Písma
Nauka a smlouvy 79


Oddíl 79

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter je povolán kázati evangelium skrze Utěšitele.

1 Vpravdě pravím tobě, že je vůlí mou, aby služebník můj Jared Carter šel opět do východních zemí, od místa k místu a od města k městu, v moci avysvěcení, jímž byl vysvěcen, hlásaje radostné zvěsti veliké radosti, a to věčné evangelium.

2 A já na něj sešlu aUtěšitele, jenž ho bude učiti pravdě a cestě, kterou půjde;

3 A nakolik bude věrný, budu ho opět korunovati snopy.

4 Pročež, nechť se srdce tvé raduje, služebníče můj Jarede Cartere, a aneboj se, praví Pán tvůj, a to Ježíš Kristus. Amen.