1. Nefi 22

Kapitola 22

Izrael bude rozptýlen po celé tváři země – Pohané budou kojiti a živiti Izrael evangeliem v posledních dnech – Izrael bude shromážděn a spasen a zlovolní shoří jako strniště – Království ďáblovo bude zničeno a Satan bude spoután. Kolem roku 588–570 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že poté, co jsem já, Nefi, přečetl tyto věci, jež byly vyryty na adeskách z mosazi, přišli ke mně moji bratří a pravili mi: Co znamenají tyto věci, které jsi četl? Viz, mají býti chápány podle věcí, jež jsou duchovní, jež se stanou podle ducha, a ne podle těla?

2 A já, Nefi, jsem jim pravil: Vizte, byly aprojeveny proroku hlasem bDucha; neboť Duchem jsou cprorokům oznamovány všechny věci, jež přijdou na děti lidské podle těla.

3 Pročež, to, o čem jsem četl, se týká věcí jak ačasných, tak duchovních; neboť se zdá, že dům Izraele bude dříve nebo později brozptýlen po celé tváři země, a také mezi všemi národy.

4 A vizte, jsou mnozí, kteří se již vytratili z povědomí těch, kteří jsou v Jeruzalémě. Ano, větší část všech akmenů byla bvyvedena; a jsou rozptýleni sem a tam po costrovech mořských; a kde jsou, nikdo z nás neví, jen to víme, že byli vyvedeni.

5 A protože byli vyvedeni, bylo o nich toto prorokováno, a také o všech těch, kteří budou potom rozptýleni a smícháni, pro Svatého Izraelského; neboť proti němu zatvrdí srdce své; pročež, budou rozptýleni mezi všemi národy a budou anenáviděni všemi lidmi.

6 Nicméně poté budou akojeni bpohany a Pán pozdvihl ruku svou k pohanům a vyzdvihl je jako korouhev a cděti jejich jsou neseny v náručí jejich a dcery jejich jsou neseny na ramenou jejich, tedy tyto věci, o nichž se mluví, jsou časné; neboť takové jsou smlouvy Páně s našimi otci; a jsme tím míněni my ve dnech, které přijdou, a také všichni naši bratří, kteří jsou z domu Izraele.

7 A znamená to, že přichází čas, že poté, co celý dům Izraele bude rozptýlen a smíchán, pozvedne Pán Bůh mezi apohany mocný národ, ano, dokonce na tváři této země; a jimi bude naše símě brozptýleno.

8 A poté, co bude naše símě rozptýleno, Pán Bůh bude pokračovati a vykoná mezi apohany bpodivuhodné dílo, jež bude velice ccenné pro naše símě; pročež, je to přirovnáno k tomu, že jsou pohany živeni a neseni v náručí jejich a na ramenou jejich.

9 A to bude také velice acenné pro pohany; a nejen pro pohany, ale bpro celý cdům Izraele, neboť je to seznamuje se dsmlouvami Otce nebe s Abrahamem řka: V esemeni tvém budou fpožehnána všechna pokolení země.

10 A přál bych si, bratří moji, abyste věděli, že žádné pokolení země nemůže býti požehnáno, aneobnaží-li on rámě své před očima všech národů.

11 Pročež, Pán Bůh bude nadále obnažovati rámě své před očima všech národů, když bude přinášeti smlouvy své a evangelium své těm, kteří jsou z domu Izraele.

12 Pročež, vyvede je opět ze zajetí a budou spolu ashromážděni v zemích svého dědictví; a budou vyvedeni z mrákoty a ze btmy; a poznají, že cPán je jejich dSpasitel a jejich Vykupitel, eMocný Izraelský.

13 A krev oné veliké a aohavné církve, jež je smilnicí vší země, se obrátí na jejich vlastní hlavy; neboť budou mezi sebou bválčiti a meč jejich cvlastních rukou padne na jejich vlastní hlavy a budou zpiti svou vlastní krví.

14 A všechny anárody, které budou válčiti proti tobě, ó dome Izraele, budou obráceny jeden proti druhému a bpadnou do jámy, kterou vykopaly, aby polapily lid Páně. A všichni, kteří cbojují proti Sionu, budou zničeni a ona veliká smilnice, která převracela pravé cesty Páně, ano, ona veliká a ohavná církev, se zřítí do dprachu a veliký bude její pád.

