Písma
Nauka a smlouvy 133


Oddíl 133

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio 3. listopadu 1831 (History of the Church, 1:229–234). Prorok v úvodu tohoto zjevení napsal: „V této době bylo mnoho věcí, které si starší přáli věděti ohledně kázání evangelia obyvatelům země a ohledně shromažďování; a abychom kráčeli v pravém světle a byli poučováni z výsosti, 3. listopadu 1831 jsem se tázal Pána a obdržel jsem následující důležité zjevení.“ (History of the Church, 1:229.) Tento oddíl byl nejprve přidán ke knize Nauka a smlouvy jako dodatek a následně mu bylo určeno číslo oddílu.

1–6, Svatým je přikázáno, aby se připravili na druhý příchod; 7–16, Všem lidem je přikázáno, aby uprchli z Babylona, přišli do Sionu a připravili se na veliký den Páně; 17–35, On se postaví na horu Sion, kontinenty se stanou jednou zemí a ztracené kmeny Izraele se navrátí; 36–40, Evangelium bylo znovuzřízeno skrze Josepha Smitha, aby bylo kázáno po celém světě; 41–51, Pán sestoupí s odplatou na zlovolné; 52–56, Bude to rok jeho vykoupených; 57–74, Evangelium bude vysláno, aby spasilo Svaté a pro zničení zlovolných.

1 Poslouchejte, ó vy lidé církve mé, praví Pán, váš Bůh, a slyšte slovo Páně ohledně sebe –

2 Pán, jenž apřijde náhle do chrámu svého; Pán, jenž sestoupí na svět s prokletím k bsoudu; ano, na všechny národy, které zapomínají na Boha, a na všechny bezbožné mezi vámi.

3 Neboť on aobnaží svaté rámě své v očích všech národů a všechny končiny země uvidí bspasení Boha svého.

4 Pročež, připravte se, připravte se, ó lide můj; posvěťte se; shromážděte se, ó vy lidé církve mé, v zemi Sion, vy všichni, jimž nebylo přikázáno zůstati.

5 Vyjděte z aBabylona. Buďte bčistí, vy, již nosíte nádoby Páně.

6 Svolejte posvátná shromáždění svá a často spolu arozmlouvejte. A nechť každý člověk vzývá jméno Páně.

7 Ano, vpravdě pravím vám opět, přišel čas, kdy hlas Páně je pro vás: Vyjděte z Babylona; ashromážděte se z prostředku národů, od bčtyř větrů, od jednoho konce nebe k druhému.

8 aVyšlete starší církve mé k národům, které jsou daleko, na bostrovy mořské; vyšlete do cizích zemí; volejte ke všem národům, nejprve k cpohanům a potom k dŽidům.

9 A vizte a hleďte, toto bude volání jejich a hlas Páně pro všechny lidi: Vyjděte do země Sion, aby hranice lidu mého mohly býti rozšířeny a aby akůly jeho mohly býti posíleny a aby bSion mohl vyjíti do okolních krajin.

10 Ano, nechť volání vyjde mezi všechny lidi: Probuďte se a povstaňte a vyjděte, abyste se setkali s aŽenichem; vizte a hleďte, Ženich přichází; vyjděte, abyste se s ním setkali. Připravte se na bveliký den Páně.

11 aBděte, tudíž, neboť bneznáte dne ani hodiny.

12 Nechť tudíž ti, kdož jsou amezi pohany, uprchnou do bSionu.

13 A nechť ti, kdož jsou z aJudy, uprchnou do bJeruzaléma, k chorám Pánova ddomu.

14 Vyjděte z prostředku národů, a to z Babylona, ze středu zlovolnosti, což jest duchovní Babylon.

15 Ale vpravdě, tak praví Pán, nechť útěk váš není ve aspěchu, ale nechť jsou všechny věci připraveny před vámi; a ten, kdo jde, nechť se bneohlíží zpět, aby na něj nepřišlo náhlé zničení.

16 Poslouchejte a slyšte, ó vy obyvatelé země. aNaslouchejte, vy starší církve mé, společně a slyšte hlas Páně; neboť on volá na všechny lidi a přikazuje všem lidem všude, aby činili bpokání.

17 Neboť vizte, Pán Bůh avyslal anděla volajícího skrze prostředek nebe, řkoucího: Připravujte cestu Páně a bpřímé čiňte stezky jeho, neboť hodina cpříchodu jeho je blízko –

18 Kdy se aBeránek postaví na bhoru Sion a s ním csto a čtyřicet čtyři tisíce, majících jméno Otce jeho napsané na čele svém.

