Písma
Nauka a smlouvy 42


Oddíl 42

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 9. února 1831 (History of the Church, 1:148–154). Bylo přijato v přítomnosti dvanácti starších a naplnilo Pánův slib učiněný dříve, že „zákon“ bude dán ve státě Ohio (viz oddíl 38:32). Prorok označuje toto zjevení jako zjevení „obsahující zákon Církve“ (History of the Church, 1:148).

1–10, Starší jsou povoláni kázati evangelium, křtíti obrácené a budovati Církev; 11–12, Musejí býti povoláni a vysvěceni a mají učiti zásadám evangelia nalézajícím se v písmech; 13–17, Mají učiti a prorokovati mocí Ducha; 18–29, Svatým je přikázáno nezabíjeti, nekrásti, nelhati, nebýti žádostivými, necizoložiti a nemluviti zle vůči druhým; 30–39, Jsou uvedeny zákony řídící zasvěcení majetku; 40–42, Pýcha a lenost jsou odsouzeny; 43–52, Nemocní mají býti uzdravováni skrze přisluhování a vírou; 53–60, Písma řídí Církev a mají býti hlásána světu; 61–69, Místo Nového Jeruzaléma a tajemství království budou zjevena; 70–73, Zasvěcený majetek se má používati pro podporu církevních úředníků; 74–93, Jsou uvedeny zákony spravující smilstvo, cizoložství, zabití, krádež a vyznání hříchů.

1 Poslouchejte, ó vy starší církve mé, kteří jste se shromáždili ve jménu mém, a to Ježíše Krista, Syna žijícího Boha, Spasitele světa; poněvadž věříte ve jméno mé a zachováváte přikázání má.

2 Opět pravím vám, poslouchejte a slyšte a buďte poslušni azákona, který vám dám.

3 Neboť vpravdě pravím, jelikož jste se shromáždili podle apřikázání, kterým jsem vám přikázal, a jste sjednoceni bohledně této jedné věci a tázali jste se Otce ve jménu mém, právě tak obdržíte.

4 Vizte, vpravdě pravím vám, dávám vám toto první přikázání, abyste vyšli ve jménu mém, každý z vás, kromě služebníků mých Josepha Smitha ml. a Sidneyho Rigdona.

5 A dávám jim přikázání, aby vyšli na krátký čas, a bude dáno mocí aDucha, kdy se vrátí.

6 A vy vyjdete v moci Ducha mého, kázajíce evangelium mé, adva a dva, ve jménu mém, pozdvihujíce hlas svůj jakoby zvukem pozounu, oznamujíce slovo mé jako andělé Boží.

7 A vy vyjdete, křtíce vodou, řkouce: Čiňte pokání, čiňte pokání, neboť království nebeské je na dosah.

8 A z tohoto místa vyjdete do západních krajin; a nakolik najdete ty, kdož jsou ochotni vás přijmouti, budete budovati církev mou v každé krajině –

9 Dokud nepřijde doba, kdy vám bude zjeveno z výsosti, kdy aměsto bNový Jeruzalém bude připraveno, abyste mohli býti cshromážděni v jedno, abyste mohli býti dlidem mým a já budu Bohem vaším.

10 A opět, pravím vám, že služebník můj aEdward Partridge bude zastávati úřad, ke kterému jsem ho určil. A stane se, že bude-li činiti přestupky, bude určen bjiný na jeho místo. Tak jest. Amen.

11 Opět pravím vám, že nikomu nebude dáno, aby vyšel akázati evangelium mé nebo budovati církev mou, ledaže je bvysvěcen někým, kdo má cpravomoc, a církvi je známo, že pravomoc má a že byl řádně vysvěcen vedoucími církve.

12 A opět, astarší, kněží a učitelé této církve budou bučiti zásadám evangelia mého, jež jsou v cBibli a v dKnize Mormonově, ve které je plnost eevangelia.

13 A budou dodržovati smlouvy a církevní články činíce je, a ty budou učením jejich, když budou vedeni Duchem.

14 A Duch vám bude dán skrze amodlitbu víry; a neobdržíte-li bDucha, učiti nebudete.

15 A toto všechno budete hleděti, abyste činili, jak jsem přikázal ohledně učení vašeho, dokud plnost apísem mých nebude dána.

