Písma
Nauka a smlouvy 50


Oddíl 50

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v květnu 1831 (History of the Church, 1:170–173). Prorok uvádí, že někteří starší nerozuměli projevům různých duchů rozšířených po zemi a že toto zjevení bylo dáno jako odpověď na jeho zvláštní dotaz v této záležitosti. Tak zvané duchovní jevy nebyly mezi členy neobvyklé, někteří z nich tvrdili, že přijímají vidění a zjevení.

1–5, Mnozí falešní duchové jsou všude po zemi; 6–9, Běda pokrytcům a těm, kteří jsou odříznuti od Církve; 10–14, Starší mají kázati evangelium Duchem; 15–22, Kazatelé i posluchači potřebují býti osvíceni Duchem; 23–25, To, co nevzdělává, není od Boha; 26–28, Věrní jsou vlastníky všech věcí; 29–36, Modlitby očištěných jsou zodpověděny; 37–46, Kristus je Dobrý Pastýř a Kámen Izraele.

1 Poslouchejte, ó vy starší Církve mé, a nakloňte ucho hlasu žijícího Boha; a věnujte pozornost slovům moudrosti, jež vám budou dána, tak jak jste žádali, a jste svorni ohledně církve a duchů, kteří vyšli po celé zemi.

2 Vizte, vpravdě pravím vám, že je mnoho duchů, kteří jsou afalešní duchové, kteří chodí po zemi oklamávajíce svět.

3 A také aSatan usiluje o to, aby vás oklamal, aby vás mohl svrhnouti.

4 Vizte, já, Pán, jsem na vás pohlédl a viděl jsem ohavnosti v církvi, která avyznává jméno mé.

5 Ale požehnaní jsou ti, kdož jsou věrni a avytrvají, ať v životě, nebo ve smrti, neboť oni zdědí věčný život.

6 Ale běda těm, kdož jsou apodvodníky a pokrytci, neboť, tak praví Pán, ty přivedu k soudu.

7 Vizte, vpravdě pravím vám, jsou mezi vámi apokrytci, kteří některé oklamali, čímž byla dána bprotivníkovi cmoc; ale vizte, dtakoví budou navráceni zpět;

8 Ale pokrytci budou odhaleni a budou aodříznuti, buď v životě, nebo ve smrti, tak jak chci já; a běda těm, kteří jsou odříznuti od církve mé, neboť ti jsou přemoženi světem.

9 Pročež, nechť se každý člověk má na pozoru, aby nedělal to, co není pravdivé a spravedlivé přede mnou.

10 A nyní pojďte, praví Pán skrze Ducha starším církve své, a arozmlouvejme společně, abyste mohli porozuměti;

11 Rozmlouvejme tak, jak rozmlouvá jeden člověk s druhým, tváří v tvář.

12 Nyní, když člověk rozmlouvá, je pochopen člověkem, protože rozmlouvá jako člověk; právě tak budu já, Pán, rozmlouvati s vámi, abyste mohli aporozuměti.

13 Pročež, já, Pán, vám kladu tuto otázku – k čemu jste byli avysvěceni?

14 Kázati evangelium mé aDuchem, a to bUtěšitelem, který byl vyslán učiti pravdě.

15 A pak jste přijali aduchy, kterým jste nemohli porozuměti, a přijali jste je, jako by byli od Boha; a jste v tomto ospravedlněni?

16 Vizte, na tuto otázku si odpovíte sami; nicméně, budu k vám milosrdný; ten, kdo je slabý mezi vámi, později bude učiněn asilným.

17 Vpravdě pravím vám, ten, kdo je vysvěcen mnou a vyslán akázati slovo pravdy Utěšitelem, v Duchu pravdy, káže je bDuchem pravdy, nebo nějakým jiným způsobem?

18 A je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha.

19 A opět, ten, kdo přijímá slovo pravdy, přijímá je Duchem pravdy, nebo nějakým jiným způsobem?

20 Je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha.

21 Tudíž, proč nemůžete porozuměti a věděti, že ten, kdo přijímá slovo Duchem pravdy, přijímá je tak, jak je kázáno Duchem pravdy?

