Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 93
nahauna sunod


Seksyon 93

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa 6 Mayo 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Ang tanan kinsa magmatinud-anon makakita sa Ginoo; 6–18, Si Juan nagpamatuod nga ang Anak sa Dios nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya hangtud nga siya nakadawat og usa ka kahingpitan sa himaya sa Amahan; 19–20, Ang matinud-anon nga mga tawo, nga nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya, makadawat usab sa iyang kahingpitan; 21–22, Kadto kinsa gipanamkon pinaagi kang Kristo mao ang Simbahan sa Unang Natawo; 23–28, Si Kristo nakadawat sa usa ka kahingpitan sa tanan nga kamatuoran, ug ang tawo pinaagi sa pagkamasulundon mahimo nga mobuhat sa ingon; 29–32, Ang tawo diha sa sinugdanan uban sa Dios; 33–35, Ang mga elemento walay katapusan, ug ang tawo mahimo nga makadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya diha sa Pagkabanhaw; 36–37, Ang himaya sa Dios mao ang kahibalo; 38–40, Ang mga bata mga walay sala sa atubangan sa Dios tungod sa katubsanan ni Kristo; 41–53, Ang nangulo nga mga kaigsoonan gisugo sa pagtukod sa kahan-ayan sa ilang mga banay.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo: Kini mahinabo nga ang matag kalag kinsa amobiya sa iyang mga sala ug moduol ngari kanako, ug bmotawag sa akong ngalan, ug cmosunod sa akong tingog, ug mohupot sa akong mga sugo, dmakakita sa akong epanagway ug masayud nga Ako mao;

2 Ug nga Ako ang tinuod nga akahayag nga nagdan-ag sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan;

3 Ug nga Ako aanaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako, ug ang Amahan ug Ako usa ra—

4 Ang Amahan atungod kay bgihatag niya kanako ang iyang kahingpitan, ug ang Anak tungod kay Ako ania sa kalibutan ug nahimo nga cunod ang akong tabernakulo, ug nagpuyo uban sa mga anak sa mga tawo.

5 Ako diha sa kalibutan ug gidawat sa akong Amahan, ug ang iyang abuhat tataw nga gipakita.

6 Ug si aJuan nakakita ug nagpamatuod sa kahingpitan sa akong bhimaya, ug ang kahingpitan sa talaan ni cJuan ipadayag sa umaabut.

7 Ug siya nagpamatuod, nag-ingon: Ako nakakita sa iyang himaya, nga siya diha sa asinugdanan, sa wala pa ang kalibutan;

8 Busa, diha sa sinugdanan mao ang aPulong, kay siya mao ang Pulong, gani ang sinugo sa kaluwasan—

9 Ang akahayag ug ang bManunubos sa kalibutan; ang Espiritu sa kamatuoran, kinsa mianhi dinhi sa kalibutan; tungod kay ang kalibutan iyang binuhat, ug diha kaniya ang kinabuhi sa mga tawo ug ang kahayag sa mga tawo.

10 Ang mga kalibutan iyang mga abinuhat; ang mga tawo iyang mga binuhat; ang tanan nga mga butang iyang mga binuhat, ug pinaagi ngadto kaniya, ug tungod kaniya.

11 Ug ako, si Juan, nagpamatuod nga ako nakasud-ong sa iyang himaya, sama sa himaya sa Bugtong Anak sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran, gani ang Espiritu sa kamatuoran, nga mianhi ug mipuyo diha sa unod, ug mipuyo dinhi kanato.

12 Ug ako, si Juan, nakakita nga siya wala makadawat sa akahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og bgrasya ug dugang pa nga grasya;

13 Ug siya wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og agrasya ug dugang pa nga grasya, hangtud nga siya nakadawat sa kahingpitan;

14 Ug sa ingon siya gitawag og aAnak sa Dios, tungod kay siya wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan.

15 Ug ako, si aJuan, magpamatuod, ug sud-onga, ang mga langit nabuksan ug ang bEspiritu Santo mikunsad diha kaniya, sa dagway sa usa ka csalampati, ug milingkod diha kaniya, ug dihay usa ka tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon: Kini mao ang akong dhinigugma nga Anak.