16 A když budete pozdvihovati hlas svůj skrze aUtěšitele, budete mluviti a prorokovati, jak se mi zdá dobré;

17 Neboť vizte, Utěšitel zná všechny věci a vydává svědectví o Otci a o Synovi.

18 A nyní, vizte, mluvím k církvi. aNezabiješ; a ten, kdo bzabije, nebude míti odpuštění v tomto světě ani ve světě, který přijde.

19 A opět, pravím, nezabiješ; ale ten, kdo zabije, azemře.

20 aNepokradeš; a ten, kdo krade a nechce činiti pokání, bude vyvržen.

21 aNezalžeš; a ten, kdo lže a nechce činiti pokání, bude vyvržen.

22 Budeš amilovati manželku svou celým srdcem svým a bpřilneš k ní a k nikomu jinému.

23 A ten, kdo hledí na ženu, aby jí byl ažádostiv, zapře víru a nebude míti Ducha; a nečiní-li pokání, bude vyvržen.

24 aNezcizoložíš; a ten, kdo cizoloží a nečiní pokání, bude vyvržen.

25 Ale ten, kdo zcizoložil a činí apokání celým srdcem svým a zanechá toho a nečiní toho více, tomu bodpustíte;

26 Ale učiní-li to aopět, nebude mu odpuštěno, ale bude vyvržen.

27 Nebudeš amluviti zle o bližním svém, ani mu nebudeš nijak ubližovati.

28 Ty víš, že zákony mé ohledně těchto věcí jsou dány v písmech mých; ten, kdo hřeší a nečiní pokání, bude avyvržen.

29 aMiluješ-li mne, budeš mi bsloužiti a czachovávati všechna přikázání má.

30 A viz, budeš pamatovati na achudé a bzasvětíš z majetku svého na cpodporu jejich to, co máš, abys jim udělil, se smlouvou a listinou, která nemůže býti porušena.

31 A nakolik audělíte ze jmění svého bchudým, mně to učiníte; a bude to položeno před cbiskupa církve mé a rádce jeho, dva ze starších nebo vysokých kněží, takové, jak on určí nebo určil a dustanovil k tomuto účelu.

32 A stane se, že poté, co je to položeno před biskupa církve mé, a poté, co on obdržel tato svědectví ohledně azasvěcení majetku církve mé, že nemůže býti odňat církvi, v souladu s mými přikázáními, každý člověk bude učiněn mně bzodpovědným, csprávcem svého vlastního majetku nebo toho, co obdržel skrze zasvěcení, tolik, kolik je dostatečné pro něj samotného a pro drodinu.

33 A opět, bude-li majetku v rukách církve nebo kterýchkoli jejích jednotlivců více, než je nutné pro jejich živobytí po tomto prvním zasvěcení, což je azbytek, jenž má býti zasvěcen biskupovi, ten bude uchován, aby pomohl těm, kteří nemají, čas od času, aby každý člověk, který je potřebný, mohl býti hojně zaopatřen a obdržeti podle přání svých.

34 Tudíž, zbytek bude uchován v zásobárně mé, aby pomáhal chudým a potřebným, jak bude určeno vysokou radou církve a biskupem a radou jeho;

35 A za účelem zakoupení pozemků pro veřejný prospěch církve a stavění domů uctívání a zbudování aNového Jeruzaléma, který má býti zjeven později –

36 Aby můj lid smlouvy mohl býti shromážděn v jedno v ten den, kdy apřijdu do bchrámu svého. A toto činím pro spasení lidu svého.

37 A stane se, že ten, kdo hřeší a nečiní pokání, bude avyvržen z církve a neobdrží opět to, co bzasvětil chudým a potřebným církve mé neboli jinými slovy mně –

38 Neboť nakolik toto ačiníte nejmenším z těchto, mně to činíte.

39 Neboť stane se, že to, co jsem promluvil ústy proroků svých, bude splněno; neboť zasvětím z bohatství těch, kdož přijímají evangelium mé mezi pohany, chudým lidu svého, kteří jsou z domu Izraele.

