Písma
Nauka a smlouvy 3


Oddíl 3

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1828, týkající se ztráty 116 stran rukopisu přeloženého z první části Knihy Mormonovy, která se nazývala Kniha Lehiova. Prorok zdráhavě dovolil, aby tyto strany přešly z jeho opatrování do opatrování Martina Harrise, jenž sloužil po krátké období jako písař při překládání Knihy Mormonovy. Toto zjevení bylo dáno skrze Urim a Thumim. (History of the Church, 1:21–23.) (Viz oddíl 10.)

1–4, Pánova cesta je jeden věčný koloběh; 5–15, Joseph Smith musí činiti pokání, jinak ztratí dar překládati; 16–20, Kniha Mormonova vychází, aby spasila símě Lehiovo.

1 aDíla a plány a záměry Boží nemohou býti zmařeny ani nemohou přijíti vniveč.

2 Neboť aBůh nekráčí po křivých stezkách, ani se neobrací napravo, ani nalevo, ani se neodchyluje od toho, co pravil, tudíž stezky jeho jsou přímé a bcesta jeho je jeden věčný koloběh.

3 Pamatuj, pamatuj, že to není adílo Boží, co je zmařeno, ale dílo lidí;

4 Neboť i když člověk může míti mnohá zjevení a míti moc činiti mnohá mocná díla, nicméně jestliže se avychloubá svou vlastní silou a pokládá za nic brady Boží a následuje příkazy své vlastní vůle a ctělesných přání, musí padnouti a přivoditi na sebe dodplatu spravedlného Boha.

5 Viz, byly ti svěřeny tyto věci, ale jak přísná byla přikázání daná tobě; vzpomeň si také na zaslíbení, která ti byla dána, jestliže je nepřestoupíš.

6 A viz, jak často jsi apřestupoval přikázání a zákony Boží a následoval jsi bpřesvědčování lidí.

7 Neboť, viz, neměl ses abáti člověka více nežli Boha. I když lidé pokládají za nic rady Boží a bpohrdají slovy jeho –

8 Nicméně ty jsi měl býti věrný; a on by vztáhl rámě své a posiloval tě proti všem ohnivým ašípům bprotivníka; a byl by s tebou v každé době ctrápení.

9 Viz, ty jsi Joseph a ty jsi byl vyvolen konati dílo Páně, ale pro přestupek, nebudeš-li bdělý, padneš.

10 Ale pamatuj, Bůh je milosrdný; tudíž, čiň pokání z toho, co jsi učinil, což je proti přikázání, které jsem ti dal, a ty jsi stále vyvolen a jsi opět povolán k dílu;

11 Pokud tak neučiníš, budeš opuštěn a staneš se jako ostatní lidé a nebudeš již míti žádný dar.

12 A když jsi vydal to, k čemu ti Bůh dal dar nahlížeti a moc apřekládati, vydal jsi to, co bylo posvátné, do rukou zlovolného bmuže,

13 Který pokládal za nic rady Boží a porušil nejposvátnější sliby, které byly učiněny před Bohem, a spoléhal se na svůj vlastní soud a avychloubal se svou vlastní moudrostí.

14 A toto je důvod, proč jsi ztratil výsady své na nějaký čas –

15 Neboť jsi strpěl, aby rada avůdce tvého byla pošlapávána od počátku.

16 Nicméně, dílo mé půjde dál, neboť tak, jak poznání aSpasitele přišlo do světa skrze bsvědectví Židů, právě tak přijde cpoznání Spasitele k lidu mému –

17 A k aNefitům a Jákobitům a Jozefitům a Zoramitům, skrze svědectví otců jejich –

18 A toto asvědectví vejde ve známost u bLamanitů a Lemuelitů a Izmaelitů, kteří cupadali do nevíry pro nepravosti otců svých, kterým Pán strpěl, aby dzničili bratří své Nefity pro nepravosti jejich a ohavnosti jejich.

19 A právě pro tento azáměr jsou tyto bdesky, jež obsahují tyto záznamy, zachovány – aby cpřísliby Páně, jež učinil lidu svému, mohly býti naplněny;

20 A aby aLamanité mohli dojíti k poznání otců svých a aby mohli znáti zaslíbení Páně a aby mohli bvěřiti evangeliu a cspoléhati se na zásluhy Ježíše Krista a býti doslaveni skrze víru ve jméno jeho a aby, skrze pokání své, mohli býti spaseni. Amen.