Písma
Nauka a smlouvy 38


Oddíl 38

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Fayette ve státě New York 2. ledna 1831 (History of the Church, 1:140–143). Bylo to při příležitosti konference Církve.

1–6, Kristus stvořil všechny věci; 7–8, Je uprostřed svých Svatých, kteří ho brzy uvidí; 9–12, Veškeré tělo je před ním zkaženo; 13–22, Zemi zaslíbení vyhradil pro své Svaté na čas i na věčnost; 23–27, Svatým je přikázáno, aby byli jedno a aby si vážili jeden druhého jako bratří; 28–29, Jsou předpověděny války; 30–33, Svatým bude dána moc z výsosti a vyjdou mezi všechny národy; 34–42, Církvi je přikázáno, aby pečovala o chudé a potřebné a aby usilovala o bohatství věčnosti.

1 Tak praví Pán, váš Bůh, a to Ježíš Kristus, Veliký a Jsem, Alfa i Oméga, bpočátek i konec, tentýž, jenž hleděl na široké rozpětí věčnosti a na všechny serafínské czástupy nebes, ddříve než svět byl eučiněn;

2 Tentýž, jenž azná všechny věci, neboť bvšechny věci jsou přítomné před očima mýma;

3 Já jsem tentýž, který promluvil, a svět byl aučiněn a všechny věci přišly skrze mne.

4 Já jsem tentýž, jenž vzal aSion Enochův do svého vlastního lůna; a vpravdě pravím, dokonce tolik, kolik jich buvěřilo ve jméno mé, neboť já jsem Kristus a svým vlastním jménem a mocí ckrve, kterou jsem prolil, jsem za ně prosil před Otcem.

5 Ale vizte, zbytek azlovolných držím v břetězech temnoty až do csoudu velikého dne, jenž přijde na konci země;

6 A právě tak dám, aby byli drženi zlovolní, kteří nechtějí slyšeti hlas můj, ale zatvrzují srdce své, a běda, běda, běda je osud jejich.

7 Ale vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že aoči mé spočívají na vás. Jsem ve bstředu vašem, a vy mne nemůžete viděti;

8 Avšak brzy přijde den, kdy mne auvidíte a budete věděti, že já jsem; neboť závoj temnoty bude brzy roztržen a ten, jenž není bočistěn, toho dne cneobstojí.

9 Pročež opásejte bedra svá a buďte připraveni. Vizte, akrálovství je vaše a nepřítel vás nepřemůže.

10 Vpravdě pravím vám, vy jste ačisti, ale ne zcela; a není nikoho jiného, v němž by se mi tak dobře bzalíbilo;

11 Neboť veškeré atělo je přede mnou zkaženo; a moci btemnoty převládají na zemi, mezi dětmi lidskými, v přítomnosti všech zástupů nebes –

12 Což způsobuje, že vládne ticho a celá věčnost je arozbolněna a bandělé čekají na velký příkaz cpožnouti zemi, shromážditi dkoukol, aby mohl býti espálen; a vizte, nepřítel je spolčen.

13 A nyní, ukazuji vám tajemství, věc, která se děje v tajných komnatách, aby uskutečnila v průběhu času dokonce vaše azničení, a vy jste to nevěděli;

14 Ale nyní vám to říkám, a vy jste požehnaní, ne pro nepravost svou, ani pro nevěřící srdce své, neboť vpravdě někteří z vás jsou vinni přede mnou, ale budu milosrdný k slabosti vaší.

15 Tudíž, buďte od nynějška nadále asilní; bnebojte se, neboť království je vaše.

16 A pro spasení vaše vám dávám přikázání, neboť jsem slyšel modlitby vaše a achudí si stěžovali přede mnou a bbohaté jsem já učinil a veškeré tělo je mé a já cnestraním osobám.

17 A učinil jsem zemi bohatou a vizte, je apodnožím mým, pročež opět budu na ní státi.

18 A já vám nabízím větší bohatství, a považuji za vhodné vám ho dáti, a to zemi zaslíbení, zemi oplývající mlékem a medem, na které nebude žádné prokletí, až přijde Pán;

19 A já vám ji dám jako zemi vašeho dědictví, budete-li o to usilovati celým srdcem svým.

20 A toto bude smlouva moje s vámi: vy ji budete míti jako zemi dědictví svého a adědictví dětí svých na věky, dokud země bude trvati, a budete ji opět vlastniti na věčnosti, aby již nikdy nepominula.

