Písma
Slova Mormonova 1


Slova Mormonova

Kapitola 1

Mormon zkracuje velké desky Nefiovy – Připojuje malé desky k dalším deskám – Král Beniamin zjednává v zemi mír. Kolem roku 385 po Kr.

1 A nyní já, aMormon, jsem připraven vydati záznam, který jsem tvořil, do rukou svého syna Moroniho, a vizte, byl jsem svědkem téměř úplného zničení svého lidu, Nefitů.

2 A je amnoho set let po příchodu Krista a já předávám tyto záznamy do rukou svého syna; a domnívám se, že on bude svědkem naprostého zničení mého lidu. Ale kéž Bůh dá, aby je mohl přežíti, aby mohl o nich něco napsati, a něco o Kristu, aby jim to snad jednoho dne mohlo bprospěti.

3 A nyní, promlouvám něco o tom, co jsem napsal; neboť poté, co jsem učinil azkráceníbdesek Nefiových, až po vládu onoho krále Beniamina, o němž mluvil Amaleki, hledal jsem mezi czáznamy, jež mi byly předány do rukou, a nalezl jsem tyto desky, které obsahovaly tuto krátkou zprávu proroků od Jákoba až po vládu onoho krále dBeniamina, a také mnohá slova Nefiova.

4 A to, co je na těchto deskách, mne atěší pro proroctví o příchodu Krista; a moji otcové vědí, že mnohá z nich se naplnila; ano, a já také vím, že tolik, kolik bylo o nás prorokováno do tohoto dne, se naplnilo, a tolik, kolik jich přesahuje tento den, se musí zajisté státi –

5 Pročež, vybral jsem atyto věci, abych jimi ukončil svůj záznam, kterýžto zbytek svého záznamu vyjmu z bdesek Nefiových; a nemohu napsati ani csetinu věcí svého lidu.

6 Ale vizte, vezmu tyto desky, jež obsahují tato prorokování a zjevení, a připojím je ke zbytku svého záznamu, neboť jsou mi drahé; a vím, že budou drahé mým bratřím.

7 A činím to pro amoudrý záměr; neboť tak mi to našeptává podle svého působení Duch Páně, který je ve mně. A nyní, já neznám všechny věci, ale Pán bzná všechny věci, jež přijdou; pročež, působí ve mně, abych činil podle vůle jeho.

8 A amodlím se k Bohu za své bratří, aby mohli opět dojíti poznání Boha, ano, vykoupení Krista; aby opět mohli býti bpříjemným lidem.

9 A nyní já, Mormon, se hotovím dokončiti svůj záznam, který vyjímám z desek Nefiových; a činím to podle poznání a porozumění, které mi dal Bůh.

10 Pročež, stalo se, že poté, co Amaleki avydal tyto desky do rukou krále Beniamina, ten je vzal a spojil je s bdalšími deskami, které obsahovaly záznamy, které byly předávány mezi ckráli z pokolení na pokolení až do dnů krále Beniamina.

11 A byly předávány od krále Beniamina z pokolení na pokolení, až se dostaly do amých rukou. A já, Mormon, se modlím k Bohu, aby mohly býti zachovány od této doby nadále. A já vím, že budou zachovány; neboť na nich jsou napsány veliké věci, z nichž můj lid a jeho bratří budou bsouzeni velikého a posledního dne, podle slova Božího, jež je psáno.

12 A nyní, ohledně tohoto krále Beniamina – měl nějaké sváry mezi svým vlastním lidem.

13 A stalo se také, že vojska Lamanitů sešla ze azemě Nefi, aby bojovala proti jeho lidu. Ale vizte, král Beniamin shromáždil svá vojska a postavil se proti nim; a bojoval silou své vlastní paže bmečem Labanovým.

14 A v síle Páně bojovali proti svým nepřátelům, dokud nepobili mnoho tisíc Lamanitů. A stalo se, že bojovali proti Lamanitům, dokud je nevyhnali ze všech zemí svého dědictví.

15 A stalo se, že poté tam byli falešní aKristové a jejich ústa byla zavřena a oni byli potrestáni podle svých zločinů;

16 A poté byli mezi lidem falešní proroci a falešní kazatelé a učitelé a tito všichni byli potrestáni podle svých zločinů; a poté, co bylo mnoho svárů a mnohá odštěpení se k Lamanitům, vizte, stalo se, že král Beniamin s pomocí svatých aproroků, kteří byli mezi jeho lidem –

17 Neboť vizte, král Beniamin byl asvatý muž a vládl svému lidu ve spravedlivosti; a v zemi bylo mnoho svatých mužů a oni promlouvali slovo Boží s bmocí a s pravomocí; a užívali mnoho costrosti pro tvrdošíjnost lidu –

18 Pročež, s pomocí těchto král Beniamin, skrze své působení veškerou mocí svého těla a schopností celé své duše, a také skrze proroky a jejich působení, opět zjednal v zemi mír.