Písma
Nauka a smlouvy 90


Oddíl 90

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1833 (History of the Church, 1:329–331). Toto zjevení je dalším krokem pro zřízení Prvního předsednictva (viz záhlaví k oddílu 81); jako jeho důsledek byli 18. března 1833 vysvěceni zmínění rádci.

1–5, Klíče království jsou svěřeny Josephu Smithovi a skrze něj Církvi; 6–7, Sidney Rigdon a Frederick G. Williams mají sloužiti v Prvním předsednictvu; 8–11, Evangelium má býti kázáno národům Izraele, pohanům a Židům a každý člověk ho uslyší ve svém vlastním jazyce; 12–18, Joseph Smith a jeho rádcové mají dávati Církev do pořádku; 19–37, Různí jednotlivci dostávají od Pána radu, aby kráčeli zpříma a sloužili v jeho království.

1 Tak praví Pán, vpravdě, vpravdě pravím tobě, synu můj, hříchy tvé jsou ti aodpuštěny podle prosby tvé, neboť modlitby tvé a modlitby bratří tvých vystoupily k uším mým.

2 Tudíž, jsi požehnaný od nynějška nadále, kterýžto neseš aklíče království tobě dané; kteréžto bkrálovství vychází naposledy.

3 Vpravdě pravím tobě, klíče tohoto království ti nebudou nikdy odňaty, zatímco budeš ve světě, ani ve světě, který přijde.

4 Nicméně, skrze tebe budou azjevení dána dalšímu, ano, a to církvi.

5 A všichni ti, již tato zjevení Boží přijímají, nechť se amají na pozoru, jak na ně pohlížejí, aby nebyla pokládána za nicotnou věc a aby oni tím nebyli přivedeni v odsouzení a neklopýtli a nepadli, až bouře sestoupí a větry povanou a bdeště sestoupí a udeří na dům jejich.

6 A opět, vpravdě pravím bratřím tvým, Sidneymu Rigdonovi a Fredericku G. Williamsovi, také jim jsou odpuštěny hříchy jejich a jsou považováni za tobě rovné v držení klíčů tohoto posledního království;

7 Podobně také skrze tvé přisluhování klíčů aškoly proroků, kterou jsem přikázal zorganisovati;

8 Aby tím mohli býti zdokonaleni v službě své pro spasení Sionu a národů Izraele a pohanů, tolika, kolik jich uvěří;

9 Aby skrze přisluhování tvé mohli obdržeti slovo a skrze přisluhování jejich mohlo slovo vyjíti do končin země, anejprvebpohanům a potom, viz a hleď, se oni obrátí k Židům.

10 A potom přichází den, kdy rámě Páně bude azjeveno s mocí k přesvědčení národů, pohanských národů, domu bJozefova, o evangeliu spasení jejich.

11 Neboť stane se v onen den, že každý člověk auslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči skrze ty, již jsou bvysvěceni k této cmoci skrze přisluhování dUtěšitele vylitého na ně pro zjevení Ježíše Krista.

12 A nyní, vpravdě pravím vám, dávám vám přikázání, abyste pokračovali ve aslužbě a předsednictví.

13 A až dokončíte překlad proroků, budete od té doby nadále apředsedati záležitostem církve a bškoly;

14 A čas od času, jak bude projevováno Utěšitelem, obdržíte azjevení, aby odhalovala btajemství království;

15 A budete dávati do pořádku církve a astudovati a bučiti se a seznamovati se se všemi dobrými knihami a s cřečmi, jazyky a lidmi.

16 A toto bude zodpovědnost vaše a poslání v celém životě vašem, předsedati v radě a dávati do pořádku veškeré záležitosti této církve a království.

17 Nebuďte azahanbeni ani poníženi; ale buďte napomenuti ve veškeré povýšenosti své a bpýše, neboť to přináší past vaší duši.

18 Dejte do pořádku dům svůj; držte alenivost a bnečistotu daleko od sebe.

19 Nyní, vpravdě pravím tobě, nechť je opatřeno místo, jakmile je to možné, pro rodinu rádce tvého a písaře, a to Fredericka G. Williamse.

20 A nechť aletitý služebník můj Joseph Smith st. setrvává s rodinou svou na místě, kde žije nyní; a nechť není prodáno, dokud ústa Páně neurčí jinak.

21 A nechť rádce můj, a to Sidney aRigdon, zůstává tam, kde bydlí nyní, dokud ústa Páně neurčí jinak.

22 A nechť biskup hledá pilně, aby získal azmocněnce, a nechť je to muž, jenž má bbohatství v zásobě – muž Boží a silné víry –

23 Aby tím mohl býti schopen zaplatiti každý dluh; aby zásobárna Páně nemohla býti uvedena v nevážnost před očima lidí.

24 Hledejte apilně, bmodlete se vždy a buďte věřící a cvšechny věci budou působiti společně pro dobro vaše, jestliže budete kráčeti zpříma a pamatovati na dsmlouvu, kterou jste navzájem uzavřeli.

25 Nechť rodiny vaše jsou amalé, zvláště letitého služebníka mého Josepha Smitha st., co se týče těch, již nepatří do rodiny vaší;

26 Aby ty věci, které jsou vám poskytnuty, uskutečňovati dílo mé, vám nebyly odňaty a dány těm, již nejsou hodni –

27 A tím vám bylo bráněno uskutečňovati ty věci, které jsem vám přikázal.

28 A opět, vpravdě pravím vám, je mou vůlí, aby služebnice má Vienna Jaquesová obdržela peníze, aby zaplatila výdaje své a šla vzhůru do země Sion;

29 A aby zbytek peněz mohl býti zasvěcen mně a ona byla odměněna v mém vlastním příhodném čase.

30 Vpravdě pravím vám, že je vhodné v očích mých, aby šla vzhůru do země Sion a obdržela dědictví z rukou biskupa;

31 Aby se mohla usaditi v pokoji, nakolik je věrná, a aby nemusela býti líná ve dnech svých od oné doby nadále.

32 A vizte, vpravdě pravím vám, že napíšete toto přikázání a řeknete bratřím svým v Sionu, zdravíce je s láskou, že jsem vás povolal, abyste také apředsedali Sionu v mém vlastním příhodném čase.

33 Tudíž, nechť mne ustanou unavovati ohledně této záležitosti.

34 Vizte, pravím vám, že bratří vaši v Sionu začínají činiti pokání a andělé se nad nimi radují.

35 Nicméně, nejsem velmi potěšen mnoha věcmi; a nejsem velmi potěšen služebníkem svým aWilliamem E. McLellinem ani služebníkem svým Sidneym Gilbertem; a také biskupem, a další potřebují z mnoha věcí činiti pokání.

36 Ale vpravdě pravím vám, že já, Pán, se budu svářiti se aSionem a budu naléhati na silné jeho a budu ho bukázňovati, dokud nepřemůže a nebude cčistý přede mnou.

37 Neboť nebude odstraněn z místa svého. Já, Pán, jsem to pravil. Amen.