Písma
Nauka a smlouvy 55


Oddíl 55

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Williamu W. Phelpsovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, tiskař, a jeho rodina právě přišli do Kirtlandu a Prorok vyhledal Pána kvůli informaci týkající se jeho.

1–3, W. W. Phelps je povolán a vyvolen, aby byl pokřtěn, aby byl vysvěcen starším a aby kázal evangelium; 4, Má také psáti knihy pro děti v církevních školách; 5–6, Má cestovati do Missouri, což bude území jeho práce.

1 Viz, tak praví Pán tobě, služebníče můj Williame, ano, a to Pán celé azemě: Ty jsi povolán a vyvolen; a až budeš bpokřtěn vodou, učiníš-li to s okem upřeným na slávu mou, budeš míti hříchy své odpuštěny a přijmeš Svatého Ducha vkládáním crukou;

2 A pak budeš vysvěcen rukou služebníka mého Josepha Smitha ml., abys byl starším pro tuto církev, abys kázal pokání a aodpuštění hříchů prostřednictvím křtu ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého.

3 A na kohokoli vložíš ruce své, budou-li zkroušení přede mnou, budeš míti moc dáti Svatého Ducha.

4 A opět, budeš vysvěcen, abys pomáhal služebníku mému Oliveru Cowderymu konati dílo tištění a vybírání a psaní aknih pro školy v této církvi, aby také malé děti mohly obdržeti poučení přede mnou tak, jak je mně příjemné.

5 A opět, vpravdě pravím tobě, z tohoto důvodu se vydáš na cestu svou se služebníky mými Josephem Smithem ml. a Sidneym Rigdonem, abys mohl býti ausazen v zemi dědictví svého, abys konal toto dílo.

6 A opět, nechť služebník můj Joseph Coe se také s nimi vydá na cestu svou. Zbytek bude oznámen později, tak jak chci já. Amen.