Písma
Nauka a smlouvy 30


Oddíl 30

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi, Peteru Whitmerovi ml. a Johnu Whitmerovi ve Fayette ve státě New York v září 1830 po třídenní konferenci ve Fayette, ale předtím, než se starší Církve rozešli (History of the Church, 1:115–116). Původně byl tento materiál vydán jako tři zjevení; Prorokem byl spojen do jednoho oddílu pro vydání Nauky a smluv z roku 1835.

1–4, David Whitmer je ukázňován, protože zanedbával sloužiti pilně; 5–8, Peter Whitmer ml. má doprovázeti Olivera Cowderyho na misii k Lamanitům; 9–11, John Whitmer je povolán kázati evangelium.

1 Viz, pravím ti, aDavide, že ses bbál člověka a cnespoléhal ses na sílu ode mne, tak jak jsi měl.

2 Ale mysl tvá byla zaměstnávána věcmi apozemskými více než věcmi ode mne, tvého Tvůrce, a službou, ke které jsi byl povolán; a ty jsi nedbal Ducha mého a těch, kteří byli ustanoveni nad tebou, ale byl jsi přesvědčen těmi, kterým jsem nepřikázal.

3 Pročež, jsi ponechán, aby ses dotazoval sám pro sebe z ruky mé a apřemítal o věcech, jež jsi obdržel.

4 A domov tvůj bude v domě otce tvého, dokud ti nedám další přikázání. A budeš se věnovati aslužbě v církvi a před světem a v okolních krajinách. Amen.

5 Viz, pravím ti, aPetere, že se vydáš na bcestu svou s bratrem svým Oliverem; neboť přišel cčas, kdy je pro mne nutné, abys otevřel ústa svá, abys oznamoval evangelium mé; tudíž, neboj se, ale ddbej na slova a radu bratra svého, které ti bude dávati.

6 A buď sužován všemi strastmi jeho, vždy pozdvihuje srdce své ke mně v modlitbě a víře pro jeho i své vysvobození; neboť jsem mu dal moc zbudovati acírkev mou mezi bLamanity;

7 A nikoho jsem neurčil, aby byl rádcem jeho anad ním v církvi, ohledně církevních záležitostí, kromě bratra jeho, Josepha Smitha ml.

8 Pročež, dbej na tyto věci a buď pilný v zachovávání přikázání mých, a budeš požehnán věčným životem. Amen.

9 Viz, pravím tobě, služebníče můj Johne, že ty započneš od této doby nadále ahlásati evangelium mé jakoby bhlasem pozounu.

10 A práce tvá bude u bratra tvého Philipa Burroughse a v oné okolní krajině, ano, kdekoli můžeš býti vyslyšen, dokud ti nepřikáži odtud odejíti.

11 A veškerá práce tvá bude od nynějška v Sionu, s celou duší tvou; ano, budeš vždy otvírati ústa svá ve věci mé, aneboje se toho, co může učiniti bčlověk, neboť já jsem cs tebou. Amen.