15 Neboť vizte, praví prorok, rychle přichází čas, kdy Satan již nebude míti moci nad srdcem dětí lidských; neboť brzy přijde den, kdy všichni pyšní a ti, kteří si počínají zlovolně, budou jako astrniště; a přichází den, kdy musejí býti bspáleni.

16 Neboť kvapně přichází čas, kdy plnost ahněvu Božího bude vylita na všechny děti lidské; neboť on nestrpí, aby zlovolní ničili spravedlivé.

17 Pročež, azachová bspravedlivé mocí svou, i kdyby musela přijíti plnost hněvu jeho, a spravedliví budou zachováni, dokonce tak, že nepřátelé jejich budou zničeni ohněm. Pročež, spravedliví se nemusejí báti; neboť tak praví prorok, oni budou zachráněni, i kdyby to mělo býti jako ohněm.

18 Vizte, bratří moji, pravím vám, že tyto věci musejí zakrátko přijíti; ano, dokonce musí přijíti krev a oheň a pára dýmu; a to musí nezbytně býti na tváři této země; a přijde to na lidi podle těla, pakliže budou zatvrzovati srdce své proti Svatému Izraelskému.

19 Neboť vizte, spravedliví nezahynou; neboť zajisté musí přijíti čas, kdy všichni ti, kteří bojují proti Sionu, budou odříznuti.

20 A Pán zajisté připraví cestu pro svůj lid, aby se naplnila slova Mojžíšova, jež promlouval řka: aProroka vám vzbudí Pán, váš Bůh, jako mne; toho budete poslouchati ve všech věcech, jež vám bude říkati. A stane se, že všichni ti, kteří onoho proroka poslouchati nebudou, budou z prostředku lidu bodříznuti.

21 A nyní, já, Nefi, vám oznamuji, že onen aprorok, o němž Mojžíš promlouval, je Svatý Izraelský; pročež, on bude vykonávati bsoud ve spravedlivosti.

22 A spravedliví se nemusejí báti, neboť to jsou ti, kteří nebudou poraženi. Ale království ďáblovo, jež bude zbudováno mezi dětmi lidskými, kteréžto království je zřízeno mezi těmi, kteří jsou v těle –

23 Neboť rychle přichází čas, kdy všechny acírkve, jež jsou zbudovány, aby dosáhly zisku, a všechny ty, jež jsou zbudovány, aby získaly moc nad tělem, a ty, jež jsou zbudovány, aby se staly boblíbenými v očích světa, a ty, jež vyhledávají žádosti těla a věci světa a hledí činiti všeliké nepravosti; ano, tedy všichni ti, kteří náležejí ke království ďáblovu, jsou ti, kteří se musejí báti a chvěti a ctřásti; to jsou ti, kteří musejí býti sraženi do prachu; to jsou ti, kteří musejí býti dstráveni jako strniště; a toto je podle slov proroka.

24 A rychle přichází čas, kdy spravedliví musejí býti vedeni jako ažírní býčci a Svatý Izraelský musí vládnouti v panování a moci a síle a veliké slávě.

25 A ashromažďuje své děti ze čtyř stran země; a počítá ovce své a ony ho znají; a bude jedno stádo a jeden bpastýř; a bude pásti ovce své a v něm naleznou cpastvu.

26 A pro spravedlivost lidu jeho nemá aSatan žádné moci; pročež, nemůže býti uvolněn po dobu bmnoha let; neboť nemá žádné moci nad srdcem lidí, neboť oni žijí ve spravedlivosti a Svatý Izraelský cvládne.

27 A nyní vizte, já, Nefi, vám pravím, že toto vše musí přijíti podle těla.

28 Ale, vizte, všechny národy, pokolení, jazyky a lidé budou dlíti bezpečně díky Svatému Izraelskému, pakliže budou činiti apokání.

29 A nyní, já, Nefi, končím; neboť se již neodvažuji o tom promlouvati.

30 Pročež, bratří moji, chtěl bych, abyste pomysleli na to, že tyto věci, jež byly napsány na adeskách z mosazi, jsou pravdivé; a dosvědčují, že člověk musí býti poslušen přikázání Božích.

31 Pročež, nemusíte se domnívati, že já a můj otec jsme jediní, kteří o tom svědčili a také tomu učili. Pročež, budete-li poslušni apřikázání a vytrváte-li do konce, budete posledního dne spaseni. A tak tomu jest. Amen.