Studijní pomůcky
Písma


Písma

Slova psaná i promlouvaná svatými muži Božími, když jsou pohnuti Duchem Svatým. Oficiální kanonizovaná písma Církve dnes sestávají z Bible, Knihy Mormonovy, Nauky a smluv a Drahocenné perly. Ježíš a pisatelé Nového zákona pokládají knihy Starého zákona za písma (Mat. 22:29; Jan 5:39; 2. Tim. 3:15; 2. Petr. 1:20–21).

Ztracená písma

V písmech je zmínka o mnoha posvátných spisech, které dnes nemáme, mezi něž patří tyto knihy a pisatelé: smlouva (Ex. 24:7), války Páně (Num. 21:14), Upřímý (Jozue 10:13; 2. Sam. 1:18), činy Šalomounovy (1. Král. 11:41), Samuel prorok (1. Par. 29:29), Nátan prorok (2. Par. 9:29), Semaiáš prorok (2. Par. 12:15), Iddo prorok (2. Par. 13:22), Jéhu (2. Par. 20:34), knihy Chozai (2. Par. 33:19), Enoch (Judas 1:14) a slova Zenokova, Neumova a Zenosova (1. Nefi 19:10), Zenos (Jákob 5:1), Zenok a Eziáš (Hel. 8:20) a kniha pamětní (Mojž. 6:5); a epištoly ke Korintským (1. Kor. 5:9), Efezským (Efez. 3:3) a z Laodicie (Kol. 4:16).

Písma budou zachovávána

Hodnota písem

Příchod písem prorokován