16 Ug ako, si Juan, nagpamatuod nga siya nakadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya sa Amahan;

17 Ug siya nga nakadawat sa atanan nga bgahum, diha sa langit ug diha sa yuta; ug ang himaya sa cAmahan nag-uban kaniya, kay siya mipuyo diha kaniya.

18 Ug mahinabo, nga kon ikaw magmatinud-anon, ikaw makadawat sa kahingpitan sa talaan ni Juan.

19 Ako mihatag nganha kanimo niini nga mga sanglitanan aron ikaw masayud ug makahibalo unsaon sa apagsimba, ug masayud unsa ang imong gisimba, nga aron ikaw makaadto ngadto sa Amahan diha sa akong ngalan, ug sa tukma nga higayon makadawat sa iyang kahingpitan.

20 Kay kon ikaw maghupot sa akong mga asugo ikaw makadawat sa iyang bkahingpitan, ug cmahimaya ngari kanako ingon nga Ako diha sa Amahan; busa, Ako moingon nganha kanimo, ikaw makaangkon og dgrasya ug dugang pa nga grasya.

21 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, Ako diha na sa asinugdanan uban sa Amahan, ug Ako mao ang bUnang Natawo;

22 Ug kadtong tanan kinsa gipanamkon pinaagi kanako mga amag-aambit sa sama nga bhimaya, ug mao ang simbahan sa Unang Natawo.

23 Kamo usab diha sa sinugdanan auban sa Amahan; nga kana mao ang Espiritu, gani ang Espiritu sa kamatuoran;

24 Ug ang akamatuoran mao ang bkahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, ug ingon nga sila mao sa umaabut;

25 Ug bisan unsa ang amokapin o mokulang pa niini mao ang espiritu niana nga usa ka dautan kinsa mao ang usa ka bbakakon gikan pa sa sinugdanan.

26 Ang Espiritu sa akamatuoran mao ang Dios. Ako mao ang Espiritu sa kamatuoran, ug si Juan nagpamatuod bahin kanako, nga nag-ingon: Siya nakadawat sa usa ka kahingpitan sa kamatuoran, oo, gani sa tanan nga kamatuoran;

27 Ug walay tawo nga makadawat sa usa ka akahingpitan hangtud siya maghupot sa iyang mga sugo.

28 Siya nga amaghupot sa iyang mga sugo makadawat og kamatuoran ug bkahayag, hangtud siya pagahimayaon diha sa kamatuoran ug cmasayud sa tanan nga mga butang.

29 Ang tawo mao usab diha sa asinugdanan uban sa Dios. Ang bsalabutan, o ang kahayag sa kamatuoran, wala malalang o mabuhat, ni dili gayud mahimo.

30 Ang tanan nga kamatuoran nagbarug niana nga dapit nga gibutangan sa Dios niini, sa apagbuhat alang sa iyang kaugalingon, ingon usab sa tanan nga salabutan; kon dili walay binuhat.

31 Tan-awa, ania ang akabubut-on sa tawo, ug ania ang panghimaraut sa tawo; tungod nianang diin gikan sa sinugdanan sa byano gipadayag ngadto kanila, ug sila wala modawat sa kahayag.

32 Ug ang matag tawo kansang espiritu dili modawat sa akahayag anaa ubos sa panghimaraut.

33 Kay ang tawo aespiritu. Ang mga belemento walay katapusan, ug ang espiritu ug ang elemento, dili gayud mabulag, makadawat sa kahingpitan sa himaya;

34 Ug kon amagkabulag, ang tawo dili makadawat sa usa ka kahingpitan sa bhimaya.

35 Ang mga aelemento mao ang tabernakulo sa Dios; oo, ang tawo mao ang tabernakulo sa Dios, gani mga btemplo; ug bisan unsa nga templo nga mahugawan, ang Dios molaglag niana nga templo.

