Писания
Учение и завети 128


Раздел 128

Послание от Джозеф Смит, Пророка, до Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, съдържащо допълнителни указания относно кръщението за мъртвите, с дата 6 септември 1842 г., Наву, щата Илинойс.

1–5, Местни и главни регистратори трябва да удостоверят факта на кръщенията за мъртвите; 6–9, Техните записи са валидни и са записани на земята и на небето; 10–14, Кръщелният басейн е символ на гроба; 15–17, Илия е възстановил силата, свързана с кръщението за мъртвите; 18–21, Всички ключове, сили и власти на минали диспенсации са били възстановени; 22–25, Оповестени са благи и славни вести за живите и за мъртвите.

1 Според както ви заявих в писмото си преди да напусна моя дом, че ще ви пиша от време на време и ще ви давам познание по отношение на много въпроси, аз сега подемам отново въпроса за кръщението за мъртвите, тъй като този въпрос изглежда че занимава ума ми и най-силно засяга чувствата ми, откакто съм преследван от моите врагове.

2 Написах ви няколко слова на откровение относно регистраторите. Аз получих и някои допълнителни виждания във връзка с този въпрос, които сега потвърждавам. Сиреч, в предходното ми писмо беше оповестено, че трябва да има регистратор, който трябва да бъде очевидец и също да чуе с ушите си, та да може да направи истинен запис пред Господа.

3 И сега, във връзка с този въпрос, ще бъде много трудно за един регистратор да присъства по всяко време и да върши цялата работа. За да се избегне тази трудност, може да се назначи регистратор във всеки район на града, който е добре подготвен да води точен протокол; и нека той бъде много подробен и точен в записването на всички процедури, удостоверявайки в своя запис, че е видял с очите си и чул с ушите си, като даде датата, имената и тъй натататък, също и историята на цялото събитие, като назове до трима души, които присъстват, ако някой въобще присъства, които по всяко време, когато бъдат призовани, да могат да удостоверят същото, тъй че от устата на двама или трима свидетели да може да бъде установена всяка дума.

4 След това, нека има главен регистратор, на който да могат да се предават другите записи, снабдени с документи с техните собствени подписи, удостоверяващи, че записът, направен от тях, е истинен. След това, главният църковен регистратор може да внесе записа в главната църковна книга заедно с удостоверенията и с всичките присъстващи свидетели, заедно със собственото си заявление, че той действително вярва, че горното заявление и записи са истинни, на основание своето познание относно общия характер и назначение на тези хора от църквата. И когато това бъде сторено в главната църковна книга, записът ще бъде точно толкова свят, че ще отговори на обреда точно по същия начин, все едно че той е видял с очите си и чул с ушите си, и е направил запис на същия в главната църковна книга.

5 Вие може да си помислите, че този ред на нещата е твърде подробен, но нека ви кажа, че това е само за да се отговори на волята Божия чрез придържане към обреда и подготовката, които Господ назначи и подготви преди основаването на света за спасението на мъртвите, които ще умрат без познание за Евангелието.

6 И по-нататък, аз искам да си спомните, че Йоан Откровителят разглеждаше точно този въпрос по отношение на мъртвите, когато провъзгласи, според както ще го намерите записано в Откровението 20:12: И аз видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога; и книгите бяха разтворени, и друга книга бе разтворена, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според онези неща, които бяха написани в книгите, според техните дела.

7 Вие ще откриете в този цитат, че книгите са били разтворени и че друга книга е била разтворена, която е книгата на живота; но мъртвите са били съдени според нещата, които са били записани в книгите, според техните дела; следователно, книгите, за които се говори, трябва да бъдат книгите, които съдържат запис на делата им и се отнасят до записите, водени на земята. И книгата, която е книгата на живота, е записът, който се води на небето. Този принцип е в пълно съгласие с учението, което ви е заповядано в откровението, съдържащо се в писмото, което аз ви написах преди да напусна дома си: че във всички ваши записвания, то да може да бъде записано на небето.

8 Сега, същността на този обред се основава на силата на свещеничеството, чрез откровението на Исус Христос, в което се дава, че всичко, което вържете на земята, ще бъде вързано на небето и всичко, което развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Сиреч, ако погледнем превода по друг начин, всичко, което запишете на земята, ще бъде записано на небето, и всичко, което не запишете на земята, не ще бъде записано на небето; защото от тези книги мъртвите ви ще бъдат съдени, според техните собствени дела, независимо дали те самите лично са извършили обредите, или чрез техен пълномощник според обреда, който Бог е приготвил за тяхното спасение преди основаването на света, съгласно записите, които те са водили относно своите мъртви.

