Písma
Nauka a smlouvy 27


Oddíl 27

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v srpnu 1830 (History of the Church, 1:106–108). Při přípravě na náboženské shromáždění, při kterém měla býti žehnána svátost chleba a vína, Joseph šel opatřiti víno. Byl navštíven nebeským poslem a obdržel toto zjevení, jehož část byla zapsána v té době a zbytek v následujícím září. Při církevních shromážděních svátosti se nyní používá voda namísto vína.

1–4, Jsou určeny symboly, které se budou používati při přijímání svátosti; 5–14, Kristus a jeho služebníci ze všech dispensací budou přijímati svátost; 15–18, Oblecte se v celé odění Boží.

1 Naslouchejte hlasu Ježíše Krista, Pána svého, Boha svého a Vykupitele svého, jehož slovo je aživé a mocné.

2 Neboť, vizte, pravím vám, že nezáleží na tom, co budete jísti nebo co budete píti, když přijímáte asvátost, pakliže to činíte s okem upřeným na bslávu mou – pamatujíce před Otcem tělo mé, které bylo pro vás položeno, a ckrev mou, která byla prolita na dodpuštění hříchů vašich.

3 Pročež, dávám vám přikázání, abyste nekupovali víno ani silný nápoj od nepřátel svých;

4 Pročež, nebudete přijímati žádné, ledaže by bylo vámi připraveno nové; ano, v tomto království Otce mého, které bude zbudováno na zemi.

5 Vizte, toto je moudrost ve mně; pročež, nepodivujte se, neboť přichází hodina, kdy budu apíti z plodů vinného kmene s vámi na zemi, a s bMoronim, kterého jsem ti poslal, aby zjevil Knihu Mormonovu, obsahující plnost věčného evangelia mého, a jemuž jsem svěřil klíče záznamu cdřeva Efraimova;

6 A také s aEliasem, jemuž jsem svěřil klíče uskutečňující znovuzřízení všech věcí, zmiňovaných ústy všech svatých proroků, co počal svět, ohledně posledních dnů.

7 A také s Janem, synem Zachariášovým, kteréhož Zachariáše on a(Elias) navštívil a dal mu zaslíbení, že bude míti syna a jméno jeho bude bJan a bude naplněn duchem Eliasovým;

8 Kteréhož Jana jsem poslal k vám, služebníci moji, Josephe Smithe ml. a Olivere Cowdery, aby vás vysvětil k prvnímu akněžství, které jste obdrželi, abyste mohli býti povoláni a bvysvěceni stejně jako cAron;

9 A také s aEliášem, kterému jsem svěřil klíče moci k bobrácení srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům, aby celá země nemusela býti stižena prokletím;

10 A také s Jozefem a Jákobem a Izákem a Abrahamem, otci vašimi, skrze něž azaslíbení přetrvávají;

11 A také s Michalem neboli aAdamem, otcem všech, knížetem všech, starým dnů;

12 A také s Petrem a Jakubem a Janem, které jsem k vám poslal, skrze něž jsem vás avysvětil a konfirmoval, abyste byli bapoštoly a zvláštními csvědky jména mého a nesli klíče služby své a týchž věcí, jež jsem jim zjevil;

13 Vám jsem asvěřil bklíče svého království a cdispensaci devangelia pro eposlední časy; a pro fplnost časů, v níž shromáždím v gjedno všechny věci, jak ty, které jsou na nebi, tak ty, které jsou na zemi;

14 A také se všemi těmi, které mi Otec můj adal ze světa.

15 Pročež, pozdvihněte srdce své a radujte se a opásejte bedra svá a vezměte na sebe celé aodění mé, abyste mohli býti schopni odolati dni zlému, učinivše všechno, abyste mohli býti schopni bobstáti.

16 Stůjte, tudíž, majíce bedra svá aopásána bpravdou, majíce cnáprsní pancíř dspravedlivosti a nohy své obuty do přípravy v evangeliu epokoje, které jsem vám svěřil skrze fanděly své, které jsem poslal;

17 Berouce štít víry, jímž budete schopni uhasiti všechny aohnivé šípy zlovolného;

18 A vezměte přilbu spasení a meč Ducha mého, jehož na vás vyleji, a slovo mé, které vám zjevuji, a buďte svorni ohledně všech věcí, které ode mne žádáte, a buďte věrni, dokud nepřijdu, a vy budete auchopeni a vyzdviženi, abyste, kde jsem já, byli vy btaké. Amen.