Studijní pomůcky
Modlitba
předchozí další

Modlitba

Uctivá komunikace s Bohem, během níž osoba vyjadřuje díky a prosí o požehnání. Modlitby jsou adresovány našemu Nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Modlitby mohou býti vyslovované buď nahlas, nebo potichu. Myšlenky osoby mohou býti také modlitbou, jsou-li směřovány k Bohu. Píseň spravedlivých může býti pro Boha modlitbou (NaS 25:12).

Cílem modlitby není měniti vůli Boží, ale zajistiti nám a dalším požehnání, která je již Bůh ochoten uděliti, ale o která musíme poprositi, abychom je získali.

Modlíme se k Otci v Kristově jménu (Jan 14:13–14; 16:23–24). Když jsou přání naše přáními Kristovými, jsme vpravdě schopni modliti se v Kristově jménu (Jan 15:7; NaS 46:30). Pak prosíme o věci, které jsou správné, a tak je Bůh může uděliti (3. Nefi 18:20). Některé modlitby zůstávají nezodpověděny, protože v žádném směru nepředstavují Kristovo přání, ale namísto toho vyvěrají ze sobeckosti člověka (Jakub 4:3; NaS 46:9). Jestliže prosíme Boha o nespravedlivé věci, obrátí se to ve skutečnosti k našemu odsouzení (NaS 88:65).