19 Pročež, připravte se na apříchod bŽenicha; vyjděte, vyjděte, abyste se s ním setkali.

20 Neboť vizte, apostaví se na horu Olivetskou a na mohutný oceán, a to na velikou hloubku, a na ostrovy mořské a na zem Sion.

21 A bude amluviti hlasem svým ze bSionu a bude hovořiti z Jeruzaléma a hlas jeho bude slyšeti mezi všemi lidmi;

22 A bude to hlas jako ahlas vod mnohých a jako hlas bhromu velikého, který czboří hory, a údolí nebudou nalezena.

23 On přikáže hloubce veliké a ta bude zatlačena zpět do zemí severních a aostrovy se stanou jednou zemí;

24 A země aJeruzalém a země Sion se vrátí zpět na své vlastní místo a země bude jako byla ve dnech předtím, než byla brozdělena.

25 A Pán, a to Spasitel, se postaví uprostřed lidu svého a bude avládnouti nad veškerým tělem.

26 A ti, kdož jsou v azemích severních, přijdou na paměť před Pánem; a prorokové jejich uslyší hlas jeho a nebudou se nadále zdržovati; a udeří skály a led bude v přítomnosti jejich stékati.

27 A asilnice bude postavena uprostřed veliké hloubky.

28 Nepřátelé jejich se stanou kořistí jejich,

29 A na aneúrodných pouštích vystoupí tůně vody živé; a vyprahlá půda nebude nadále zemí žíznivou.

30 A přinesou bohaté poklady své dětem aEfraimovým, služebníkům mým.

31 A hranice věčných apahorků se budou chvěti v přítomnosti jejich.

32 A padnou tam a budou korunováni slávou, a to v Sionu, skrze ruce služebníků Páně, a to dětí Efraimových.

33 A budou naplněni apísněmi věčné radosti.

34 Vizte, toto je požehnání věčného Boha pro akmeny Izraele a bohatější požehnání na hlavu bEfraimovu a druhů jeho.

35 A také ti z kmene aJudova, po bolesti své, budou posvěceni ve bsvatosti před Pánem, aby dleli v přítomnosti jeho dnem i nocí, na věky věků.

36 A nyní, vpravdě praví Pán, aby tyto věci mohly býti známy mezi vámi, ó obyvatelé země, vyslal jsem aanděla svého letícího skrze prostředek nebe, majícího bevangelium věčné, jenž se ukázal některým, a svěřil ho člověku, jenž se ukáže mnohým, kteří dlejí na zemi.

37 A toto aevangelium bude bkázáno ckaždému národu a pokolení a jazyku a lidu.

38 A služebníci Boží vyjdou, řkouce silným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina soudu jeho;

39 A auctívejte toho, jenž učinil nebe a zemi a moře a prameny vod –

40 Vzývajíce jméno Páně dnem i nocí řkouce: Ó kéž bys aprotrhl nebesa, kéž bys sestoupil, kéž by hory mohly stékati v přítomnosti tvé.

41 A to bude zodpověděno na hlavu jejich; neboť přítomnost Páně bude jako tavicí oheň, jenž spaluje, a jako oheň, jenž způsobuje, aby vody avřely.

42 Ó Pane, ty sestoupíš, abys učinil jméno své známým protivníkům svým, a všechny národy se budou chvěti v přítomnosti tvé –

43 Až učiníš děsivé věci, věci, které oni nevyhlížejí;

44 Ano, až sestoupíš a hory budou stékati v přítomnosti tvé, asetkáš se s tím, kdo se raduje a činí spravedlivost, kdo na tebe pamatuje na cestách tvých.

45 Neboť od počátku světa lidé neslyšeli ani uchem nevnímali ani žádné oko nevidělo, ó Bože, kromě tebe, jak veliké věci jsi apřipravil pro toho, kdo tě bočekává.

46 A bude se říkati: aKdo je ten, jenž bsestupuje od Boha v nebi v šatu obarveném; ano, z krajin, které nejsou známy, oděný v nádherném oděvu svém, putující ve velikosti síly své?

47 A on řekne: Já jsem ten, kdo promlouval ve spravedlivosti, mocný, abych spasil.

48 A Pán bude ačervený v oděvu svém a šat jeho jako toho, kdo šlape ve vinné kádi.

49 A tak veliká bude sláva přítomnosti jeho, že aslunce si skryje v hanbě tvář a měsíc zadrží světlo své a hvězdy budou vrženy z místa svého.

