Písma
Nauka a smlouvy 99


Oddíl 99

Zjevení dané v srpnu 1832 v Hiramu ve státě Ohio skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnu Murdockovi. Ačkoli vydání Nauky a smluv počínaje rokem 1876 uváděla toto zjevení jako z Kirtlandu ze srpna 1833, dřívější vydání a další dějinné záznamy potvrzují správnou informaci.

1–8, John Murdock je povolán hlásati evangelium a ti, kdož ho přijímají, přijímají Pána a obdrží milosrdenství.

1 Viz, tak praví Pán služebníku svému Johnu Murdockovi – ty jsi povolán, abys šel do východních zemí, od domu k domu, od vesnice k vesnici a od města k městu, abys hlásal mé věčné evangelium obyvatelům jejich, uprostřed apronásledování a zlovolnosti.

2 A kdo apřijímá tebe, přijímá mne; a budeš míti moc hlásati slovo mé s bprojevy Svatého Ducha mého.

3 A kdo tě přijímá ajako malé dítě, přijímá bkrálovství mé; a oni jsou požehnaní, neboť obdrží cmilosrdenství.

4 A kdokoli tě zavrhne, bude azavržen Otcem mým a domem jeho; a očistíš si bnohy své na skrytých místech podél cesty na svědectví proti nim.

5 A viz a hleď, já apřijdu rychle k bsoudu, abych přesvědčil všechny o bezbožných skutcích jejich, kterých se dopustili proti mně, jak je psáno o mně ve svazku knihy.

6 A nyní, vpravdě pravím tobě, že není nutné, abys šel, dokud nebude o děti tvé postaráno a ony nebudou vlídně poslány k biskupovi Sionu.

7 A po několika letech, budeš-li si toho ode mne přáti, můžeš také jíti vzhůru do dobré země, abys vlastnil dědictví své;

8 Jinak budeš pokračovati v hlásání evangelia mého, adokud nebudeš vzat. Amen.