Písma
Náuka a zmluvy 109
predchádzajúce ďalej

Oddiel 109

Modlitba prednesená pri zasvätení chrámu v Kirtlande v štáte Ohio 27. marca 1836. Podľa Prorokovho napísaného prehlásenia mu bola táto modlitba daná zjavením.

1–5, Chrám Kirtland bol postavený ako miesto pre návštevu Syna Muža; 6–21, Má byť domom modlitby, pôstu, viery, učenia sa, slávy a poriadku a domom Božím; 22–33, Kiež sú nekajúci, ktorí odporujú Pánovmu ľudu, zahanbení; 34–42, Kiež Svätí vyjdú v moci, aby zhromaždili spravodlivých do Sionu; 43–53, Kiež sú Svätí oslobodení od desivých vecí, ktoré majú byť vylievané na zlovoľných v posledných dňoch; 54–58, Kiež sú národy a ľudia, a cirkvi pripravení pre evanjelium; 59–67, Kiež sú Židia, Lámániti a celý Izrael vykúpení; 68–80, Kiež sú Svätí korunovaní slávou a cťou a kiež získajú večnú spásu.

1 aVďaka buď menu tvojmu, ó Pane Bože Izraelský, ktorý zachovávaš bzmluvu a preukazuješ milosrdenstvo služobníkom svojim, ktorí kráčajú vzpriamene pred tebou s celým srdcom svojím –

2 Ty, ktorý si prikázal služobníkom svojim, aby apostavili dom menu tvojmu na tomto mieste [Kirtland].

3 A teraz ty vidíš, ó Pane, že služobníci tvoji učinili podľa prikázania tvojho.

4 A teraz ťa prosíme, Svätý Otče, v mene Ježiša Krista, Syna lona tvojho, v ktorom jedinom mene môže byť poskytnutá spása deťom ľudským, prosíme ťa, ó Pane, aby si prijal tento adom, bdielo rúk nás, služobníkov tvojich, ktorý si nám prikázal postaviť.

5 Lebo ty vieš, že sme učinili toto dielo skrze veľké súženie; a z chudoby svojej sme dávali majetok svoj, aby sme postavili adom menu tvojmu, aby Syn Muža mohol mať miesto, kde by sa prejavoval ľudu svojmu.

6 A tak ako si nám hovoril v azjavení danom nám, nazývajúc nás priateľmi svojimi, hovoriac – Zvolajte posvätné zhromaždenie svoje, ako som vám prikázal;

7 A pretože všetci nemajú vieru, hľadajte usilovne slová múdrosti a učte ich jeden druhého; áno, vyhľadávajte slová múdrosti z najlepších kníh; usilujúc o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou;

8 Zorganizujte sa; pripravte každú nutnú vec; a vybudujte dom, dokonca dom modlitby, dom pôstu, dom viery, dom učenia sa, dom slávy, dom poriadku, dom Boží;

9 Aby vchádzania vaše mohli byť v mene Pána; aby vychádzania vaše mohli byť v mene Pána; aby všetky pozdravenia vaše mohli byť v mene Pána, s pozdvihnutými rukami k Najvyššiemu –

10 A teraz, Svätý Otče, prosíme ťa, aby si pomohol nám, ľudu svojmu, milosťou svojou zvolať posvätné zhromaždenie naše, aby to mohlo byť učinené k pocte tvojej a k božskému prijatiu tvojmu;

11 A spôsobom, ktorým by sme mohli byť v očiach tvojich nájdení hodnými získať splnenie asľubov, ktoré si nám, ľudu svojmu, učinil v zjaveniach nám daných;

12 Aby asláva tvoja mohla spočinúť na ľude tvojom a na tomto dome tvojom, ktorý teraz zasväcujeme tebe, aby mohol byť posvätený a zasvätený, aby bol svätý a aby svätá prítomnosť tvoja mohla byť neustále v tomto dome;

13 A aby všetci ľudia, ktorí vstúpia na prah Pánovho domu, mohli cítiť moc tvoju a cítili sa nútení priznať, že ty si ho posvätil a že je domom tvojím, miestom svätosti tvojej.

