Písma
Oficiální prohlášení 1


Oficiální prohlášení–1

Těm, jichž se to může týkati:

Tisková sdělení, byvše zaslána pro politické účely ze Salt Lake City, jež byla široce publikována, uvádějí, že Utažská komise ve své nedávné zprávě ministrovi vnitra tvrdí, že plurální manželství jsou stále posvěcována a že čtyřicet nebo více takových manželství bylo uzavřeno v Utahu od minulého června nebo během minulého roku, také že ve veřejných kázáních vedoucí Církve učí, povzbuzují a podněcují k pokračování v praktikování polygamie –

Tudíž, já, jako president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nanejvýše vážným způsobem tímto prohlašuji, že tato obvinění jsou falešná. Neučíme polygamii neboli plurálnímu manželství, ani nedovolujeme žádné osobě, aby začala s jeho praktikováním, a já popírám, že by čtyřicet, nebo jakýkoli jiný počet plurálních manželství byl během onoho období posvěcen v našich chrámech nebo na jakémkoli místě v tomto teritoriu.

Byl oznámen jeden případ, o němž strany tvrdí, že bylo uzavřeno manželství v Obdarovacím domě v Salt Lake City na jaře 1889, ale nebyl jsem schopen zjistiti, kdo obřad vykonal; cokoli bylo učiněno v této záležitosti, bylo bez mého vědomí. V důsledku této nepotvrzené události byl Obdarovací dům podle mých pokynů bez odkladů stržen.

Poněvadž zákony zakazující plurální manželství byly nařízeny Kongresem, kteréžto zákony byly prohlášeny nejvyšší soudní instancí za ústavní, já tímto prohlašuji svůj záměr podvoliti se oněm zákonům a použíti svůj vliv na členy Církve, jíž předsedám, aby učinili podobně.

Není nic v tom, co učím Církev, ani v tom, co učí moji společníci, během zmiňované doby, co může býti rozumně vykládáno jako nabádání nebo povzbuzování k polygamii; a když kterýkoli Starší Církve použil řeč, která, jak se zdálo, sděluje jakékoli takové učení, byl okamžitě pokárán. A já nyní veřejně prohlašuji, že mou radou Svatým posledních dnů je zdržeti se uzavírání jakéhokoli manželství zakázaného zákonem země.

Wilford Woodruff

President Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů.

President Lorenzo Snow přednesl následující:

„Navrhuji, uznávajíce Wilforda Woodruffa jako presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jediného muže na zemi v nynější době, jenž drží klíče pečeticích obřadů, abychom ho považovali za plně zplnomocněného skrze moc jeho postavení vydati Manifest, který byl přečten v našem doslechu a který je datovaný 24. září 1890, a abychom jako Církev shromážděná na generální konferenci přijali jeho oznámení ohledně plurálního manželství jako autoritativní a závazné.“

Hlasování na podporu předcházejícího návrhu bylo jednomyslné.

Salt Lake City, Utah, 6. října 1890

Výňatky ze tří proslovů
presidenta Wilforda Woodruffa
týkající se Manifestu

Pán nikdy nedovolí mně ani žádnému jinému muži, jenž stojí jako president této Církve, aby vás svedl z cesty. To není v programu. To není v mysli Boží. Kdybych se o to pokusil, Pán by mne odstranil z mého místa, a tak odstraní jakéhokoli jiného muže, jenž se pokusí odváděti děti lidské od zjevení Božích a od jejich povinnosti. (Šedesátá první pololetní generální konference Církve, pondělí 6. října 1890, Salt Lake City, Utah. Uveřejněno v Deseret Evening News, 11. října 1890, str. 2.)

Nezáleží na tom, kdo žije nebo kdo umírá nebo kdo je povolán vésti tuto Církev, oni ji musejí vésti skrze inspiraci Všemohoucího Boha. Nečiní-li to tímto způsobem, nemohou to činiti vůbec…

Nedávno jsem měl určitá zjevení, a pro mne velmi důležitá, a povím vám, co mi Pán řekl. Dovolte mi, abych přivedl vaši mysl k tomu, co se nazývá manifest…

Pán mi pravil, abych položil Svatým posledních dnů otázku, a také mi pravil, že budou-li naslouchati tomu, co jim říkám, a zodpoví-li otázku jim danou Duchem a mocí Boží, odpovědí všichni stejně a budou všichni věřiti ohledně této záležitosti stejně.

