Písma
Nauka a smlouvy 94


Oddíl 94

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. května 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon a Jared Carter jsou určeni jako Církevní stavební komise.

1–9, Pán dává přikázání ohledně stavby domu pro práci předsednictva; 10–12, Má býti postavena tiskárna; 13–17, Jsou určena určitá dědictví.

1 A opět, vpravdě pravím vám, apřátelům svým, přikázání dávám vám, abyste započali dílo plánování a připravování počátku a základu města bkůlu Sionu, zde v zemi Kirtland, počínaje u domu mého.

2 A vizte, musí to býti učiněno podle avzoru, jejž jsem vám dal.

3 A nechť první pozemek na jihu je zasvěcen pro mne pro stavbu domu pro předsednictvo, pro práci předsednictva, k získávání zjevení; a pro dílo služby apředsednictva ve všech věcech týkajících se církve a království.

4 Vpravdě pravím vám, že bude postaven padesát pět krát šedesát pět stop v šířce své a v délce své, ve vnitřní síni.

5 A bude tam dolní síň a horní síň podle vzoru, jenž vám bude dán později.

6 A bude zasvěcen Pánu od základu svého podle řádu kněžství, podle vzoru, jenž vám bude dán později.

7 A bude zcela zasvěcen Pánu pro práci předsednictva.

8 A nestrpíte, aby do něj vešla jakákoli anečistá věc; a bude tam bsláva má a bude tam přítomnost má.

9 Ale přijde-li do něj jakákoli anečistá věc, sláva má tam nebude; a přítomnost má do něj nepřijde.

10 A opět, vpravdě pravím vám, druhý pozemek na jihu bude zasvěcen pro mne pro stavbu domu pro mne, pro dílo atištění bpřekladu písem mých a všech věcí, jež vám přikáži.

11 A bude padesát pět krát šedesát pět stop v šířce své a v délce své, ve vnitřní síni; a bude tam dolejší a hořejší síň.

12 A tento dům bude zcela zasvěcen Pánu od základu svého, pro dílo tištění ohledně všech věcí, jež vám přikáži, aby byl svatý, neposkvrněný, podle vzoru ohledně všech věcí, jak vám bude dáno.

13 A na třetím pozemku obdrží služebník můj Hyrum Smith dědictví své.

14 A na prvním a druhém pozemku na severu obdrží služebníci moji Reynolds Cahoon a Jared Carter dědictví své –

15 Aby mohli konati dílo, jež jsem jim určil, aby byli komisí pro stavění domů mých, podle přikázání, které jsem vám já, Pán Bůh, dal.

16 Tyto dva domy nebudou stavěny, dokud vám ohledně nich nedám přikázání.

17 A nyní vám v tomto čase nedávám nic více. Amen.