Písma
Nauka a smlouvy 86


Oddíl 86

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. prosince 1832 (History of the Church, 1:300). Toto zjevení bylo přijato, když Prorok kontroloval a upravoval rukopis překladu Bible.

1–7, Pán podává význam podobenství o pšenici a koukolu; 8–11, Vysvětluje kněžská požehnání pro ty, kteří jsou zákonnými dědici podle těla.

1 Vpravdě, tak praví Pán vám, služebníkům svým, ohledně apodobenství o pšenici a koukolu:

2 Vizte, vpravdě pravím, pole byl svět a apoštolové byli rozsévači semene;

3 A když zesnuli, ten velký pronásledovatel církve, ten odpadlík, ta smilnice, totiž aBabylon, který nutí všechny národy, aby pily z jeho kalicha, v jejichž srdci nepřítel, totiž Satan, sedí, aby vládl – vizte, on rozsévá koukol; pročež, koukol dusí pšenici a vyhání bcírkev do pustiny.

4 Ale vizte, v aposledních dnech, a to nyní, zatímco Pán začíná přinášeti slovo a stéblo vyráží a je ještě jemné –

5 Vizte, vpravdě pravím vám, aandělé, kteří jsou připraveni a kteří čekají, aby byli vysláni, aby bpožali pole, volají k Pánu dnem i nocí;

6 Ale Pán jim praví: Nevytrhávejte koukol, dokud je stéblo ještě jemné (neboť vpravdě vaše víra je slabá), abyste také nezničili pšenici.

7 Tudíž, nechť pšenice a koukol rostou společně, dokud žeň není plně zralá; potom nejprve vyberete pšenici z koukolu a po shromáždění pšenice, vizte a hleďte, koukol je svázán do snopů a pole zůstává, aby bylo spáleno.

8 Tudíž, tak praví Pán vám, s nimiž akněžství pokračovalo skrze linii otců vašich –

9 Neboť vy jste zákonnými adědici podle těla a byli jste bskryti světu s Kristem v Bohu –

10 Tudíž váš život a kněžství přetrvává a musí nezbytně přetrvávati skrze vás a linii vaši až do aznovuzřízení všech věcí, promlouvaných ústy všech svatých proroků, co počal svět.

11 Tudíž, požehnaní jste, vytrváte-li v dobrotivosti mé, jako asvětlo pohanům, a skrze toto kněžství jako spasitel pro lid můj bIzrael. Pán to pravil. Amen.