14 A daj, Svätý Otče, aby všetci tí, ktorí budú uctievať v tomto dome, mohli byť učení slová múdrosti z najlepších kníh a aby mohli usilovať o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou, ako si povedal;

15 A aby mohli rásť v tebe a obdržať plnosť Ducha Svätého, a byť zorganizovaní podľa zákonov tvojich, a byť pripravení, aby získali každú nutnú vec;

16 A aby tento dom mohol byť domom modlitby, domom pôstu, domom viery, domom slávy a Boha, dokonca domom tvojím;

17 Aby všetky vchádzania ľudu tvojho do tohto domu mohli byť v mene Pána;

18 Aby všetky ich vychádzania z tohto domu mohli byť v mene Pána;

19 A aby všetky ich pozdravenia mohli byť v mene Pána, so svätými rukami pozdvihnutými k Najvyššiemu;

20 A aby žiadnej anečistej veci nebolo dovolené prísť do domu tvojho, aby ho nepošpinila;

21 A keď ľudia tvoji učinia priestupok, ktokoľvek z nich, aby mohli rýchlo činiť pokánie a vrátiť sa k tebe, a nájsť priazeň v očiach tvojich, a byť znovuzriadení k požehnaniam, ktoré si ustanovil, aby boli vylievané na tých, ktorí ťa budú auctievať v dome tvojom.

22 A my ťa prosíme, Svätý Otče, aby služobníci tvoji mohli vyjsť z tohto domu ozbrojení mocou tvojou a aby meno tvoje mohlo byť na nich, a sláva tvoja bola okolo nich, a aanjeli tvoji sa o nich starali;

23 A z tohto miesta mohli niesť nesmierne veľké a slávne zvesti, v pravde, do akončín zeme, aby mohli vedieť, že toto je dielo tvoje a že si vztiahol ruku svoju, aby si naplnil to, čo si hovoril ústami prorokov ohľadom posledných dní.

24 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby si utvrdil tento ľud, ktorý bude uctievať a úctyhodne uchovávať meno a postavenie v tomto dome tvojom, vo všetkých pokoleniach a po večnosť;

25 Aby žiadna zbraň azhotovená proti nim neuspela; aby ten, kto kope pre nich bjamu, sám do nej padol;

26 Aby žiadne spoločenstvo zlovoľnosti nemalo moc povstať a azvíťaziť nad ľudom tvojím, na ktorý bude v dome tomto vložené bmeno tvoje;

27 A ak povstane nejaký ľud proti tomuto ľudu, aby proti nim vzplanul tvoj hnev;

28 A ak udrie na tento ľud, aby si ty udrel na nich; aby si bojoval za ľud svoj, ako si to činil v deň bitky, aby mohli byť oslobodení z rúk všetkých nepriateľov svojich.

29 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby si zahanbil a uviedol do úžasu a do hanby a zmätku všetkých tých, ktorí šíria lživé správy doširoka, po svete, proti služobníkovi tvojmu alebo služobníkom, ak nebudú činiť pokánie, keď bude večné evanjelium hlásané do ich uší;

30 A aby všetky ich diela mohli byť privedené navnivoč a byť zmetené akrupobitím a súdmi, ktoré na nich zošleš v hneve svojom, aby mohol byť koniec bklamstvu a ohováraniam proti ľudu tvojmu.

31 Lebo ty vieš, ó Pane, že služobníci tvoji vo vydávaní svedectva o mene tvojom boli nevinní pred tebou, kvôli čomu vytrpeli tieto veci.

32 Takže prosíme pred tebou za úplné a kompletné oslobodenie spod tohto ajarma;

33 Rozlom ho, ó Pane; rozlom ho a odním ho zo šije služobníkov svojich, mocou svojou, aby sme mohli povstať uprostred tohto pokolenia a konať dielo tvoje.

34 Ó Jehova, buď milosrdný k tomuto ľudu, a pretože všetci ľudia ahrešia, odpusť priestupky ľudu svojho a nech sú naveky vymazané.

35 Nech apomazanie služobníkov tvojich je na nich spečatené mocou z výsosti.

36 Nech je na nich vyplnené, ako na tých v deň Letníc; nech je dar ajazykov vyliaty na ľud tvoj, dokonca brozdelené jazyky ako oheň, a ich vykladanie.

37 A nech dom tvoj je naplnený aslávou tvojou ako valiacim sa prudkým vetrom.

38 Vlož na služobníkov svojich asvedectvo zmluvy, aby, keď vyjdú a budú hlásať slovo, mohli bspečatiť zákon a pripraviť srdcia svätých tvojich na všetky oné súdy, ktoré čoskoro pošleš v hneve svojom na obyvateľov czeme pre ich priestupky, aby ľud tvoj nemusel ochabovať v deň trápenia.

