Písma
Nauka a smlouvy 56


Oddíl 56

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, který byl určen k tomu, aby cestoval do Missouri s Thomasem B. Marshem (viz oddíl 52:22), nebyl schopen začíti svou misii, když ten druhý byl připraven. Starší Thayre nebyl připraven vydati se na cestu kvůli tomu, že se zapletl do problémů v Thompsonu ve státě Ohio (viz záhlaví k oddílu 54). Pán odpověděl na Prorokův dotaz ohledně této záležitosti udělením tohoto zjevení.

1–2, Aby Svatí získali spasení, musejí vzíti svůj kříž a následovati Pána; 3–13, Pán přikazuje a odvolává a neposlušní jsou zavrženi; 14–17, Běda bohatým, kteří nechtějí pomáhati chudým, a běda chudým, jejichž srdce není zlomeno; 18–20, Požehnaní jsou chudí, kteří jsou čistí v srdci, neboť oni zdědí zemi.

1 Poslouchejte, ó vy lidé, kteří avyznáváte jméno mé, praví Pán, váš Bůh; neboť vizte, hněv můj je roznícen proti vzpurným a oni poznají rámě mé a rozhořčení mé v den bnavštívení a prchlivosti nad národy.

2 A ten, kdo nechce vzíti akříž svůj a bnásledovati mne a zachovávati přikázání má, ten nebude spasen.

3 Vizte, já, Pán, přikazuji; a ten, kdo nechce aposlouchati, bude bodříznut v mém vlastním příhodném čase, poté, co já jsem přikázal a přikázání je porušeno.

4 Pročež já, Pán, přikazuji a aodvolávám, jak se mi zdá dobré; a to vše má padnouti na hlavu bvzpurných, praví Pán.

5 Pročež, já odvolávám přikázání, které bylo dáno služebníkům mým aThomasi B. Marshovi a Ezrovi Thayremu, a dávám nové přikázání služebníku svému Thomasovi, aby se vydal na spěšnou cestu svou do země Missouri, a služebník můj Selah J. Griffin půjde s ním také.

6 Neboť vizte, odvolávám přikázání, jež bylo dáno služebníkům mým Selahu J. Griffinovi a Newelu Knightovi, v důsledku tvrdošíjnosti lidu mého, který je v Thompsonu, a jejich vzpourám.

7 Pročež, nechť služebník můj Newel Knight zůstává s nimi; a tolik, kolik jich chce jíti, může jíti, kteří jsou zkroušení přede mnou, a budou jím vedeni do země, již jsem určil.

8 A opět, vpravdě pravím vám, že služebník můj Ezra Thayre musí činiti pokání z apýchy své a ze sobectví svého a uposlechnouti dřívějšího přikázání, jež jsem mu dal ohledně místa, na němž žije.

9 A jestliže to učiní, jelikož na této zemi nebudou učiněna žádná rozdělení, bude stále ještě určen, aby šel do země Missouri;

10 Jinak obdrží peníze, které zaplatil, a opustí toto místo a bude aodříznut z církve mé, praví Pán Bůh zástupů;

11 A i když nebe a země pominou, tato slova anepominou, ale budou splněna.

12 A jestliže služebník můj Joseph Smith ml. musí nezbytně zaplatiti peníze, viz, já, Pán, mu je zaplatím zpět v zemi Missouri, aby ti, od kterých obdrží, mohli býti odměněni zpět podle toho, co konají;

13 Neboť podle toho, co konají, obdrží, a to v pozemcích pro dědictví své.

14 Vizte, tak praví Pán k lidu svému – máte mnoho věcí činiti a z mnoha činiti pokání; neboť vizte, hříchy vaše vystoupily ke mně a nejsou prominuty, protože se snažíte araditi podle svých vlastních cest.

15 A srdce vaše není uspokojeno. A neposloucháte pravdu, ale máte apotěšení v nespravedlivosti.

16 Běda vám, abohatým lidem, kteří nechcete bdávati jmění své cchudým, neboť dbohatství vaše rozežere duši vaši; a toto bude bědování vaše v den navštívení a soudu a rozhořčení: eŽeň pominula, léto je skončeno a duše moje není spasena!

17 Běda vám, achudým lidem, jejichž srdce není zlomené, jejichž duch není zkroušený a jejichž břicho není uspokojeno a jejichž ruce se nezadrží před uchopením zboží jiných lidí, jejichž oči jsou plné bchtivosti, a kteří nechcete pracovati svýma vlastníma rukama!

18 Ale požehnaní jsou achudí, kteří jsou čistí v srdci, jejichž srdce je bzlomené a jejichž duch je zkroušený, neboť oni uvidí ckrálovství Boží přicházející s mocí a velikou slávou k vysvobození svému; neboť tučnost dzemě bude jejich.

19 Neboť vizte, Pán přijde a aodplata jeho bude s ním a on odmění každého člověka a chudí se budou radovati;

20 A pokolení jejich azdědí zemi z pokolení na pokolení, na věky věků. A nyní ustávám k vám promlouvati. Tak jest. Amen.