Písma
  Nauka a smlouvy 40
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 40

  Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve Fayette ve státě New York v lednu 1831 (History of the Church, 1:145). Před záznamem tohoto zjevení Prorok napsal: „Jelikož James Covill zavrhl slovo Páně a vrátil se ke svým dřívějším zásadám a lidem, dal Pán mně a Sidneymu Rigdonovi následující zjevení“ (History of the Church, 1:145).

  1–3, Strach z pronásledování a starosti světa způsobují zavrhnutí evangelia.

  1 Vizte, vpravdě pravím vám, že srdce mého služebníka aJamese Covilla bylo spravedlivé přede mnou, neboť učinil se mnou smlouvu, že bude slova mého poslušen.

  2 A apřijal slovo s radostí, ale okamžitě ho pokoušel Satan; a strach z bpronásledování a světské starosti způsobily, že slovo czavrhl.

  3 Pročež porušil smlouvu mou a zůstává na mně učiniti s ním, jak se mi zdá dobré. Amen.