Писания
Учение и Завети 6


Раздел 6

Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:32–35). Оливър Каудъри започва да се труди като писар при превода на Книгата на Мормон на 7 април 1829 г. Той вече е получил божествено проявление за истинността на свидетелството на Пророка относно плочите, върху които е издълбан летописът на Книгата на Мормон. Пророкът запитва Господа чрез Урима и Тумима и получава този отговор.

1–6, Работниците в Господната нива спечелват спасение; 7–13, Няма дар по-велик от дара на спасението; 14–27, Свидетелството за истината идва чрез силата на Духа; 28–37, Поглеждайте към Христа и правете добро непрестанно.

1 Едно велико и ачудно дело е на път да се появи на чедата човешки.

2 Ето, Аз съм Бог; вслушай се в асловото Ми, което е живо и могъщо, бпо-остро от двуостър меч за разцепване на две и на ставите, и на мозъка; затова вслушай се в словата Ми.

3 Ето, анивата е вече бяла за жътва; затова всеки, който желае да жъне, нека простре своя сърп в силата си и жъне докато трае денят, че да може да съхрани за душата си вечно спасение в царството Божие.

4 Да, всеки, който апростре сърпа си и зажъне, същият е призован от Бога.

5 Ето защо, ако апоискаш от Мен, ще получиш; ако похлопаш, ще ти бъде отворено.

6 Сега, тъй като си поискал, ето, казвам ти, спазвай Моите заповеди и атърси да осъществяваш и установяваш делото на бСион.

7 Не атърси ббогатства, а вмъдрост, и ето, гтайнствата Божии ще ти бъдат откривани и тогава ще бъдеш направен богат. Ето, този, който има двечен живот, е богат.

8 Истина, истина ти казвам, тъкмо според както пожелаеш от Мен, тъй ще бъде с теб и ако пожелаеш, ти ще бъдеш средството за извършване на много добро в това поколение.

9 Не говори за нищо, освен за апокаяние на това поколение и спазвай заповедите Ми, съдействай да се осъществява Моето дело според заповедите Ми и ти ще бъдеш благословен.

10 Ето, ти притежаваш дар и си благословен заради дара си. Помни, той е асвещен и идва свише,

11 и ако апопиташ, ще узнаеш бтайнства, които са велики и чудни; ето защо, ти ще упражняваш вдара си, за да може да откриваш тайнства, за да може да доведеш мнозина до знанието за истината, да, губеди ги в погрешността на техните пътища.

12 Не разкривай дара си на никого, освен на онези, които са от вярата ти. Не се отнасяй лекомислено към асвещени неща.

13 Ако вършиш добро, да, и аостанеш бверен до вкрая, ти ще бъдеш спасен в царството Божие, което е най-великия от всички Божии дарове; тъй като няма дар по-велик от дара на гспасението.

14 Истина, истина ти казвам, благословен си за това, което си направил; защото ти си Ме апопитал и ето, колкото пъти си Ме питал, ти си получавал напътствия от Моя Дух. Ако не беше тъй, ти нямаше да си стигнал до мястото, където си сега.

15 Ето, ти знаеш, че си Ме питал, и Аз просветлих аума ти; и сега Аз ти казвам тези неща, за да може да знаеш, че си бил просветляван от Духа на истината.

16 Да, Аз ти казвам, та да може да узнаеш, че няма никой, освен Бог, който да азнае помислите и намеренията на бсърцето ти.

17 Аз ти казвам тези неща като свидетелство за теб, че словата или делото, за които пишеш, са аистинни.

18 Затова бъди аусърден, бзастани вярно до служителя Ми Джозеф, в каквито и трудни обстоятелства той да попадне заради словото.

19 Съветвай го в грешките му и също приемай съвет от него. Бъди търпелив, бъди трезв, бъди въздържан; имай търпение, вяра, надежда и милосърдие.

20 Ето, ти си Оливър и Аз съм ти говорил поради желанията ти; ето защо, асъхрани тези слова в сърцето си. Бъди верен и усърден в спазването на заповедите Божии и Аз ще те прегърна в обятията на любовта Си.

21 Ето, Аз съм Исус Христос, аСинът Божий. Аз съм същият, Който дойде при бсвоите Си и своите Ми не Ме приеха. Аз съм всветлината, която свети в гмрака, но мракът я не схваща.

22 Истина, истина ти казвам, ако желаеш допълнително доказателство, насочи мислите си към нощта, когато Ме призова в сърцето си, та да можеш да аузнаеш истината за тези неща.

23 Не говорих ли амир на ума ти относно този въпрос? Какво по-велико бдоказателство можеш да имаш от това на Бога?

24 И сега, ето, ти си получил доказателство; защото щом съм ти казал неща, които никой човек не знае, не си ли получил доказателство?

25 И ето, Аз ти давам дар, ако поискаш от Мене, да апревеждаш, тъкмо както служителят Ми Джозеф.

26 Истина, истина ти казвам, че има алетописи, които съдържат много от евангелието Ми, които са били държани скрити поради бнечестието на людете.

27 И сега, Аз ти заповядвам, ако имаш добри желания — желание да трупаш съкровища за себе си в небесата — тогава ти трябва да съдействаш чрез дара си за изваждането на бял свят на тези части от аписанията Ми, които са били скрити поради беззаконие.

28 И сега, ето, Аз ти давам, също и на Моя служител Джозеф, ключовете на този дар, който ще извади на бял свят това служение; и от устата на двама или трима асвидетели ще бъде установена всяка дума.

29 Истина, истина ви казвам, ако те отхвърлят словата Ми и тази част от Моето евангелие и служение, благословени сте вие, защото те не могат да ви сторят нищо повече от това, което сториха на Мен.

30 И даже ако ви асторят тъкмо както сториха на Мене, благословени сте, защото ще бобитавате с Мен в вслава.

31 Но ако те не аотхвърлят словата Ми, които ще бъдат установени чрез бсвидетелството, което ще бъде дадено, благословени са те и тогава вие ще имате радост от плода на трудовете ви.

32 Истина, истина ви казвам, както казах на Моите ученици, където двама или трима са се асъбрали в Мое име относно нещо, ето, там ще съм и Аз бпосред тях, тъкмо както съм посред вас.

33 Не се абойте да вършите добро, синове Мои, защото каквото бпосеете, това и ще пожънете; ето защо, ако посеете добро, ще пожънете също добро за ваша награда.

34 Ето защо, не бой се, малко стадо; вършете добро; нека земя и пъкъл се обединят срещу вас, защото ако сте построени на Моята аканара, те не могат да надделеят.

35 Ето, Аз не ви осъждам; вървете по вашите пътища и не агрешете повече; провеждайте трезво делото, което ви заповядах.

36 аПоглеждайте към Мене във всяка мисъл; не се съмнявайте, не се бойте.

37 аВижте раните, които пронизаха страната Ми, а също и белезите от бгвоздеите по ръцете и нозете Ми; бъдете верни, спазвайте заповедите Ми и ще внаследите гцарството небесно. Амин.