Otázka zní takto: Jaký směr je pro Svaté posledních dnů nejmoudřejší následovati – pokračovati pokoušeti se praktikovati plurální manželství se zákony národa proti tomu a s odporem šedesáti milionů lidí a za cenu konfiskace a ztráty všech chrámů a zastavení všech obřadů v nich, jak pro žijící, tak pro mrtvé, a uvěznění Prvního předsednictva a Dvanácti a hlav rodin v Církvi a konfiskace osobního majetku lidí (všechno z toho samo o sobě by toto praktikování zastavilo); nebo, po učinění a vytrpění toho, co jsme učinili a vytrpěli skrze své lnutí k této zásadě, ustati v praktikování a podvoliti se zákonu a skrze toto ponechati proroky, apoštoly a otce doma, takže mohou poučovati lid a konati povinnosti Církve, a také ponechati chrámy v rukou Svatých, takže se mohou věnovati obřadům evangelia, jak pro žijící, tak pro mrtvé?

Pán mi ukázal viděním a zjevením přesně to, co by nastalo, kdybychom neukončili toto praktikování. Kdybychom ho neukončili, neměli byste zapotřebí… žádných lidí v tomto chrámu v Loganu; neboť všechny obřady by byly v celé zemi Sion ukončeny. V celém Izraeli by vládl zmatek a z mnohých mužů by byli učiněni vězni. Toto trápení by přišlo na celou Církev a my bychom byli donuceni ukončiti toto praktikování. Nyní, otázkou je, zda to má býti ukončeno tímto způsobem, nebo způsobem, který nám projevil Pán, a ponechati naše proroky a apoštoly a otce svobodnými muži a chrámy v rukou lidí, tak aby mrtví mohli býti vykupováni. Veliký počet byl již tímto lidem vysvobozen z budovy vězení v duchovním světě a půjde práce dál, nebo skončí? Toto je otázka, kterou pokládám před Svaté posledních dnů. Vy musíte souditi za sebe. Chci, abyste ji zodpověděli za sebe. Já na ni odpovídati nebudu; ale pravím vám, že toto je přesně stav, v němž bychom jako lid byli, kdybychom se nevydali směrem, jímž jsme se vydali.

… Viděl jsem přesně, co by se stalo, kdyby nebylo něco učiněno. Tento duch spočíval na mne po dlouhý čas. Ale chci říci toto: Byl bych dovolil, aby všechny chrámy odešly z našich rukou; já sám bych šel do vězení a byl bych dovolil, aby každý další muž tam šel, kdyby mi Bůh nebe nebyl přikázal učiniti to, co jsem učinil; a když přišla ta hodina, kdy mi bylo přikázáno, abych to učinil, bylo mi to všechno jasné. Šel jsem před Pána a napsal jsem, co mi Pán řekl, abych napsal…

Toto s vámi zanechávám, abyste o tom hloubali a uvažovali. Pán je v díle s námi. (Konference kůlu Cache, Logan, Utah, neděle 1. listopadu 1891. Uveřejněno v Deseret Weekly, 14. listopadu 1891.)

Nyní vám řeknu, co mi bylo projeveno a co Syn Boží vykonal v této věci… Všechny tyto věci by se byly staly, jako že Bůh Všemohoucí žije, kdyby onen Manifest nebyl býval dán. Tudíž Syn Boží byl nakloněn tomu, aby předložil onu věc Církvi a světu pro záměry ve své vlastní mysli. Pán ustanovil zřízení Sionu. On ustanovil dokončení tohoto chrámu. On ustanovil, že spasení žijících a mrtvých bude dáváno v těchto údolích hor. A Všemohoucí Bůh ustanovil, že ďábel to nezmaří. Můžete-li tomu porozuměti, toto je k tomu klíč. (Z kázání na šestém zasedání pro zasvěcení chrámu Salt Lake, duben 1893. Strojopis ze zasvěcovacích shromáždění, archiv, Církevní dějepisné oddělení, Salt Lake City, Utah.)