Písma
Nauka a smlouvy 28


Oddíl 28

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, ve Fayette ve státě New York v září 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, člen Církve, měl určitý kámen a tvrdil, že jeho pomocí přijímá zjevení týkající se zbudování Sionu a řádu Církve. Několik členů bylo těmito tvrzeními svedeno, a dokonce i Oliver Cowdery byl jimi nesprávně ovlivněn. Těsně před stanovenou konferencí se Prorok naléhavě tázal Pána ohledně této záležitosti a následovalo toto zjevení.

1–7, Joseph Smith drží klíče tajemství a pouze on dostává zjevení pro Církev; 8–10, Oliver Cowdery má kázati Lamanitům; 11–16, Satan oklamal Hirama Page a dal mu falešná zjevení.

1 Viz, pravím ti, aOlivere, že ti bude dáno, že budeš vyslyšen církví ve všech věcech, kterýmkoli je budeš bučiti skrze cUtěšitele, ohledně zjevení a přikázání, která jsem dal.

2 Ale viz, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, anikdo nebude určen přijímati přikázání a zjevení v této církvi kromě služebníka mého bJosepha Smitha ml., neboť on je dostává stejně jako Mojžíš.

3 A ty budeš poslušný ve věcech, které mu dám, stejně jako aAron, a budeš oznamovati věrně přikázání a zjevení, s mocí a bpravomocí, církvi.

4 A jsi-li veden v jakékoli době Utěšitelem, abys amluvil k církvi nebo ji učil, nebo vždy, když je ti to přikázáno, smíš to činiti.

5 Ale nebudeš psáti cestou přikázání, ale podle moudrosti;

6 A nebudeš přikazovati tomu, kdo je hlavou tvou a hlavou církve;

7 Neboť jsem mu dal aklíče btajemství a zjevení, které jsou zapečetěny, dokud jim neurčím jiného na jeho místo.

8 A nyní, viz, pravím tobě, že půjdeš k aLamanitům a budeš jim kázati bevangelium mé; a nakolik přijmou učení tvá, způsobíš, aby církev má byla mezi nimi zřízena; a budeš míti zjevení, ale nepiš je cestou přikázání.

9 A nyní, viz, pravím tobě, že není zjeveno a žádný člověk neví, kde bude vystavěno aměsto bSion, ale bude to dáno později. Viz, pravím tobě, že to bude u hranic s Lamanity.

10 Neopustíš toto místo, až po konferenci; a služebník můj Joseph bude určen hlasem konference, aby jí předsedal, a co ti praví, to budeš říkati.

11 A opět, vezmeš bratra svého, Hirama Page, amezi něho a sebe samotného a řekneš mu, že ony věci, které napsal z onoho kamene, nejsou ode mne a že ho boklamává cSatan;

12 Neboť, viz, tyto věci nebyly ustanoveny pro něho ani nebude nic ustanoveno pro nikoho z této církve proti církevním smlouvám.

13 Neboť všechny věci musejí býti činěny v pořádku a se avšeobecným souhlasem v církvi, skrze modlitbu víry.

14 A ty pomůžeš urovnati všechny tyto věci podle smluv církve, dříve než se vydáš na cestu svou mezi Lamanity.

15 A bude ti adáno, od doby, kdy vyjdeš, až do doby, kdy se vrátíš, co budeš činiti.

16 A za všech dob musíš otvírati ústa svá, hlásaje evangelium mé se zvukem radosti. Amen.