Písma
Nauka a smlouvy 91


Oddíl 91

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 9. března 1833 (History of the Church, 1:331–332). Prorok byl v této době zaměstnán překladem Starého zákona. Když došel k té části dávných záznamů, které se nazývají apokryfy, tázal se Pána a obdržel tento pokyn.

1–3, Apokryfy jsou většinou přeloženy správně, ale obsahují mnoho doplňků rukou lidskou, které nejsou pravdivé; 4–6, Jsou prospěšné pro ty, kteří jsou osvíceni Duchem.

1 Vpravdě, tak vám praví Pán ohledně aapokryfů – Je mnoho věcí v nich obsažených, které jsou pravdivé a většinou jsou přeloženy správně;

2 Je mnoho věcí v nich obsažených, které nejsou pravdivé, což jsou doplňky rukou lidskou.

3 Vpravdě, pravím vám, že není nutné, aby byly apokryfy přeloženy.

4 Tudíž, kdo je čte, nechť arozumí, neboť Duch projevuje pravdu;

5 A kdo je osvícen aDuchem, získá z nich prospěch;

6 A kdo nepřijímá Duchem, nemůže míti prospěch. Tudíž není nutné, aby byly přeloženy. Amen.