Písma
Nauka a smlouvy 37

Oddíl 37

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v blízkosti Fayette ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:139). Je v něm dáno první přikázání ohledně shromáždění v této dispensaci.

1–4, Svatí jsou svoláváni, aby se shromáždili ve státě Ohio.

1 Vizte, pravím vám, že není pro mne nutné, abyste apřeložili ještě více, než půjdete do Ohia, a to kvůli nepřátelům a pro dobro vaše.

2 A opět, pravím vám, že nepůjdete, dokud nebudete kázati evangelium mé v oněch částech a neposílíte církev, kdekoli se nalézá, a obzvláště v aColesville; neboť, vizte, oni se ke mně modlí s velikou vírou.

3 A opět, dávám přikázání církvi, že je pro mne nutné, aby se shromáždili v aOhiu pro dobu, kdy se k nim vrátí služebník můj Oliver Cowdery.

4 Vizte, zde je moudrost, a nechť se každý člověk arozhoduje sám za sebe, dokud nepřijdu. Tak jest. Amen.