22 Pročež, ten, kdo káže, a ten, kdo přijímá, rozumějí si navzájem a oba jsou avzděláváni a bradují se spolu.

23 A to, co nevzdělává, není od Boha a je to atemnota.

24 To, co je od Boha, je asvětlo; a ten, kdo přijímá světlo a bzůstává v Bohu, přijímá cvíce světla; a to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den.

25 A opět, vpravdě pravím vám, a říkám to, abyste mohli znáti apravdu, abyste mohli zahnati temnotu ze středu svého;

26 Ten, kdo je vysvěcen Bohem a vyslán, ten je určen, aby byl anejvětším, přestože je nejmenším a bslužebníkem všech.

27 Pročež, on je avlastníkem všech věcí; neboť všechny věci jsou mu poddány, na nebi i na zemi, život a světlo, Duch a bmoc, seslané vůlí Otce skrze Ježíše Krista, jeho Syna.

28 Ale žádný člověk není vlastníkem všech věcí, ledaže je aočištěn a bomyt od veškerého hříchu.

29 A jestliže jste očištěni a omyti od veškerého hříchu a apožádáte o cokoli, co chcete, ve jménu Ježíšově, to bude učiněno.

30 Ale vězte toto, bude vám dáno, oč požádáte; a jelikož jste ustanoveni v ačelo, duchové vám budou poddáni.

31 Pročež, stane se, že spatříte-li projevujícího se aducha, jemuž nemůžete rozuměti, a nepřijmete-li onoho ducha, budete prositi Otce ve jménu Ježíšově; a nedá-li vám onoho ducha, pak můžete věděti, že není od Boha.

32 A bude vám dána amoc nad oním duchem; a prohlásíte proti onomu duchu silným hlasem, že není od Boha –

33 Ne se azlořečujícím obviněním, abyste nebyli přemoženi, ani s bvychloubáním, ani s radostí, abyste jím nebyli uchváceni.

34 Ten, kdo přijímá od Boha, nechť uznává, že je to od Boha; a nechť se z toho raduje, že je Bohem uznán hodným to přijmouti.

35 A budete-li dbáti na tyto věci, které jste obdrželi a které obdržíte později, a budete-li je činiti – a akrálovství je vám dáno Otcem, a bmoc přemoci všechny věci, které nejsou ustanoveny jím –

36 A vizte, vpravdě pravím vám, požehnaní jste vy, kteří nyní slyšíte tato slova má z úst služebníka mého, neboť hříchy vaše jsou vám aodpuštěny.

37 Nechť služebník můj Joseph Wakefield, v němž se mi dobře zalíbilo, a služebník můj aParley P. Pratt jdou mezi církve a posilují je slovem bnabádání;

38 A také služebník můj John Corrill nebo tolik služebníků mých, kolik je vysvěceno k tomuto úřadu, a nechť pracují na avinici; a nechť jim žádný člověk nebrání činiti to, co jsem jim určil –

39 Pročež, v této věci služebník můj aEdward Partridge není ospravedlněn; nicméně, nechť činí pokání, a bude mu odpuštěno.

40 Vizte, vy jste malé děti a vy nemůžete asnésti všechny věci nyní; vy musíte brůsticmilosti a v poznání dpravdy.

41 aNebojte se, malé bděti, neboť jste moje a já jsem cpřemohl svět, a vy jste z těch, které mi Otec můj ddal;

42 A žádný z těch, které mi Otec můj dal, nebude aztracen.

43 A Otec a já ajedno jsme. Já jsem v Otci a Otec ve mně; a nakolik jste mne přijali, jste ve mně a já ve vás.

44 Pročež, já jsem ve vašem středu a jsem adobrý pastýř a bkámen Izraele. Ten, kdo staví na této cskále, dnikdy nepadne.

45 A přichází den, kdy uslyšíte hlas můj a auvidíte mne a budete věděti, že já jsem.

46 aBděte tudíž, abyste mohli býti bpřipraveni. Tak jest. Amen.