50 A hlas jeho bude slyšeti: aŠlapal jsem vinný lis sám a uvedl jsem soud na všechny lidi; a nikdo nebyl se mnou;

51 A podupal jsem je v prchlivosti své a pošlapal jsem je v hněvu svém a krví jejich jsem apokropil šat svůj a poskvrnil celý oděv svůj; neboť toto byl den odplaty, který byl v srdci mém.

52 A nyní rok vykoupených mých přišel; a budou připomínati milující laskavost Pána svého a vše, co jim udělil podle dobrotivosti své a podle milující laskavosti své, na věky věků.

53 Všemi astrastmi jejich on byl sužován. A anděl z přítomnosti jeho je zachraňoval; a v blásce své a ve slitování svém je cvykoupil a podpíral je a nesl je po všechny dávné dny;

54 Ano, a aEnoch také, a ti, kteří byli s ním; prorokové, kteří byli před ním; a bNoé také, a ti, kteří byli před ním; a cMojžíš také, a ti, kteří byli před ním;

55 A od Mojžíše k Eliášovi a od Eliáše k Janovi, kteří byli s Kristem při avzkříšení jeho, a svatí apoštolové s Abrahamem, Izákem a Jákobem budou v přítomnosti Beránkově.

56 A ahroby bsvatých budou cotevřeny; a oni vyjdou a budou státi na dpravici Beránkově, až on se postaví na ehoru Sion a na svaté město fNový Jeruzalém; a budou zpívati gpíseň hBeránkovu, dnem i nocí, na věky věků.

57 A pro tuto příčinu, aby lidé mohli býti učiněni podílníky asláv, které budou zjeveny, Pán vyslal plnost bevangelia svého, věčnou smlouvu svou, rozmlouvaje v jasnosti a jednoduchosti –

58 Aby připravil slabé na ony věci, jež přicházejí na zemi, a pro Pánovo pověření v ten den, kdy aslabí zahanbí moudré a jeden bmalý se stane silným národem a cdva přimějí desítky tisíců svých k útěku.

59 A slabými věcmi země bude Pán amlátiti národy mocí Ducha svého.

60 A pro tuto příčinu byla tato přikázání dána; bylo přikázáno, aby byla zadržena před světem v den, kdy byla dána, ale nyní mají avyjítibveškerému tělu –

61 A to podle mysli a vůle Páně, jenž vládne nad veškerým tělem.

62 A tomu, kdo činí apokání a bposvěcuje se před Pánem, bude dán cživot věčný.

63 A na těch, již aneposlouchají hlas Páně, bude naplněno to, co bylo napsáno prorokem Mojžíšem, že budou bodříznuti z prostředku lidu.

64 A také to, co bylo napsáno prorokem aMalachiášem: Neboť vizte, přichází bden, který bude chořeti jako pec, a všichni pyšní, ano, a všichni ti, již si počínají zlovolně, budou strništěm; a ten den, který přichází, je spálí, praví Pán zástupů, takže jim neponechá ani kořene, ani větve.

65 Pročež, toto bude odpověď Páně pro ně:

66 V onen den, kdy jsem přišel ke svým vlastním, žádný člověk mezi vámi mne anepřijal a vy jste byli vyhnáni.

67 Když jsem opět zavolal, nebylo nikoho z vás, aby odpověděl; nicméně apaže má nebyla nikterak zkrácena, abych nemohl vykoupiti, ani bmoc má k vysvobození.

68 Vizte, pokáráním svým avysušuji moře. Řeky činím pustinou; ryby jejich zapáchají a umírají žízní.

69 Oblékám nebesa v čerň a žíni dávám jim za oděv.

70 A atoto budete míti z ruky mé – ulehnete v žalu.

71 Vizte a hleďte, není nikoho, kdo by vás vysvobodil; neboť jste neposlouchali hlasu mého, když jsem na vás volal z nebes; nevěřili jste služebníkům mým, a když byli aposláni k vám, nepřijali jste je.

72 Pročež, oni svědectví azpečetili a zákon zavázali a vy jste byli vydáni temnotě.

73 Ti odejdou do zevní temnoty, kde je apláč a nářek a skřípění zubů.

74 Vizte, Pán, váš Bůh, to pravil. Amen.