Písma
  Nauka a smlouvy 33
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 33

  Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi a Northropu Sweetovi ve Fayette ve státě New York v říjnu 1830 (History of the Church, 1:126–127). Při zaznamenávání tohoto zjevení Prorok prohlásil, že „Pán je vždy připraven poučiti takové, kteří pilně hledají ve víře“ (History of the Church, 1:126).

  1–4, Dělníci jsou povoláváni, aby oznamovali evangelium v jedenácté hodině; 5–6, Církev je zřízena a vyvolení budou shromažďováni; 7–10, Čiňte pokání, neboť království nebeské je na dosah; 11–15, Církev je zbudována na skále evangelia; 16–18, Připravte se na příchod Ženicha.

  1 Vizte, pravím vám, služebníci moji Ezro a Northrope, otevřete uši své a poslouchejte hlas Pána, svého Boha, jehož aslovo je živé a mocné, ostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení vedví kloubů i morku, duše i ducha; a je rozeznavatelem myšlenek a bzáměrů srdce.

  2 Neboť vpravdě, vpravdě, pravím vám, že jste povoláni pozdvihnouti hlas svůj jakoby azvukem pozounu, abyste oznamovali evangelium mé tomuto pokřivenému a zvrácenému pokolení.

  3 Neboť vizte, apole je již bílé ke žni; a toto je bjedenáctá hodina a cnaposledy, kdy budu povolávati dělníky na vinici svou.

  4 A avinice má se bzkazila, každý kousek; a není nikoho, kdo činí cdobro, kromě několika; a oni dchybují v mnoha případech kvůli ekněžským lstivostem, majíce všichni mysl zkaženou.

  5 A vpravdě, vpravdě, pravím vám, že tuto acírkev jsem bzřídil a povolal z pustiny.

  6 A právě tak ashromáždím vyvolené své ze bčtyř stran země, vpravdě tolik, kolik jich bude věřiti ve mne a bude poslouchati hlas můj.

  7 Ano, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že pole je již bílé ke žni; pročež, rozmachujte se srpem svým a žněte se vší svou mocí, myslí a silou.

  8 aOtevírejte ústa svá, a ona budou naplněna a vy se stanete takovými jako bNefi za stara, který putoval z Jeruzaléma v pustině.

  9 Ano, otevírejte ústa svá a nešetřte, a budete obtíženi asnopy na zádech svých, neboť hle, já jsem s vámi.

  10 Ano, otevírejte ústa svá, a ona budou naplněna, řkouce: Čiňte pokání, čiňte apokání a připravujte cestu Páně a přímé čiňte stezky jeho; neboť království nebeské je na dosah;

  11 Ano, čiňte pokání a buďte apokřtěni, jeden každý z vás na odpuštění hříchů svých; ano, buďte pokřtěni vpravdě vodou a pak přichází křest ohněm a Duchem Svatým.

  12 Vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, toto je aevangelium mé; a pamatujte, že oni budou míti víru ve mne, jinak nemohou býti nikterak spaseni;

  13 A na této askále zbuduji církev svou; ano, na této skále jste zbudováni vy, a budete-li pokračovati, bbrány pekelné vás nepřemohou.

  14 A budete pamatovati na církevní ačlánky a smlouvy, abyste je dodržovali.

  15 A ty, kteří mají víru, budete akonfirmovati v církvi mé vkládáním brukou a já jim udělím cdar Ducha Svatého.

  16 A Kniha Mormonova a svatá apísma jsou mnou dána pro vaše bpoučení; a moc Ducha mého cobživuje všechny věci.

  17 Pročež buďte věrni, vždy se modlíce, majíce lampy své připraveny a hořící, a olej při sobě, abyste mohli býti připraveni při příchodu aŽenicha –

  18 Neboť vizte, vpravdě, vpravdě, pravím vám, že apřijdu rychle. Tak jest. Amen.