Písma
Nauka a smlouvy 80


Oddíl 80

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett a Eden Smith jsou povoláni kázati na jakémkoli místě, které si zvolí.

1 Vpravdě, tak praví Pán tobě, služebníku svému Stephenu Burnettovi: Jdi, jdi do světa a akaž evangelium každému stvoření, které přijde do doslechu hlasu tvého.

2 A poněvadž si přeješ společníka, dám ti služebníka svého Edena Smitha.

3 Pročež, jděte a kažte evangelium mé, ať na sever nebo na jih, na východ nebo na západ, nezáleží na tom, neboť nemůžete jíti špatně.

4 Tudíž, oznamujte věci, které jste slyšeli a kterým vpravdě věříte a o kterých vpravdě avíte, že jsou pravdivé.

5 Vizte, toto je vůle toho, jenž vás apovolal, vašeho Vykupitele, a to Ježíše Krista. Amen.