Studijní pomůcky
Ježíš Kristus


Ježíš Kristus

Kristus (řecky) a Mesiáš (hebrejsky) znamenají „pomazaný“. Ježíš Kristus je Prvorozený Otcův v duchu (Židům 1:6; NaS 93:21). Je Jednorozený Otcův v těle (Jan 1:14; 3:16). Je Jehovou (NaS 110:3–4) a byl předustanoven ke svému velikému povolání před stvořením světa. Ježíš pod vedením Otce stvořil zemi a vše na ní (Jan 1:3, 14; Mojž. 1:31–33). Narodil se Marii v Betlémě, žil bezhříšným životem a učinil dokonalé usmíření za hříchy všeho lidstva tím, že prolil svou krev a dal svůj život na kříži (Mat. 2:1; 1. Nefi 11:13–33; 3. Nefi 27:13–16; NaS 76:40–42). Vstal z mrtvých, a tak zajistil konečné vzkříšení veškerého lidstva. Skrze Ježíšovo usmíření a vzkříšení ti, kteří činí pokání ze svých hříchů a poslouchají Boží přikázání, mohou žíti věčně s Ježíšem a Otcem (2. Nefi 9:10–12; 21–22; NaS 76:50–53, 62).

Ježíš Kristus je největší bytostí, která se narodila na této zemi. Jeho život je dokonalý příklad toho, jak má žíti veškeré lidstvo. Všechny modlitby, požehnání a kněžské obřady mají býti vykonávány v jeho jménu. On je Pán pánů, Král králů, Stvořitel, Spasitel a Bůh celé země.

Ježíš Kristus přijde opět v moci a slávě, aby vládl na zemi během milénia. Posledního dne bude souditi veškeré lidstvo (Alma 11:40–41; JS–M 1).

Přehled jeho života (v časovém sledu událostí)

Hlava Církve

Kristova objevení se po smrti

Kristova předsmrtelná existence

Mileniální vláda Kristova

Pravomoc

Proroctví o narození a smrti Ježíše Krista

Předobrazy a symboly Krista

Příklad Ježíše Krista

Sláva Ježíše Krista

Soudce

Svědectví vydaná o Ježíši Kristu

Vzíti jméno Ježíše Krista na sebe