39 A do akéhokoľvek mesta služobníci tvoji vstúpia a ľudia toho mesta prijmú ich svedectvo, nech pokoj tvoj a spása tvoja sú na tomto meste; aby z toho mesta mohli zhromaždiť spravodlivých, aby mohli vyjsť do aSionu alebo do kolov jeho, miest určenia tvojho s piesňami večnej radosti;

40 A pokiaľ toto nebude uskutočnené, nech súdy tvoje nepadnú na oné mesto.

41 A do akéhokoľvek mesta služobníci tvoji vstúpia a ľudia toho mesta neprijmú svedectvo služobníkov tvojich, a služobníci tvoji ich budú varovať, aby sa zachránili z tohto zvráteného pokolenia, nech sa stane tomu mestu podľa toho, čo si hovoril ústami prorokov svojich.

42 Ale vysloboď, ó Jehova, úpenlivo ťa prosíme, služobníkov svojich z ich rúk a očisti ich od ich krvi.

43 Ó Pane, my sa netešíme zo zničenia blížnych svojich; ich aduše sú drahocenné pred tebou;

44 Ale slovo tvoje musí byť naplnené. Pomôž služobníkom svojim povedať, s amilosťou svojou im pomáhajúc: Staň sa vôľa tvoja, ó Pane, a nie naša.

45 My vieme, že si hovoril ústami prorokov svojich desivé veci ohľadom zlovoľných, v aposledných dňoch – že bez obmedzenia vyleješ súdy svoje;

46 Takže, ó Pane, osloboď ľud svoj z pohromy zlovoľných; umožni služobníkom svojim, aby spečatili zákon a zaviazali svedectvo, aby mohli byť pripravení na deň spálenia.

47 Prosíme ťa, Svätý Otče, aby si pamätal na tých, ktorí boli vyhnaní obyvateľmi kraja Jackson, v Missouri, z pozemkov dedičstva svojho, a rozlom, ó Pane, toto jarmo strasti, ktoré bolo na nich vložené.

48 Ty vieš, ó Pane, že boli veľmi utlačovaní a sužovaní zlovoľnými ľuďmi; a srdcia naše apretekajú zármutkom pre ich ťažké bremená.

49 Ó Pane, aako dlho budeš ešte trpieť, aby tento ľud znášal túto strasť a krik ich nevinných stúpal k ušiam tvojim, a ich bkrv vystupovala ako svedectvo pred teba, a neprejavíš svedectvo svoje v ich prospech?

50 Buď amilosrdný, ó Pane, k zlovoľnej zberbe, ktorá hnala ľud tvoj, aby mohli ustať v kradnutí, aby mohli činiť pokánie z hriechov svojich, ak je pokánie možné;

51 Ale ak nebudú, odhaľ rameno svoje, ó Pane, a avykúp to, čo si určil ako Sion pre ľud svoj.

52 A ak nemôže tomu byť inak, aby vec ľudu tvojho pred tebou nezlyhala, kiež hnev tvoj vzplanie a rozhorčenie tvoje padne na nich, aby mohli byť zničení pod nebom, koreň i vetva;

53 Ale nakoľko budú činiť pokánie, ty si milostivý a milosrdný a odvrátiš hnev svoj, keď budeš hľadieť na tvár Pomazaného svojho.

54 Buď milosrdný, ó Pane, ku všetkým národom zeme; buď milosrdný k vládcom krajiny našej; kiež sú oné zásady, ktoré boli tak úctyhodne a ušľachtilo bránené našimi otcami, menovite aústava našej krajiny, ustanovené naveky.

55 Pamätaj na kráľov, kniežatá, urodzených a veľkých na zemi a na všetkých ľudí a cirkvi, na všetkých chudobných, núdznych a sužovaných na zemi;

56 Aby ich srdcia mohli byť obmäkčené, keď služobníci tvoji vyjdú z domu tvojho, ó Jehova, aby vydávali svedectvo o mene tvojom; aby ich predsudky mohli ustúpiť pred apravdou a ľud tvoj mohol získať priazeň v očiach všetkých;

57 Aby všetky končiny zeme mohli vedieť, že my, služobníci tvoji, sme apočuli hlas tvoj a že ty si nás poslal;

58 Aby zo všetkých týchto, služobníci tvoji, synovia Jákobovi, mohli zhromažďovať spravodlivých; aby vybudovali sväté mesto menu tvojmu, ako si im prikázal.

59 Prosíme ťa, aby si určil pre Sion ďalšie akoly, okrem tohto jedného, ktorý si určil, aby sa bzhromažďovanie ľudu tvojho mohlo valiť vo veľkej moci a majestátnosti, aby dielo tvoje mohlo byť cskrátené v spravodlivosti.

60 Teraz, tieto slová, ó Pane, sme hovorili pred tebou ohľadom zjavení a prikázaní, ktoré si dal nám, ktorí sme stotožňovaní s apohanmi.

