Písma
Nauka a smlouvy 57


Oddíl 57

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 20. července 1831 (History of the Church, 1:189–190). V souladu s Pánovým příkazem (oddíl 52) starší putovali z Kirtlandu do Missouri s mnoha rozmanitými zážitky a určitým protivenstvím. Při rozjímání nad stavem Lamanitů, a nedostatkem civilisovanosti, kultivovanosti a náboženství mezi lidmi obecně, Prorok zvolal: „Kdy pustina pokvete jako růže? Kdy bude Sion zbudován ve slávě své a kde bude státi chrám Tvůj, ke kterému budou všechny národy přicházeti v posledních dnech?“ (History of the Church, 1:189.) Následně obdržel toto zjevení.

1–3, Independence ve státě Missouri je místem pro město Sion a chrám; 4–7, Svatí mají kupovati pozemky a získati dědictví na tomto území; 8–16, Sidney Gilbert má zříditi obchod, W. W. Phelps má býti tiskařem a Oliver Cowdery má připravovati materiál pro vydávání.

1 Poslouchejte, ó vy starší církve mé, praví Pán, váš Bůh, kteří jste se shromáždili podle přikázání mých v této zemi, která je zemí aMissouri, jež je bzemí, kterou jsem určil a czasvětil pro dshromáždění svatých.

2 Pročež, toto je země zaslíbení a amísto pro město bSion.

3 A tak praví Pán, váš Bůh: Chcete-li přijmouti moudrost, zde je moudrost. Vizte, místo, které se nyní nazývá Independence, je ústředním místem; a místo pro achrám leží západně na pozemku, který není daleko od soudní budovy.

4 Pročež, toto je moudrost, aby svatými byla azakoupena tato země a také každý kus ležící západně, až k čáře běžící přímo mezi bŽidy a pohany;

5 A také každý kus hraničící s prériemi, nakolik jsou učedníci moji schopni akupovati pozemky. Vizte, toto je moudrost, aby to mohli bzískati jako věčné dědictví.

6 A nechť služebník můj Sidney Gilbert zastává úřad, do kterého jsem ho určil, aby přijímal peníze, aby byl azmocněncem pro církev, aby kupoval pozemky ve všech okolních krajinách, nakolik to může býti učiněno ve spravedlivosti, a jak moudrost bude určovati.

7 A nechť služebník můj aEdward Partridge zastává úřad, do kterého jsem ho určil, a brozděluje svatým dědictví jejich tak, jak jsem přikázal; a také ti, které určil, aby mu pomáhali.

8 A opět, vpravdě pravím vám, ať se služebník můj Sidney Gilbert usadí na tomto místě a zřídí obchod, aby mohl prodávati zboží bez podvodu, aby mohl získávati peníze na nákup pozemků pro dobro svatých a aby mohl získávati jakékoli věci, které učedníci mohou potřebovati, aby je usadili v dědictví jejich.

9 A také nechť služebník můj Sidney Gilbert získá oprávnění – vizte, zde je moudrost, a kdo čte, nechť rozumí – aby mohl zboží posílati také lidem, prostřednictvím kohokoli chce, kdo jsou příručí zaměstnaní ve službě jeho;

10 A tak se starati o mé svaté, aby evangelium mé mohlo býti kázáno těm, kteří sedí v atemnotě a v krajině a bstínu smrti.

11 A opět, vpravdě pravím vám, nechť služebník můj aWilliam W. Phelps je usazen na tomto místě a zaveden jako btiskař pro církev.

12 A hle, jestliže svět přijme jím vytištěné spisy – vizte, zde je moudrost – nechť získá cokoli, co může získati ve spravedlivosti, pro dobro svatých.

13 A nechť mu služebník můj aOliver Cowdery pomáhá tak, jak jsem přikázal, na jakémkoli místě mu určím, přepisovati a opravovati a vybírati, aby všechny věci mohly býti správné přede mnou, jak to bude prokazováno Duchem skrze něj.

14 A tak nechť ti, o nichž jsem mluvil, jsou usazeni v zemi Sion tak rychle, jak to může býti, s rodinami svými, aby činili ony věci tak, jak jsem pravil.

15 A nyní ohledně shromažďování – Nechť biskup a zmocněnec učiní přípravy pro ty rodiny, kterým bylo přikázáno přijíti do této země, tak brzy, jak je to možné, a usadí je do dědictví jejich.

16 A zbytku starších i členů budou dány další pokyny později. Tak jest. Amen.