Písma
  Nauka a smlouvy 26
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 26

  Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Johnu Whitmerovi v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:104). (Viz záhlaví k oddílu 24.)

  1, Jsou poučeni, aby studovali písma a kázali; 2, Je potvrzen zákon všeobecného souhlasu.

  1 Vizte, pravím vám, že budete věnovati čas svůj astudování písem a kázání a konfirmování církve v bColesville a konání prací svých na půdě, tak jak je zapotřebí, dokud poté nepůjdete na západ, abyste konali příští konferenci; a potom bude oznámeno, co budete činiti.

  2 A všechny věci budou v církvi činěny se avšeobecným souhlasem, s mnohou modlitbou a vírou, neboť všechny věci obdržíte skrze víru. Amen.