време да получите от Неговата пълнота.

20 Защото ако спазвате Моите заповеди, ще получите от пълнотата Му и ще се прославите в Мен, тъй както Аз съм в Отца; затова Аз ви казвам, че ще получавате благодат след благодат.

21 И сега, истина ви казвам, че Аз бях в началото с Отца и че Аз съм Първородният.

22 И всички онези, които са родени чрез Мен, са участници в славата на Същия и са църквата на Първородния.

23 Вие също бяхте в началото с Отца и бяхте това, което е Дух, тъкмо Духът на истината.

24 И истината е познание за нещата такива, каквито са и каквито бяха, и каквито ще бъдат.

25 И всичко, което е повече или по-малко от това, е духът на онзи нечестивец, който беше лъжец от началото.

26 Духът на истината е от Бога. Аз съм Духът на истината и Йоан даде свидетелство за Мен, казвайки: Той получи пълнота от истина, да, тъкмо от цялата истина.

27 И никой човек не получава пълнота, освен ако не спазва Неговите заповеди.

28 Този, който спазва Неговите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща.

29 Човекът в началото също беше с Бога. Разумът, или светлината на истината, не беше сътворен или създаден, нито всъщност това може да стане.

30 Цялата истина е независима в онази сфера, в която Бог я е поставил, за да действа сама за себе си, тъй както и целият разум също, иначе няма съществуване.

31 Ето, това е свободата на избор на човека и това е осъждането на човека, защото това, което беше от началото, им е ясно изявено и те не приемат светлината.

32 И всеки човек, чийто дух не приема светлината, е под осъждане.

33 Защото човекът е дух. Елементите са вечни и когато дух и елемент са неразделно свързани, получават пълнота от радост,

34 а когато те са разделени, човек не може да получи пълнота от радост.

35 Елементите са скинията Божия, да, човекът е Божията скиния, тъкмо храмове; и всеки храм, който бъде осквернен, Бог ще разруши този храм.

36 Славата Божия е разум, с други думи, светлина и истина.

37 Светлината и истината отхвърлят злия.

38 Всеки човешки дух беше невинен в началото; и понеже Бог изкупи човека от падението, човеците отново се върнаха в своето невръстно състояние, невинни пред Бога.

39 И нечестивецът идва, и отнема светлина и истина от чедата човешки чрез неподчинението и поради преданията на бащите им,

40 но Аз съм ви заповядал да възпитавате децата си в светлина и истина.

41 И истина ти казвам, служителю Мой Фредерик Г. Уилямс, ти продължи да бъдеш под това осъждане.

42 Ти не си учил децата си на светлина и истина, съгласно заповедите, и онзи нечестивец все още има сила над теб, и това е причината за твоето злощастие.

43 И сега, заповед ти давам, че ако искаш да се избавиш, ти трябва да сложиш в ред собствения си дом, защото има много неща в твоя дом, които не са правилни.

44 Истина казвам на Моя служител Сидни Ригдън, че в някои неща той не е спазил заповедите относно децата си, ето защо, първо да сложи в ред дома си.

45 Наистина, Аз казвам на Моя служител Джозеф Смит-младши, или сиреч, ще ви наричам приятели, защото вие сте Ми приятели и ще имате наследство с Мен;

46 нарекох ви служители заради света и вие сте техни служители заради Мен;

47 и сега, истина казвам на Джозеф Смит-младши: Ти не си спазил заповедите и трябва да застанеш пред Господа за порицание.

48 Семейството ти трябва да се покае и да изостави някои неща, и да се вслушва по-усърдно в твоите сказания или да бъде отстранено от мястото му.

49 Каквото казвам на един, казвам го на всички: Молете се винаги, да не би нечестивецът да получи сила във вас и да ви отстрани от мястото ви.

50 Моят служител Нюъл К. Уитни, епископ в църквата Ми, също има нужда да бъде укорен и да сложи в ред семейството си, и да гледа те да са по-усърдни и загрижени вкъщи; и да се молят винаги или те ще бъдат отстранени от мястото им.

51 Сега, Аз ви казвам, приятели Мои, нека Моят служител Сидни Ригдън да тръгне в пътуването си и да побърза, и също да оповестява благоприятната Господна година и евангелието на спасението, според както Аз му дам изричане; и чрез вашата единодушна молитва с вяра, Аз ще го подкрепя.

52 И нека Моите служители Джозеф Смит-младши и Фредерик Г. Уилямс да побързат също, и ще им бъде дадено тъкмо според молитвата с вяра; и доколкото спазвате указанията Ми, вие няма да бъдете смутени нито в този свят, нито в идния.

53 И истина ви казвам, че волята Ми е да побързате да преведете Моите писания и да се сдобиете с познания по история и за страни, и за царства, за законите Божии, и на човека, и всичко това заради спасението на Сион. Амин.