Studijní pomůcky
Pokání


Pokání

Změna mysli a srdce, která přináší nový postoj k Bohu, k sobě a k životu obecně. Pokání vede k tomu, že se osoba odvrací od zlého a obrací své srdce a vůli k Bohu, podvoluje se Božím přikázáním a přáním a zanechává hříchu. Pravé pokání vychází z lásky k Bohu a z upřímného přání poslouchati jeho přikázání. Všechny zodpovědné osoby zhřešily a musejí činiti pokání, aby mohly pokračovati ke spasení. Pouze skrze usmíření Ježíše Krista se naše pokání může státi účinným a může býti přijato Bohem.