Písma
  Nauka a smlouvy 4
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 4

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otci, Josephu Smithovi st. v Harmony ve státě Pensylvánie v únoru 1829 (History of the Church, 1:28).

  1–4, Udatná služba přináší Pánovým služebníkům spasení; 5–6, Božské vlastnosti je uschopňují ke službě; 7, O věci Boží je nutné usilovati.

  1 Nyní, vizte, apodivuhodné dílo brzy vyjde mezi děti lidské.

  2 Tudíž, ó vy, kteří vstupujete do aslužby Boží, hleďte, abyste mu bsloužili celým svým csrdcem, mocí, myslí a silou, abyste posledního dne mohli státi před Bohem dbez úhony.

  3 Tudíž, máte-li touhu sloužiti Bohu, jste k tomuto dílu apovoláni;

  4 Neboť vizte, apole je již bílé ke bžni; a hle, ten, jenž se rozmachuje srpem svým v síle své, ten ukládá do czásoby, takže nezahyne, ale přinese spasení duši své;

  5 A avíra, bnaděje, cpravá láska a dláska, s eokem upřeným na fslávu Boží, uschopňují ho pro toto dílo.

  6 Pamatujte na víru, actnost, poznání, zdrženlivost, btrpělivost, bratrskou laskavost, zbožnost, pravou lásku, cpokoru, dpíli.

  7 aProste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno. Amen.