Písma
Nauka a smlouvy 77


Oddíl 77

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:253–255). Prorok napsal: „V souvislosti s překladem Písem jsem obdržel následující vysvětlení Zjevení Sv. Jana.“ (History of the Church, 1:253.)

1–4, Zvířata mají ducha a budou dlíti ve věčné blaženosti na nesmrtelné zemi; 5–7, Tato země má časnou existenci trvající 7000 let; 8–10, Různí andělé znovuzřizují evangelium a slouží na zemi; 11, Zpečetění 144 000; 12–14, Kristus přijde na počátku sedmého tisíciletí; 15, Dva proroci budou vzbuzeni pro židovský národ.

1 Otázka: Co je amoře skleněné, o kterém mluví Jan ve 4. kapitole a v 6. verši Zjevení?Odpověď: Je to bzemě ve svém posvěceném, nesmrtelném a cvěčném stavu.

2 Ot.: Co máme rozuměti čtyřmi zvířaty, o kterých se mluví v tomtéž verši?Od.: Jsou to aobrazné výrazy použité Zjevovatelem, Janem, při popisování bnebe, cráje Božího, dštěstí člověka a zvířat a lezoucích tvorů a ptactva ve vzduchu; to, co je duchovní, je v podobnosti toho, co je časné; a to, co je časné, v podobnosti toho, co je duchovní; educh člověka v podobnosti osoby jeho, jako také duch fzvířete a každého jiného stvoření, které Bůh stvořil.

3 Ot.: Jsou ona čtyři zvířata omezena na jednotlivá zvířata, nebo představují třídy nebo řády?Od.: Jsou omezena na čtyři jednotlivá zvířata, jež byla ukázána Janovi, aby zpodobnila slávu tříd bytostí v jejich určeném řádu nebo asféře stvoření, v radosti ze své věčné bblaženosti.

4 Ot.: Jak máme rozuměti očím a křídlům, která měla zvířata?Od.: Oči jejich představují světlo a apoznání, to znamená, že jsou plná poznání; a křídla jejich představují bmoc, pohybovati se, jednati, atd.

5 Ot.: Jak máme rozuměti čtyřiadvaceti astarším, o kterých mluví Jan?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že tito starší, které Jan viděl, byli starší, již byli bvěrní v díle služby a byli mrtví; již patřili k csedmi církvím a byli tehdy v ráji Božím.

6 Ot.: Jak máme rozuměti knize, kterou Jan viděl, která byla azapečetěna na zadní straně sedmi pečetěmi?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že obsahuje zjevenou vůli, btajemství a díla Boží; skryté věci spravování jeho ohledně této czemě během sedmi tisíc let jejího trvání neboli její časné existence.

7 Ot.: Jak máme rozuměti sedmi pečetím, kterými byla zapečetěna?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že první pečeť obsahuje věci aprvního tisíciletí a druhá stejně tak druhého tisíciletí a tak dále až k sedmé.

8 Ot.: Jak máme rozuměti čtyřem andělům, o kterých se mluví v 7. kapitole a v 1. verši Zjevení?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že to jsou čtyři andělé vyslaní od Boha, kterým je dána moc nad čtyřmi částmi země, aby zachránili život a aby ničili; toto jsou ti, již mají avěčné evangelium, aby ho svěřili každému národu, pokolení, jazyku a lidu; majíce moc uzavříti nebesa, zpečetiti k životu nebo svrhnouti do bkrajin temnoty.

9 Ot.: Jak máme rozuměti andělovi vystupujícímu od východu, Zjevení, 7. kapitola a 2. verš?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že anděl vystupující od východu je ten, jemuž je dána pečeť Boha živého nad dvanácti kmeny aIzraele; pročež, volá na čtyři anděly mající věčné evangelium řka: Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezpečetíme služebníky Boha svého na bčelech jejich. A jestliže to přijmete, toto je cElias, který přijde, aby shromáždil kmeny Izraele a dznovuzřídil všechny věci.

10 Ot.: Ve které době mají býti věci, o nichž se mluví v této kapitole, uskutečněny?Od.: Mají býti uskutečněny v ašestém tisíciletí neboli po otevření šesté pečeti.

11 Ot.: Jak máme rozuměti zpečetění jednoho asta a čtyřiceti čtyř tisíc ze všech kmenů Izraele – dvanáct tisíc z každého kmene?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že ti, kdo jsou zpečetěni, jsou bvysokými kněžími vysvěcenými k svatému řádu Božímu, aby spravovali věčné evangelium; neboť oni jsou těmi, kdo jsou vysvěceni z každého národa, pokolení, jazyka a lidu skrze anděly, kterým je dána moc nad národy země, aby přivedli tolik, kolik jich chce přijíti, do církve cPrvorozeného.

12 Ot.: Jak máme rozuměti zatroubení atrub zmíněnému v 8. kapitole Zjevení?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že tak jako Bůh učinil svět v šesti dnech a sedmého dne dokončil dílo své a bposvětil ho a také učinil člověka z cprachu země, právě tak na počátku sedmého tisíciletí Pán Bůh dposvětí zemi a dokončí spasení člověka a bude esouditi všechny věci a fvykoupí všechny věci, kromě těch, které nedal do moci své, až zpečetí všechny věci pro konec všech věcí; a zatroubení trub sedmi andělů jsou přípravou a dokončením díla jeho na počátku sedmého tisíciletí – přípravou cesty před dobou příchodu jeho.

13 Ot.: Kdy se uskuteční věci, o kterých se píše v 9. kapitole Zjevení?Od.: Uskuteční se po otevření sedmé pečeti, před příchodem Krista.

14 Ot.: Jak máme rozuměti knížce, již apozřel Jan, jak je zmíněno v 10. kapitole Zjevení?Od.: Máme tomu rozuměti tak, že to pro něj bylo poslání a nařízení bshromážditi kmeny Izraele; vizte, toto je Elias, jenž, jak je psáno, musí přijíti a cznovuzříditi všechny věci.

15 Ot.: Jak má býti porozuměno dvěma asvědkůmjedenácté kapitole Zjevení?Od.: Jsou to dva proroci, kteří budou vzbuzeni pro bžidovský národ v cposledních dnech, v čase dznovuzřízení, a mají prorokovati Židům poté, co budou shromážděni a postaví město Jeruzalém v ezemi otců svých.