Písma
Nauka a smlouvy 43


Oddíl 43

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v únoru 1831 (History of the Church, 1:154–156). V té době byli někteří členové Církve znepokojeni lidmi uvádějícími falešná tvrzení, že jsou zjevovatelé. Prorok se tázal Pána a obdržel toto sdělení určené starším Církve. První část pojednává o záležitostech církevního řízení, druhá část obsahuje varování, které mají starší předávati národům země.

1–7, Zjevení a přikázání přicházejí pouze skrze jednoho určeného; 8–14, Svatí jsou posvěceni tím, že jednají ve vší svatosti před Pánem; 15–22, Starší jsou vysláni, aby hlásali pokání a připravovali lidi na veliký den Páně; 23–28, Pán volá na lidi svým vlastním hlasem a skrze síly přírody; 29–35, Přijde milénium a svázání Satana.

1 Ó poslouchejte, vy starší církve mé, a nakloňte ucho slovům, která k vám budu promlouvati.

2 Neboť vizte, vpravdě, vpravdě pravím vám, že jste obdrželi přikázání jako azákon pro církev mou skrze toho, jehož jsem vám určil, aby přijímal bpřikázání a zjevení z ruky mé.

3 A toto budete věděti s jistotou – že nikdo jiný není pro vás určen přijímati přikázání a zjevení, dokud on nebude vzat, jestliže azůstane ve mně.

4 Ale vpravdě, vpravdě pravím vám, že anikdo jiný nebude určený k tomuto daru, ledaže by to bylo skrze něho; neboť jestliže mu bude odňat, nebude míti moci, kromě moci určiti jiného na své místo.

5 A toto bude pro vás zákonem, že nebudete přijímati učení nikoho, kdo přijde před vás, jako zjevení nebo přikázání;

6 A toto vám dávám, abyste nebyli aoklamáni, abyste mohli věděti, že nejsou ode mne.

7 Neboť vpravdě pravím vám, že ten, kdo je avysvěcen mnou, vejde bbranou a bude vysvěcen, jak jsem vám řekl dříve, aby učil tato zjevení, která jste obdrželi a obdržíte skrze toho, jehož jsem určil.

8 A nyní, vizte, dávám vám přikázání, že když jste shromážděni, budete se vzájemně apoučovati a vzdělávati, abyste mohli věděti, jak jednati a říditi církev mou, jak jednati ohledně bodů zákona mého a přikázání, která jsem dal.

9 A tak budete poučeni v zákonu církve mé a budete aposvěceni tím, co jste obdrželi, a zavážete se jednati ve vší svatosti přede mnou –

10 Takže nakolik budete toto činiti, bude sláva apřidána ke království, které jste obdrželi. Nakolik to činiti nebudete, bude bodňato dokonce i to, co jste obdrželi.

11 Očistěte se od anepravosti, která je mezi vámi; posvěťte se přede mnou;

12 A přejete-li si slávy království, určete služebníka mého Josepha Smitha ml. a apodporujte ho přede mnou modlitbou víry.

13 A opět, pravím vám, přejete-li si atajemství království, opatřete pro něj potravu a oděv a jakoukoli věc, kterou potřebuje, aby uskutečnil dílo, které jsem mu přikázal;

14 A neučiníte-li to, zůstane s těmi, kteří ho přijali, abych si mohl odděliti ačistý lid před sebou.

15 Opět pravím, poslouchejte, vy starší církve mé, které jsem určil: Vy nejste vysláni, abyste byli učeni, ale abyste aučili děti lidské věcem, které jsem vložil do rukou vašich mocí bDucha svého;

16 A vy máte býti aučeni z výsosti. bPosvěťte se, a budete cobdarováni mocí, abyste mohli dávati tak, jak jsem pravil.

17 Poslouchejte, neboť vizte, aveliký bden Páně je blízko, na dosah.

18 Neboť přichází ten den, kdy Pán promluví ahlasem svým z nebe; nebesa se budou bchvěti a země se bude ctřásti a dpozoun Boží zazní dlouze a hlasitě a řekne spícím národům: Vy, svatí, evstaňte a žijte; vy hříšníci, fzůstaňte a gspěte, dokud nezavolám opět.

19 Pročež opásejte bedra svá, abyste nebyli nalezeni mezi zlovolnými.

20 Pozdvihněte hlasy své a nešetřete. Volejte k národům, aby činily pokání, k starým i mladým, porobeným i svobodným, řkouce: Připravte se na veliký den Páně;

21 Neboť jestliže já, jenž jsem člověkem, pozdvihuji hlas svůj a volám k vám, abyste činili pokání, a vy mne nenávidíte, co řeknete, až přijde ten den, kdy ahromy promluví hlasem svým z končin země, promlouvajíce k uším všech, kteří žijí, řkouce – Čiňte pokání a připravte se na veliký den Páně?

22 Ano, a opět, až se blesky budou míhati od východu na západ a promluví hlasem svým ke všemu, co žije, a způsobí, že v uších všech, kteří slyší, bude zníti, pravíce tato slova – Čiňte pokání, neboť veliký den Páně přichází?

23 A opět, Pán promluví hlasem svým z nebe řka: Poslouchejte, ó vy národy země, a slyšte slova toho Boha, který vás učinil.

24 Ó vy národy země, jak často bych vás shromažďoval, tak jako aslepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá, ale vy jste bnechtěli!

25 Jak často jsem na vás avolal ústy bslužebníků svých a skrze cslužbu andělů a svým vlastním hlasem a hlasem hromů a hlasem blesků a hlasem bouří a hlasem zemětřesení a velikých krupobití a hlasem dhladu a morů všemožného druhu a velikým zvukem pozounu a hlasem soudu a hlasem emilosrdenství po celý den a hlasem slávy a pocty a bohatství věčného života a spasil bych vás fvěčným spasením, ale vy jste nechtěli!

26 Vizte, přišel den, kdy kalich hněvu rozhořčení mého je plný.

27 Vizte, vpravdě pravím vám, že toto jsou slova Pána, vašeho Boha.

28 Pročež, pracujte, apracujte na vinici mé naposledy – naposledy volejte k obyvatelům země.

29 Neboť ve svém vlastním příhodném čase apřijdu na zem k soudu a lid můj bude vykoupen a bude vládnouti se mnou na zemi.

30 Neboť veliké amilénium, o kterém jsem promlouval ústy služebníků svých, přijde.

31 Neboť aSatan bude bsvázán, a až bude opět propuštěn, bude vládnouti jen ckrátký čas a potom přijde dkonec země.

32 A ten, kdo žije ve aspravedlivosti, bude v okamžiku bproměněn a země pomine jakoby ohněm.

33 A zlovolní odejdou do neuhasitelného aohně a konec jejich žádný člověk na zemi nezná ani nikdy znáti nebude, dokud nepřijdou přede mne k bsoudu.

34 Poslouchejte tato slova. Vizte, já jsem Ježíš Kristus, aSpasitel světa. bUchovávejte tyto věci jako poklad v srdci svém a nechť cvážnosti věčnosti dspočívají na emysli vaší.

35 Buďte arozvážní. Zachovávejte všechna přikázání má. Tak jest. Amen.