Písma
Nauka a smlouvy 9


Oddíl 9

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver je napomenut, aby byl trpělivý, a je vybídnut, aby byl v této době spíše spokojený se psaním podle diktování překladatele, než aby se pokoušel překládati.

1–6, Další dávné záznamy mají ještě býti přeloženy; 7–14, Kniha Mormonova je překládána prostřednictvím studia a prostřednictvím duchovního potvrzení.

1 Viz, pravím tobě, synu můj, protože jsi anepřekládal podle toho, co sis přál ode mne, a začal jsi opět bpsáti pro služebníka mého, Josepha Smitha ml., tudíž proto bych chtěl, abys pokračoval, dokud nedokončíš tento záznam, který jsem mu svěřil.

2 A potom, viz, mám adalší bzáznamy, pro něž ti dám moc, abys je mohl pomáhati překládati.

3 Buď trpělivý, synu můj, neboť je to moudrost ve mně, a není nutné, abys překládal v této nynější době.

4 Viz, práce, kterou jsi povolán konati, je psáti pro služebníka mého Josepha.

5 A, viz, protože jsi nepokračoval, jak jsi započal, když jsi začal překládati, odňal jsem ti tuto výsadu.

6 aNereptej, synu můj, neboť je to moudrost ve mně, že jsem jednal s tebou tímto způsobem.

7 Viz, ty jsi nerozuměl; domníval ses, že ti to dám, i když tomu nevěnuješ žádné myšlenky leda tu, abys mne požádal.

8 Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš apromysleti v mysli své; potom se mne musíš btázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby cnitro tvé v tobě dhořelo; tudíž, ty epocítíš, že je to správné.

9 Avšak nebude-li to správné, nebudeš míti žádných takových pocitů, ale budeš míti aotupění myšlení, jež způsobí, že zapomeneš tu věc, která je nesprávná; tudíž, nemůžeš psáti to, co je posvátné, ledaže ti to bude dáno ode mne.

10 Nyní, kdybys to byl věděl, byl bys mohl apřekládati; nicméně, není nutné, abys překládal nyní.

11 Viz, bylo to nutné, když jsi začal; ale ty ses abál a čas je pryč a není to nutné nyní;

12 Neboť, nevidíš, že jsem dal služebníku svému aJosephovi postačující sílu, čímž je to vyrovnáno? A žádného z vás jsem neodsoudil.

13 Čiň tu věc, již jsem ti přikázal, a bude se ti dařiti. Buď věrný a nepoddávej se žádnému apokušení.

14 Stůj pevně v adíle, k němuž jsem tě bpovolal, a vlas z hlavy tvé nebude ztracen a ty budeš posledního dne cpozvednut. Amen.