9 На някои това учение, за което говорим, може да се стори твърде необичайно – сила, която записва или връзва на земята и връзва на небето. При все това, през всичките периоди на света, винаги, когато Господ е давал диспенсацията на свещеничеството на някой човек или на някаква група от хора чрез реално откровение, тази сила винаги е била давана. Следователно, всичко, което тези човеци са вършели с власт и в името Господне, и са го вършели истинно и вярно, и са водели точен и верен запис на същото, е станало закон на земята и на небето, и съгласно повеленията на великия Йехова, не може да бъде отменено. Това слово е вярно. Кой може да го послуша?

10 И отново, един предходен случай: Матей 16:18, 19: И Аз ти казвам, ти си Петър; и на тая канара ще съградя Аз Моята църква, и портите на ада няма да надделеят срещу нея. И ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

11 Сега, великата и величествена тайна в цялата тази работа и целокупната добрина във всичко това, което стои пред нас, се състои в придобиването на силите на светото свещеничество. За този, на когото тези ключове са дадени, няма никаква трудност да получи познание за фактите във връзка със спасението на чедата човешки, както за живите, тъй и за мъртвите.

12 В това има слава и почит, и безсмъртие, и вечен живот: Обредът на кръщение с вода е човекът да бъде потопен в нея, за да се отговори на подобието на мъртвите, тъй че единият принцип да може да бъде съгласуван с другия; да бъде потопен във водата и да излезе от водата е по подобие на възкресението на мъртвите, когато те излизат от гробовете си; тъй този обред бе учреден, за да даде връзката с обреда на кръщението за мъртвите, бидейки по подобие на мъртвите.

13 В резултат на това, кръщелният басейн бе въведен като едно подобие на гроба и бе заповядано да бъде на място, намиращо се отдолу на мястото, където живите имат обичай да се събират, за да се разграничат живите от мъртвите, тъй че всички неща да могат да имат свое подобие и за да могат да се съгласуват едно с друго – това, което е земно, да е в съгласие с това, което е небесно, тъй както Павел оповести, 1 Коринтяните 15:46, 47 и 48:

14 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после идва духовното. Първият човек е от пръст, земен; вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са също и онези, които са земни; и какъвто е небесният, такива са и онези, които са небесни. И каквито са земните записи по отношение на вашите мъртви, които са изготвени достоверно, такива са и списъците на небето. Това, следователно, е запечатващата и свързваща сила или, в определен смисъл на думата, ключовете на царството, съдържащи ключа на познанието.

15 И сега, възлюбени мои братя и сестри, уверявам ви, че тези са принципите по отношение на мъртвите и живите, които не могат лесно да бъдат подминати, що се отнася до нашето спасение. Защото тяхното спасение е нужно и е от основно значение за нашето спасение, според както каза Павел относно бащите – че без нас те не могат да бъдат сторени съвършени, нито пък ние можем да бъдем сторени съвършени без нашите мъртви.

16 И сега, във връзка с кръщението за мъртвите, ще ви дам друг цитат от Павел, 1 Коринтяните 15:29: Иначе какво ще правят тия, които се кръщават за мъртвите, ако мъртвите никак не се възкресяват? Защо тогава те се кръщават за мъртвите?

17 И отново, във връзка с този цитат, аз ще ви дам цитат от един от пророците, който бе отправил взора си към възстановяването на свещеничеството, славните неща, които ще бъдат разкрити през последните дни, и по особен начин към този най-славен от всички въпроси, принадлежащи към вечното Евангелие, а именно кръщението за мъртвите; защото Малахия казва, последната глава, стихове 5-и и 6-и: Ето, Аз ще ви изпратя Илия, пророка, преди идването на великия и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата, и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклятие.

