Písma
Nauka a smlouvy 126


Oddíl 126

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v domě Brighama Younga, v Nauvoo ve státě Illinois 9. července 1841 (History of the Church, 4:382). V této době byl Brigham Young presidentem Kvora dvanácti apoštolů.

1–3, Brigham Young je chválen za svou práci a je uvolněn z budoucích cest za hranice.

1 Drahý a milovaný bratře aBrighame Youngu, vpravdě tak praví Pán tobě: Služebníče můj Brighame, není již požadováno z ruky tvé, abys opouštěl rodinu svou jako v časech minulých, neboť oběť tvá je pro mne přijatelná.

2 Viděl jsem tvou apráci a námahu při putováních pro jméno mé.

3 Tudíž přikazuji ti, abys posílal slovo mé za hranice a věnoval zvláštní péči arodině své od této doby nadále a na věky. Amen.