Písma
  Nauka a smlouvy 118
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 118

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838 jako odpověď na úpěnlivou prosbu: „Ukaž nám svou vůli, Ó Pane, ohledně Dvanácti.“ (History of the Church, 3:46.)

  1–3, Pán se postará o rodiny Dvanácti; 4–6, Uprázdněná místa mezi Dvanácti jsou zaplněna.

  1 Vpravdě tak praví Pán: Nechť se ihned koná konference; nechť Dvanáct je zorganisováno; a nechť jsou určeni muži, aby adoplnili místo těch, kteří odpadli.

  2 Nechť služebník můj aThomas zůstane po nějaký čas v zemi Sion, aby vydal slovo mé.

  3 Nechť zbytek pokračuje od té hodiny v kázání, a budou-li to činiti ve vší pokoře srdce, v mírnosti a apokoře a btrpělivosti, já, Pán, jim dávám příslib, že se postarám o rodiny jejich; a mocné dveře jim budou otevřeny od nynějška.

  4 A příští jaro nechť odejdou, aby přepluli veliké vody a tam rozšiřovali evangelium mé, plnost jeho, a vydávali svědectví o jménu mém.

  5 Nechť se rozloučí se svatými mými ve městě Far West dvacátého šestého dne příštího dubna na stavebním místě domu mého, praví Pán.

  6 Nechť služebník můj John Taylor a také služebník můj John E. Page a také služebník můj Wilford Woodruff a také služebník můj Willard Richards jsou určeni, aby zaplnili místa těch, kteří odpadli, a nechť jsou oficiálně zpraveni o určení svém.