18 Аз можех да дам и по-ясен превод на това, но то е достатъчно ясно, за да послужи за целта ми и тъй както е. Достатъчно е да се знае в този случай, че земята ще бъде поразена с проклятие, освен ако няма спояващо звено от един или друг вид между бащите и чедата, по един или друг въпрос. И ето, кой е този въпрос? Това е кръщението за мъртвите. Защото ние без тях не можем да бъдем сторени съвършени, нито те без нас могат да бъдат сторени съвършени. Нито пък също така те или ние можем да бъдем сторени съвършени без онези, които са умрели в Евангелието; защото необходимо е в откриването на диспенсацията на пълнотата на времената, която диспенсация сега започва да се открива, да настъпи едно цялостно, пълно и съвършено съединяване, и спояване заедно на диспенсации и ключове, и сили, и слава, и то да бъде разкрито от дните на Адам чак до сегашното време. И не само това, но и онези неща, които никога не са били разкривани от основаването на света, а са били пазени скрити от мъдрите и разумните, за да бъдат разкрити на бебетата и сучещите в тази диспенсация на пълнотата на времената.

19 Сега, какво чуваме в Евангелието, което сме получили? Един глас на радост! Глас на милост от небесата; глас на истина изпод земята; благовестия за мъртвите; глас на радост за живите и за мъртвите, благовестия за велика радост. Колко прекрасни са върху планините нозете на оногова, който им носи благовестия за добро и който говори на Сион: Ето, твоят Бог царува! И като росата на Кармил ще се спусне над тях познанието за Бог!

20 И отново, какво чуваме? Благовестия от Кумора! Мороний, ангелът небесен, да оповестява изпълнението на пророците – книгата, която ще бъде разкрита. Един глас Господен в пустошта на Файет, окръг Сенека, който да оповестява тримата очевидци, които ще дадат свидетелство за книгата! Гласът на Михаил по бреговете на Саскуахана, който открива дявола, когато той се появява като ангел на светлината! Гласът на Петър, Яков и Йоан в пустошта между Хармони, окръг Саскуахана, и Колсвил, окръг Брум, на река Саскуахана, обявяващи, че притежават ключовете на царството и на диспенсацията на пълнотата на времената!

21 И отново, гласът Божий в стаята на стария татко Уитмър във Файет, окръг Сенека, и на разни места и по различно време през всичките пътешествия и злощастия на тази Църква на Исус Христос на светиите от последните дни! И гласът на Михаил, архангела, гласът на Гавриил, и на Рафаил и на различни ангели от Михаил или Адам до днешно време, всички провъзгласяващи своите диспенсации, своите права, своите ключове, своите почести, своето величие и слава, и силата на свещеничеството си, които ни дават ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко; които ни дават утешение, които ни изявяват онова, което ще дойде, които потвърждават надеждата ни!

22 Братя, не трябва ли да продължаваме в такова едно велико дело? Вървете напред, а не назад. Кураж, братя, и напред, напред към победата! Нека сърцата ви ликуват и бъдат извънредно радостни. Нека земята избухне в песен. Нека мъртвите изрекат химни на вечна възхвала на Цар Емануил, Който е постановил преди още светът да бъде това, което ще ни позволи да ги откупим от тъмницата им, защото затворниците ще си тръгнат свободни.

23 Нека планините възкликнат от радост, а всички вие, равнини, провикнете се високо, а всички вие, морета и суши, разкажете за изумленията на вашия Вечен Цар! И вие, реки, потоци и ручеи, течете надолу с радост. И нека горите и всичките полски дървета хвалят Господа, а вие, твърди скали, плачете от радост! И нека слънцето, луната и утринните звезди запеят заедно, и нека всички синове Божии възкликнат от радост! И нека вечните създания провъзгласяват името Му во веки веков! И отново казвам аз, колко славен е гласът, който чуваме от небесата, провъзгласяващ в ушите ни слава и спасение, и почест, и безсмъртие, и вечен живот, царства, княжества и сили!

24 Ето, великият ден Господен е близо и кой може да издържи деня на пришествието Му; и кой ще устои, когато Той се появи? Защото Той е като огън на пречиствач и като сапун на тепавичар; и Той ще седне като един, който претопява и пречиства сребро; и Той ще очисти синовете на Левий, и ще ги прочисти като злато и сребро, за да могат да принесат на Господа приношение в праведност. Прочее, нека и ние като църква и като народ, и като светии от последните дни да принесем на Господа приношение в праведност; и нека да представим в светия Му храм, когато бъде завършен, книга, съдържаща записите за мъртвите ни, която ще заслужава пълно приемане.

25 Братя, имам да ви казвам много неща по въпроса, но засега ще привърша и ще продължа по въпроса друг път. Аз съм както винаги ваш смирен служител и неизменен приятел,

Джозеф Смит.