2. Nefi 21
předchozí další

Kapitola 21

Kmen Izaiův (Kristus) bude souditi ve spravedlivosti – Znalost Boha pokryje v miléniu zemi – Pán pozvedne korouhev a shromáždí Izrael – Porovnej s Izaiášem 11. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A vyjde aproutekbkmene cIzaiova a větev vyroste z kořenů jeho.

2 A aDuch Páně spočine na něm, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně Páně;

3 A učiní ho rychlým v porozumění skrze bázeň Páně; a on nebude asouditi podle pohledu očí svých ani kárati podle sluchu uší svých.

4 Ale se aspravedlivostí bude souditi chudé a po právu bkárati jménem cmírných v zemi; a udeří zemi holí úst svých a dechem rtů svých pobije zlovolné.

5 A spravedlivost bude opásáním ledví jeho a věrnost opásáním abeder jeho.

6 Vlk také bude dlíti s beránkem a leopard ulehne s kůzletem a tele a lvíče a krmný dobytek spolu; a malé dítě je povede.

7 A kráva a medvěd se budou pásti; mláďata jejich ulehnou spolu; a lev bude žráti slámu jako býk.

8 A kojeňátko si bude hráti nad dírou lítého hada a odstavené dítě vloží ruku svou do abaziliščího doupěte.

9 aNebudou zraňovati ani ničiti na celé svaté hoře mé, neboť země bude plná bpoznání Páně, jako vody pokrývají moře.

10 A v aonen den tam bude bkořen Izaiův, jenž bude korouhví lidu; na cten budou dpohané hleděti; a odpočinutí jeho bude slavné.

11 A stane se v onen den, že Pán opět vztáhne ruku svou, apodruhé, aby shromáždil zbytek lidu svého, který bude zanechán, z Assyrie a z Egypta a z Patrosu a z Chuse a z Elamu a ze Sinearu a z Ematu a z ostrovů mořských.

12 A on pozvedne akorouhev pro národy a shromáždí bvyvržence Izraele a cshromáždí rozptýlené Judovy ze čtyř koutů země.

13 aZávist Efraimova také odstoupí a protivníci Judovi budou odříznuti; Efraim nebude bzáviděti cJudovi a Juda nebude sužovati Efraima.

14 Ale apoletí na ramenou Filistinských na západ; společně oloupí ony z východu; položí ruku svou na Edom a Moáb; a děti Ammonovy je budou poslouchati.

15 A Pán zcela azničí záliv moře Egyptského; a mocným větrem svým potřese rukou svou nad řekou a rozrazí ji v sedm proudů a učiní, že lidé přejdou suchou nohou.

16 A bude tam asilnice pro zbytek lidu jeho, který bude zanechán od Assyrských, tak jako byla Izraelovi v den, kdy vycházel ze země egyptské.