Písma
Oficiální prohlášení 2


Oficiální prohlášení–2

Těm, jichž se to může týkati:

30. září 1978 na 148. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů předložil president N. Eldon Tanner, první rádce v Prvním předsednictvu Církve, následující:

První předsednictvo na počátku června tohoto roku oznámilo, že president Spencer W. Kimball přijal zjevení rozšiřující kněžská a chrámová požehnání na všechny způsobilé mužské členy Církve. President Kimball požádal, abych konferenci oznámil, že poté, co obdržel toto zjevení, které k němu přišlo po dlouhém meditování a modlitbě v posvátných místnostech svatého chrámu, předložil ho svým rádcům, již ho přijali a schválili. Bylo pak předloženo Kvoru dvanácti apoštolů, jež ho jednomyslně schválilo, a následně bylo předloženo všem dalším generálním autoritám, jež ho podobně jednomyslně schválily.

President Kimball požádal, abych nyní přečetl tento dopis:

8. června 1978

Všem generálním a místním kněžským úředníkům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na celém světě:

Milí bratří,

jelikož jsme svědky šíření díla Páně na zemi, jsme vděčni, že lidé mnoha národů reagují na poselství znovuzřízeného evangelia a připojují se k Církvi ve stále rostoucím počtu. To v nás následně inspirovalo přání rozšířiti na každého způsobilého člena Církve všechny výsady a požehnání, které evangelium poskytuje.

Vědomi si příslibů učiněných proroky a presidenty Církve, již nás předešli, že v určitém čase, v Božím věčném plánu, všichni naši bratří, již jsou hodni, mohou obdržeti kněžství, a jsouce svědky věrnosti těch, jimž kněžství bylo odepřeno, naléhali jsme dlouho a horlivě ve prospěch těchto našich věrných bratří, trávíce mnoho hodin v horní místnosti chrámu, prosíce Pána o božské vedení.

On vyslyšel naše modlitby a skrze zjevení potvrdil, že onen dlouho slibovaný den přišel, kdy každý věrný způsobilý muž v Církvi může obdržeti svaté kněžství s mocí používati jeho božskou pravomoc a těšiti se se svými milovanými z každého požehnání, jež z něho vyplývá, včetně požehnání chrámu. Podle toho všichni způsobilí mužští členové Církve mohou býti vysvěceni ke kněžství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti. Vedoucí kněžství jsou poučováni, aby následovali zásadu ohledně pečlivého pohovoru se všemi kandidáty na vysvěcení buď k Aronovu, nebo k Melchisedechovu kněžství, aby zajistili, že splňují stanovené požadavky pro způsobilost.

Oznamujeme s rozvážností, že Pán nyní oznámil svou vůli k požehnání všech svých dětí na celé zemi, jež budou poslouchati hlas jeho zplnomocněných služebníků a připraví se přijmouti každé požehnání evangelia.

Upřímně Vaši

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

První předsednictvo

Uznávajíce Spencera W. Kimballa jako proroka, vidoucího a zjevovatele a presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů navrhuji, abychom my jako zastupitelské shromáždění přijali toto zjevení jako slovo a vůli Páně. Všichni, kdo souhlasí, prosím, projevte to zvednutím pravé ruky. Kdo je proti, může to projeviti stejným způsobem.

Hlasování o podpoře předcházejícího návrhu bylo jednomyslně souhlasné.

Salt Lake City, Utah, 30. září 1978.