Písma
Nauka a smlouvy 5


Oddíl 5

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státě Pensylvánie v březnu 1829, na žádost Martina Harrise (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Toto pokolení obdrží Pánovo slovo skrze Josepha Smitha; 11–18, Tři svědci budou svědčiti o Knize Mormonově; 19–20, Slovo Páně bude potvrzováno jako v předchozích dobách; 21–35, Martin Harris může činiti pokání a býti jedním ze svědků.

1 Viz, pravím ti, že jelikož služebník můj aMartin Harris si přál svědectví z ruky mé, že ty, služebník můj Joseph Smith ml., máš bdesky, o kterých jsi svědčil a vydával svědectví, že jsi je obdržel ode mne;

2 A nyní, viz, ty mu řekneš toto – ten, který mluvil k tobě, ti pravil: Já, Pán, jsem Bůh a dal jsem tyto věci tobě, služebníku svému Josephu Smithovi ml., a přikázal jsem ti, abys stál jako asvědek těchto věcí;

3 A já jsem dal, abys se mnou vstoupil ve smlouvu, že je neukážeš, leda těm aosobám, jimž jsem ti přikázal; a nemáš nad nimi žádné bmoci, ledaže ti ji já dám.

4 A ty máš dar překládati desky; a toto je první dar, který jsem ti dal; a přikázal jsem, že si nemáš činiti nárok na žádný další dar, dokud záměr můj nebude v tomto naplněn; neboť já ti nedám žádný další dar, dokud to nebude dokončeno.

5 Vpravdě, pravím tobě, že běda přijde na obyvatele země, anebudou-li slov mých poslouchati;

6 Neboť později budeš avysvěcen a vyjdeš a budeš předávati bslova má dětem lidským.

7 Viz, nebudou-li avěřiti slovům mým, nevěřily by tobě, služebníče můj Josephe, i kdyby bylo možné, abys jim ukázal všechny tyto věci, jež jsem ti svěřil.

8 Ó, toto anevěřící a btvrdošíjné pokolení – hněv můj je roznícen proti nim.

9 Viz, vpravdě pravím tobě, auschoval jsem tyto věci, které jsem svěřil tobě, služebníče můj Josephe, pro moudrý záměr ve mně, a ten bude oznámen budoucím pokolením;

10 Ale toto pokolení bude míti slovo mé skrze tebe;

11 A kromě svědectví tvého bude míti asvědectví tří služebníků mých, které povolám a vysvětím, jimž ukáži tyto věci, a oni vyjdou se slovy mými, která jsou dána skrze tebe.

12 Ano, budou věděti s jistotou, že tyto věci jsou pravdivé, neboť z nebe jim to oznámím.

13 Dám jim moc, aby mohli spatřiti a viděti tyto věci tak, jak jsou;

14 A anikomu jinému mezi tímto pokolením nedám tuto moc obdržeti totéž svědectví, na tomto počátku, kdy bcírkev má povstává a přichází z pustiny – jasná jako cměsíc a zářivá jako slunce a děsivá jako vojsko s praporci.

15 A já vyšlu svědectví tří asvědků o slovu svém.

16 A viz, ty, kdož auvěří slovům mým, bnavštívím cprojevem dDucha svého; a oni budou ezrozeni ze mne, a to z vody a z Ducha –

17 A vy musíte ještě malou chvíli počkati, neboť ještě nejste avysvěceni –

18 A svědectví jejich také vyjde k aodsouzení tohoto pokolení, jestliže zatvrdí srdce své proti slovům Páně;

19 Neboť pustošící ametla vyjde mezi obyvatele země a bude nadále čas od času vylévána, nebudou-li činiti bpokání, až země bude cprázdná a obyvatelé její budou stráveni a zcela zničeni jasem dpříchodu mého.

20 Viz, pravím ti tyto věci, stejně jako jsem apravil lidem o zničení Jeruzaléma; a bslovo mé bude potvrzováno v této době, tak jako bylo potvrzováno doposud.

21 A nyní ti přikazuji, služebníče můj Josephe, abys činil pokání a kráčel zpříma přede mnou a nepoddával se již více přesvědčování lidí;

22 A abys byl pevný v azachovávání přikázání, která jsem ti přikázal; a budeš-li to činiti, viz, dám ti věčný život, i kdybys byl bzabit.

23 A nyní, opět, pravím tobě, služebníče můj Josephe, ohledně amuže, který si přeje svědectví –

24 Viz, pravím mu, on se oslavuje a nepokořuje se dostatečně přede mnou; ale jestliže se skloní přede mnou a pokoří se v mocné modlitbě a víře, v upřímnosti srdce svého, potom mu dám apohlédnouti na věci, které si přeje viděti.

25 A potom řekne lidem tohoto pokolení: Vizte, viděl jsem věci, jež Pán ukázal Josephu Smithovi ml., a já avím s jistotou, že jsou pravdivé, neboť jsem je viděl, neboť mi byly ukázány mocí Boha a nikoli člověka.

26 A já Pán mu přikazuji, služebníku svému Martinu Harrisovi, aby jim ohledně těchto věcí neřekl více, ledaže řekne: Viděl jsem je a byly mi ukázány mocí Boží; a toto jsou slova, která řekne.

27 Ale jestliže to popře, poruší smlouvu, kterou předtím se mnou učinil, a viz, je odsouzen.

28 A nyní, pokud se nepokoří a nepřizná přede mnou ty věci, jež učinil, které jsou špatné, a neučiní se mnou smlouvu, že bude zachovávati přikázání má, a nebude-li prokazovati víru ve mne, viz, pravím mu, on nebude ty věci viděti, neboť mu nedám pohlédnouti na ty věci, o nichž jsem mluvil.

29 A kdyby tomu tak bylo, přikazuji ti, služebníče můj Josephe, abys mu řekl, že již nebude ohledně této záležitosti ničeho více činiti ani mne více obtěžovati.

30 A kdyby tomu tak bylo, viz, pravím ti, Josephe, až přeložíš několik dalších stránek, přestaneš na čas, dokud ti opět nepřikáži; potom můžeš opět překládati.

31 A pokud toto neučiníš, viz, nebudeš již míti dar a odejmu ti věci, jež jsem ti svěřil.

32 A nyní, protože předvídám čekání v záloze, aby tě zničili, ano, předvídám, že nepokoří-li se služebník můj Martin Harris a neobdrží-li svědectví z ruky mé, upadne v přestupek;

33 A jsou mnozí, kteří čekají v záloze, aby tě avyhladili s tváře země; a pro tuto příčinu, aby tvé dny mohly býti prodlouženy, jsem ti dal tato přikázání.

34 Ano, pro tuto příčinu jsem pravil: Přestaň a v klidu postůj, dokud ti nepřikáži, a já aopatřím prostředky, s nimiž můžeš uskutečniti věc, kterou jsem ti přikázal.

35 A budeš-li avěrný v zachovávání přikázání mých, budeš posledního dne bpozvednut. Amen.