Písma
Nauka a smlouvy 81


Oddíl 81

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams je povolán, aby byl vysokým knězem a rádcem v předsednictvu vysokého kněžství. Dějepisné záznamy ukazují, že když v březnu 1832 bylo toto zjevení přijato, povolávalo Jesseho Gause do úřadu rádce pro Josepha Smitha v předsednictvu. Avšak když nepokračoval způsobem, který je v souladu s tímto ustanovením, povolání bylo následně přeneseno na Fredericka G. Williamse. Toto zjevení (datované březnem 1832) má býti pokládáno za krok k formálnímu zorganisování Prvního předsednictva, protože výslovně požaduje úřad rádce v tomto orgánu a vysvětluje důstojnost tohoto ustanovení. Bratr Gause sloužil po nějakou dobu, ale v prosinci 1832 byl vyloučen z Církve. Bratr Williams byl vysvěcen k uvedenému úřadu 18. března 1833.

1–2, Klíče království jsou vždy drženy Prvním předsednictvem; 3–7, Bude-li Frederick G. Williams ve své službě věrný, bude míti věčný život.

1 Vpravdě, vpravdě pravím tobě, služebníče můj Fredericku G. Williamsi: Naslouchej hlasu toho, jenž mluví, slovu Pána, svého Boha, a dbej na povolání, kterým jsi povolán, a to býti avysokým knězem v církvi mé a rádcem služebníku mému Josephu Smithovi ml.;

2 Jemuž jsem dal aklíče království, které patří vždy bpředsednictvu vysokého kněžství:

3 Tudíž, vpravdě, já ho uznávám a budu mu žehnati, a také tobě, nakolik budeš věrný v radě, v úřadu, který jsem ti určil, vždy v modlitbě, nahlas i v srdci svém, veřejně i v soukromí, také v službě své v hlásání evangelia v zemi živých a mezi bratřími svými.

4 A konáním těchto věcí budeš konati největší dobro pro bližní své a budeš podporovati aslávu toho, kdo je tvůj Pán.

5 Pročež, buď věrný, zastávej úřad, který jsem ti určil; apomáhej slabým, pozdvihuj ruce, které jsou skleslé, a bposiluj ckolena zemdlená.

6 A budeš-li věrný do konce, budeš míti korunu anesmrtelnosti a bvěčného života v cpříbytcích, které jsem připravil v domě svého Otce.

7 Viz a hle, toto jsou slova Alfy i Omégy, a to Ježíše Krista. Amen.