Písma
  Nauka a smlouvy 129
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 129

  Pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Nauvoo ve státě Illinois 9. února 1843, oznamující tři hlavní klíče, kterými může býti rozpoznána správná povaha sloužících andělů a duchů (History of the Church, 5:267).

  1–3, V nebi jsou jak vzkříšená, tak duchovní těla; 4–9, Jsou dány klíče, jimiž mohou býti rozpoznáni poslové zpoza závoje.

  1 anebi jsou dva druhy bytostí, totiž: bAndělé, kteří jsou cvzkříšenými bytostmi, majícími tělo z masa a kostí –

  2 Na příklad Ježíš řekl: Dotýkejte se mne a vizte, neboť duch amasa a kostí nemá, jako vidíte, že já mám.

  3 Za druhé: aduchové bspravedlných lidí učinění dokonalými, ti, kdož nejsou vzkříšeni, ale dědí stejnou slávu.

  4 Když přichází posel řka, že má poselství od Boha, nabídni mu ruku svou a požádej ho, aby si s tebou potřásl rukou.

  5 Je-li andělem, učiní tak a ty budeš cítiti ruku jeho.

  6 Je-li duchem spravedlného člověka učiněného dokonalým, přijde ve slávě své; neboť to je jediný způsob, jakým se může ukázati –

  7 Požádej ho, aby si s tebou potřásl rukou, ale on se nepohne, protože to je v rozporu s řádem nebe, aby spravedlný člověk klamal; ale přesto poselství své předá.

  8 Je-li to aďábel jako anděl světla, když ho požádáš, aby ti potřásl rukou, nabídne ti ruku svou a ty nebudeš cítiti nic; můžeš ho tudíž odhaliti.

  9 Toto jsou tři hlavní klíče, jimiž můžeš rozeznávati, zda je jakékoli přisluhování od Boha.