36 Ang ahimaya sa Dios mao ang bsalabutan, o, sa lain nga mga pulong, ckahayag ug kamatuoran.

37 Ang kahayag ug kamatuoran mobiya niana nga usa ka adautan.

38 Matag espiritu sa tawo awalay sala diha sa sinugdanan; ug ang Dios ingon nga bnakatubos sa tawo gikan sa cpagkapukan, ang mga tawo nahimo na usab, diha sa ilang kahimtang sa pagkabata, dwalay sala sa atubangan sa Dios.

39 Ug kana nga usa ka dautan miabut ug amikuha sa kahayag ug kamatuoran, pinaagi sa pagsukol, gikan sa mga anak sa mga tawo, ug tungod sa mga btradisyon sa ilang mga amahan.

40 Apan Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma sa inyong mga aanak diha sa kahayag ug kamatuoran.

41 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Frederick G. Williams, ikaw nagpadayon ubos niini nga panghimaraut;

42 Ikaw wala amagtudlo sa imong mga anak sa kahayag ug kamatuoran, sumala sa mga sugo; ug kanang usa ka dautan adunay gahum, sa gihapon, diha kanimo, ug kini mao ang hinungdan sa imong kasakitan.

43 Ug karon usa ka sugo Ako mohatag nganha kanimo—kon ikaw pagaluwason ikaw mopahimutang diha sa akahusay sa imong kaugalingon nga balay, kay adunay daghan nga mga butang nga dili matarung diha sa imong balay.

44 Sa pagkatinuod, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon, nga sa pipila ka mga butang siya wala maghupot sa akong mga sugo mahitungod sa iyang mga anak; busa, unaha ang pagpahimutang sa kahusay sa imong balay.

45 Sa pagkatinuod, Ako moingon sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., o sa lain nga mga pulong, Ako motawag kaninyo nga mga ahigala, kay kamo akong mga higala, ug kamo adunay kabilin uban kanako—

46 Ako mitawag kaninyo nga mga asulugoon alang ug tungod sa kalibutan, ug kamo ilang mga sulugoon alang ug tungod kanako—

47 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto ni Joseph Smith, Jun.,—Ikaw wala maghupot sa akong mga sugo, ug kinahanglan gayud nga abadlongon sa atubangan sa Ginoo;

48 Ang imong abanay kinahanglan gayud nga maghinulsol ug mobiya sa pipila ka mga butang, ug mopatalinghug sa tiunay ngadto sa imong mga gipamulong, o pagakuhaon gikan sa ilang mga dapit.

49 Unsay akong isulti ngadto sa usa akong isulti ngadto sa tanan; apag-ampo kanunay basin pa unya og kanang usa nga dautan adunay gahum diha kanimo, ug ikaw pagakuhaon gikan sa imong nahimutangan.

50 Ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney usab, usa ka obispo sa akong simbahan, kinahanglan pagapantunon, ug ipahimutang diha sa kahusay ang iyang banay, ug tan-awa nga sila labaw nga makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay, ug mag-ampo kanunay, o sila pagakuhaon gikan sa ilang mga adapit.

51 Karon, Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, himoa ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon nga mopadayon sa iyang panaw, ug magdali, ug usab mopahayag sa tuig sa akalooy sa Ginoo, ug sa ebanghelyo sa kaluwasan, sa ingon nga Ako mohatag kaniya og kahanas sa pagpamulong; ug pinaagi sa inyong pag-ampo sa hugot nga pagtuo uban ang usa ka kauyonan Ako mobulig kaniya.

52 Ug himoa ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug si Frederick G. Williams sa pagdali usab, sila pagahatagan gani sumala ngadto sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo; ug tungod kay kamo naghupot sa akong mga gipamulong kamo dili pagalibugon dinhi niini nga kalibutan, ni sa kalibutan nga moabut.

53 Ug, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini ang akong pagbuot nga kamo kinahanglan magdali sa apaghubad sa akong mga kasulatan, ug aron bmakaangkon og usa ka ckahibalo sa kasaysayan, ug sa mga nasud, ug sa mga gingharian, sa mga balaod sa Dios ug sa tawo, ug kining tanan alang sa kaluwasan sa Zion. Amen.