61 Ale ty vieš, že máš veľkú lásku k deťom Jákobovým, ktoré boli dlhý čas rozptýlené po horách v oblačný a zamračený deň.

62 Takže my ťa prosíme, aby si bol milosrdný k deťom Jákobovým, aby aJeruzalem od tejto hodiny mohol začať byť vykupovaný;

63 A mohlo byť započaté s lámaním jarma poroby domu aDávidovho;

64 A deti aJúdove sa mohli začať navracať do bkrajín, ktoré si dal Abrahámovi, ich otcovi.

65 A daj, aby azvyšky Jákobove, ktoré boli prekliate a bité pre priestupok svoj, boli bobrátené z divokého a necivilizovaného stavu svojho k plnosti večného evanjelia;

66 Aby mohli zložiť svoje zbrane krviprelievania a ustať vo vzburách svojich.

67 A kiež všetky rozptýlené zvyšky aIzraela, ktoré boli zahnané do končín zeme, prídu k poznaniu pravdy, uveria v Mesiáša a sú vykúpené z útlaku a radujú sa pred tebou.

68 Ó Pane, pamätaj na služobníka svojho Josepha Smitha ml. a na všetky strasti jeho a prenasledovania – ako aučinil zmluvubJehovom a zasľúbil sa tebe, ó Mocný Bože Jákobov – a prikázania, ktoré si mu dal, a že sa úprimne snažil činiť vôľu tvoju.

69 Buď milosrdný, ó Pane, k jeho manželke a deťom, aby mohli byť povýšení v prítomnosti tvojej a zachovávaní ochraňujúcou rukou tvojou.

70 Buď milosrdný ku všetkým ich blízkym príbuzným, aby predsudky ich mohli byť zlomené a zmetené ako povodňou; aby mohli byť obrátení a vykúpení s Izraelom a vedeli, že ty si Boh.

71 Pamätaj, ó Pane, na prezidentov, dokonca na všetkých prezidentov cirkvi svojej, aby pravica tvoja ich mohla povýšiť so všetkými ich rodinami a ich blízkymi príbuznými, aby ich mená mohli byť naveky udržiavané a zachovávané vo večnej pamäti z pokolenia na pokolenie.

72 Pamätaj na celú cirkev svoju, ó Pane, so všetkými jej rodinami a všetkými ich blízkymi príbuznými, so všetkými ich chorými a sužovanými, so všetkými chudobnými a miernymi zeme; aby sa akráľovstvo, ktoré si založil bez rúk, mohlo stať veľkou horou a naplniť celú zem;

73 Aby cirkev tvoja mohla vyjsť z pustatiny temnoty a svietiť jasná ako amesiac a žiarivá ako slnko a desivá ako vojsko so zástavami.

74 A byť skrášlená ako nevesta pre oný deň, kedy odhalíš nebesia a spôsobíš, aby hory v prítomnosti tvojej astekali dole a búdolia sa vyvýšili, nerovné miesta sa vyrovnali; aby sláva tvoja mohla naplniť zem;

75 Aby sme, keď zaznie trúba pre mŕtvych, boli auchopení a vyzdvihnutí v oblaku, aby sme sa stretli s tebou, aby sme mohli byť navždy s Pánom;

76 Aby šat náš mohol byť čistý, aby sme mohli byť zaodetí arúchom spravodlivosti, s palmami v rukách svojich a s bkorunou slávy na hlave svojej, a žať večnú cradosť za všetky dutrpenia svoje.

77 Ó Pane Bože Všemohúci, vypočuj tieto prosby naše a vypočuj nás z neba, svätého príbytku svojho, kde sedíš na tróne so aslávou, cťou, silou, majestátnosťou, mocou, panstvom, pravdou, spravodlivosťou, súdom, milosrdenstvom a nekonečnosťou plnosti, od večnosti do večnosti.

78 Ó počuj, ó počuj, ó počuj nás, ó Pane! A vypočuj tieto prosby a prijmi zasvätenie tohto domu tebe, dielo rúk našich, ktorý sme postavili menu tvojmu;

79 A tiež túto cirkev, aby si na ňu vložil meno svoje. A pomôž nám mocou Ducha svojho, aby sme mohli zmiesiť hlas svoj s tými jasnými a žiarivými aserafínmi okolo trónu tvojho s volaním chvály, spievajúc hosana Bohu a bBaránkovi!

80 A nech títo, pomazaní tvoji, sú azaodetí spásou a nech svätí tvoji s radosťou hlasno jasajú. Amen a amen.