21 Ale vpravdě pravím vám, že časem nebudete míti žádného krále ani vládce, neboť já budu vaším akrálem a budu bdíti nad vámi.

22 Pročež, slyšte hlas můj a anásledujte mne, a budete bsvobodným lidem, a nebudete míti žádných zákonů, ale zákony moje, až přijdu, neboť já jsem váš czákonodárce, a co může zadržeti ruku mou?

23 Ale vpravdě pravím vám, aučte jeden druhého podle úřadu, ke kterému jsem vás určil;

24 A nechť si každý člověk aváží bratra svého jako sebe sama a pěstuje bctnost a csvatost přede mnou.

25 A opět pravím vám, nechť si každý člověk váží bratra svého jako sebe sama.

26 Neboť který člověk mezi vámi, maje dvanáct synů, a nestraní jim, a oni mu slouží poslušně a on říká jednomu: Buď oblečen v roucho a sedni si tuto; a druhému: Buď oblečen v hadry a sedni si tamto – a hledí na syny své a praví já jsem spravedlný?

27 Vizte, toto jsem vám dal jako podobenství, a je to tak, jako já jsem. Pravím vám: Buďte ajedno; a nejste-li jedno, nejste moji.

28 A opět, pravím vám, že nepřítel v tajných komnatách vám usiluje o aživot.

29 Slyšíte o aválkách v dalekých zemích a pravíte, že budou brzo veliké války v dalekých zemích, ale neznáte srdce lidí ve své vlastní zemi.

30 Říkám vám tyto věci kvůli modlitbám vašim; pročež, auchovávejte jako poklad bmoudrost v nitru svém, aby vám zlovolnost lidí tyto věci nezjevila skrze jejich zlovolnost způsobem, který bude promlouvati do uší vašich hlasem silnějším než ten, který bude otřásati zemí; ale jste-li připraveni, nebudete se báti.

31 A abyste mohli uniknouti moci nepřítele a býti shromážděni ke mně jako spravedlivý lid, bez aposkvrny a bez úhony –

32 Pročež, pro tuto příčinu jsem vám dal přikázání, abyste šli do aOhia; a tam vám dám bzákon svůj; a tam budete cobdarováni mocí z výsosti;

33 A odtamtud všichni, které chci, vyjdou mezi avšechny národy, a bude jim řečeno, co budou činiti; neboť mám uloženo v zásobě veliké dílo, neboť Izrael bude bspasen a já je povedu, kamkoli chci, a žádná moc cnezadrží ruku mou.

34 A nyní, dávám církvi v těchto končinách přikázání, že jistí mužové mezi nimi budou určeni, a budou určeni ahlasem církve;

35 A budou se starati o chudé a potřebné a budou jim poskytovati aúlevu, aby netrpěli; a budou je posílati na místo, které jsem jim přikázal;

36 A toto bude práce jejich, spravovati záležitosti majetku této církve.

37 A ti, kteří mají farmy, jež nemohou býti prodány, nechť je opustí nebo pronajmou, jak se jim zdá dobré.

38 Hleďte, aby byly všechny věci uchovávány; a až budou mužové aobdarováni mocí z výsosti a vysláni, všechny tyto věci budou shromažďovány do lůna církve.

39 A hledáte-li abohatství, kteréžto je vůlí Otcovou vám dáti, budete nejbohatšími ze všech lidí, neboť budete míti bohatství věčnosti; a musí nezbytně býti, aby bbohatství země bylo moje, abych je dával; ale varujte se cpýchy, abyste se nestali jako dNefité za stara.

40 A opět, pravím vám, dávám vám přikázání, aby každý člověk, jak starší, kněz, učitel, tak také člen, šli s mocí svou, s prací arukou svých, aby připravili a uskutečnili věci, které jsem přikázal.

41 A nechť akázání vaše je hlasem bvarovným, každý člověk bližnímu svému, v poklidu a v mírnosti.

42 A avyjděte z prostředku zlovolných. Zachraňte se. Buďte čistí, vy, již nosíte nádoby Páně. Tak jest. Amen.