40 A opět, nebudeš apyšný v srdci svém; nechť veškerý bšat tvůj je prostý a krása jeho krásou práce tvých vlastních rukou;

41 A nechť všechny věci jsou konány v čistotě přede mnou.

42 Nebudeš alíný; neboť ten, kdo je líný, nebude jísti chléb ani nositi šat dělníka.

43 A ti, kteří jsou mezi vámi anemocní a nemají víru, že budou uzdraveni, ale věří, budou vyživováni s veškerou něhou bylinami a lehkou stravou, a to ne z ruky nepřítele.

44 A starší církve, dva nebo více, budou zavoláni a budou se za ně modliti a avloží ruce své na ně ve jménu mém; a jestliže zemřou, bzemřou pro mě, a jestliže budou žíti, budou žíti pro mě.

45 Budeš ažíti s druhými v blásce, natolik, že budeš cplakati pro ztrátu těch, kteří zemřou, a obzvláště pro ty, kteří nemají dnaději na slavné vzkříšení.

46 A stane se, že ti, kteří zemřou ve mně, neokusí asmrti, neboť bude pro ně bsladká;

47 A ti, kteří neumírají ve mně, běda jim, neboť jejich smrt je hořká.

48 A opět, stane se, že ten, kdo má avíru ve mne, že bude buzdraven, a není curčen k smrti, bude uzdraven.

49 Ten, kdo má víru, že uvidí, bude viděti.

50 Ten, kdo má víru, že uslyší, bude slyšeti.

51 Chromý, který má víru, že vyskočí, bude skákati.

52 A ti, kteří nemají víru činiti tyto věci, ale věří ve mne, mají moc státi se asyny mými; a nakolik neporušují zákony mé, budeš bnésti slabosti jejich.

53 Budeš státi na místě asprávcovství svého.

54 Nebudeš bráti šat bratra svého; zaplatíš za to, co obdržíš od bratra svého.

55 A azískáš-li více než to, co by bylo pro živobytí tvé, dáš to do bzásobárny mé, aby všechny věci mohly býti činěny podle toho, co jsem pravil.

56 Budeš prositi, a apísma má budou dána, jak jsem určil, a budou buchovávána v bezpečí;

57 A je žádoucí, abys byl ohledně nich v tichosti a neučil jim, dokud je neobdržíte v plnosti.

58 A dávám vám přikázání, že potom jim budete učiti všechny lidi; neboť jim budou učeny avšechny národy, pokolení, jazyky a lidé.

59 Budeš bráti tyto věci, které jsi obdržel, které ti byly dány v písmech mých, jako zákon, aby byly zákonem mým ke spravování církve mé;

60 A ten, kdo ačiní podle těchto věcí, bude spasen, a ten, kdo je nečiní, bude bzatracen, bude-li tak pokračovati.

61 Budeš-li prositi, obdržíš azjevení za zjevením, bpoznání za poznáním, abys mohl znáti ctajemství a dpokojné věci – to, co přináší eradost, to, co přináší život věčný.

62 Budeš prositi, a v mém vlastním příhodném čase ti bude zjeveno, kde bude aNový Jeruzalém vybudován.

63 A viz, stane se, že služebníci moji budou vysláni na východ a na západ, na sever a na jih.

64 A právě nyní, nechť ten, kdo jde na východ, učí ty, kteří budou obráceni, aby uprchli na azápad, a to v důsledku toho, co přichází na zemi, a btajných spolčení.

65 Viz, budeš dodržovati všechny tyto věci, a veliká bude odměna tvá; neboť vám je dáno znáti tajemství království, ale světu není dáno je znáti.

66 Budete dodržovati zákony, které jste obdrželi, a budete věrni.

67 A později obdržíte církevní asmlouvy, takové, že budou dostatečné, aby vás utvrdily jak zde, tak i v Novém Jeruzalémě.

68 Tudíž, ten, jemuž se nedostává amoudrosti, nechť ji prosí ode mne, a já mu dám štědře a nebudu ho kárati.

69 Pozdvihněte srdce své a radujte se, neboť vám bylo dáno akrálovství neboli jinými slovy bklíče církve. Tak jest. Amen.

70 aKněží a bučitelé budou míti csprávcovství svá, stejně jako členové.

71 A starší nebo vysocí kněží, kteří jsou určeni, aby pomáhali biskupovi jako rádci ve všech věcech, mají míti rodiny své podporovány z majetku, který je azasvěcen biskupovi pro dobro chudých a pro další účely, jak bylo dříve zmíněno;

72 Nebo mají obdržeti spravedlnou náhradu za veškeré služby své, buď správcovství, nebo jinak, jak je uznáno za nejlepší nebo rozhodnuto rádci a biskupem.

73 A biskup také obdrží živobytí své nebo spravedlnou náhradu za veškeré služby své v církvi.

74 Vizte, vpravdě pravím vám, že kterákoli osoba mezi vámi, zapudivši společníka svého z důvodu asmilstva, neboli jinými slovy, bude-li svědčiti před vámi ve vší pokoře srdce, že je tomu tak, nevyvrhnete ji ze svého středu;

75 Ale jestliže zjistíte, že některá osoba opustila společníka svého kvůli acizoložství a že ona sama je viníkem, a její společník žije, ta bude bvyvržena z vašeho středu.

76 A opět, pravím vám, že budete apozorní a pečliví, s veškerým dotazováním, abyste nepřijímali žádných takových mezi sebe, jestliže jsou ženatí nebo vdané;

77 A jestliže nejsou ženatí nebo vdané, budou činiti pokání ze všech hříchů svých, jinak je nepřijmete.

78 A opět, každá osoba, která patří k této církvi Kristově, bude hleděti zachovávati všechna přikázání a smlouvy církve.

79 A stane se, že když některá osoba mezi vámi azabije, bude vydána a bude s ní jednáno podle zákonů země; neboť pamatujte, že ona nemá žádné odpuštění; a bude to dokazováno podle zákonů země.

80 A jestliže některý muž nebo žena zcizoloží, on nebo ona budou souzeni před dvěma staršími církve, nebo více, a každé slovo bude utvrzeno proti němu nebo ní dvěma svědky z církve, a nikoli z nepřátel; ale jsou-li více než dva svědci, je to lépe.

81 Ale on nebo ona budou odsouzeni ústy dvou svědků; a starší předloží případ před církev a církev pozdvihne ruce své proti němu nebo ní, aby s nimi mohlo býti jednáno podle zákona Božího.

82 A může-li to býti, je nutné, aby biskup byl přítomen také.

83 A tak budete činiti ve všech případech, které přijdou před vás.

84 A jestliže muž nebo žena budou loupiti, on nebo ona budou vydáni zákonu země.

85 A jestliže on nebo ona budou akrásti, on nebo ona budou vydáni zákonu země.

86 A jestliže on nebo ona budou alháti, on nebo ona budou vydáni zákonu země.

87 A jestliže on nebo ona činí nějaký druh nepravosti, on nebo ona budou vydáni zákonu, a to zákonu Božímu.

88 A jestliže se abratr tvůj nebo sestra proti tobě bprohřeší, vezmeš jeho nebo ji mezi něho nebo ni a sebe samotného; a jestliže se on nebo ona cdoznají, ty budeš smířen.

89 A jestliže se on nebo ona nedoznají, vydáš ho nebo ji církvi, ne členům, ale starším. A bude to učiněno na shromáždění, a to ne před světem.

90 A jestliže se bratr tvůj nebo sestra tvá prohřeší proti mnohým, on nebo ona budou aukázňováni před mnohými.

91 A jestliže se někdo prohřeší otevřeně, on nebo ona budou pokáráni otevřeně, aby se on nebo ona mohli zastyděti. A jestliže se on nebo ona nedoznají, on nebo ona budou vydáni zákonu Božímu.

92 Jestliže se někdo prohřeší v skrytu, on nebo ona budou pokáráni v skrytu, aby on nebo ona mohli míti příležitost doznati se v skrytu jemu nebo jí, proti nimž se on nebo ona prohřešili, a Bohu, aby církev nemohla o něm nebo o ní mluviti hanlivě.

93 A tak budete jednati ve všech věcech.